TEBLİĞ

                Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN

YUMURTACI HİBRİTLERİN TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/15)

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği yumurtacı hibritlerin tesciliyle Sınai Mülkiyet haklarına sahip olunması amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yeni geliştirilen yumurtacı hibritleri kapsamaktadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tescil edilen hibritler

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki yeni geliştirilen yumurtacı hibritler yayımlandığı şekliyle, 12/4/2005 tarihinde toplanan Hayvan Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir.

             (2) Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde tescil edilen ATAK ek-1’de, ATAK-S ek-2’de, ATABEY ek-3’de gösterilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ek-1

Ek-2

Ek-3