TEBLİĞ

                Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA 2004/39 NO’LU

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/16)

             MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ikinci fıkrasına aşağıda tescil edilen hayvan ırk ve hatları, EK-24’ den sonra gelmek üzere ilave edilerek teselsül ettirilmiştir.

             "Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki ırk ve hatlar yayımlandığı şekliyle, Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir."

             " Kıvırcık ek-25’de, Akkaraman ek-26’da, Karayaka ek-27’de, Kilis Keçisi ek-28’de, Kangal ek-29’da, Van Kedisi ek-30’da"

             Yürürlük

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

Ek-5

Ek-6