BAKANLAR KURULU KARARI

 

             Karar Sayısı : 2006/10316

             Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve hızlı bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kararına dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 13/3/2006 tarihli ve 856 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                              B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M. A. ŞAHİN                                N. ÇUBUKÇU                       M. BAŞESGİOĞLU

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                           Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                       A. AKSU                                        A. AKSU                               K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

                                M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                      Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H. GÜLER                                          A. KOÇ                                              O. PEPE

                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

e-DEVLET KAPISININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN

KARAR

Görev

MADDE 1 - (1) Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı'na verilmiştir.

Protokol

MADDE 2 - (1) Ulaştırma Bakanlığı bu görev ve sorumluluğun yerine getirilmesi amacı ile çalışma grupları ile geçici ya da daimi komisyonlar kurabilir.

(2) Bakanlık e-devlet kapısı teknik altyapısının kurulumu ve işletilmesi ile ilgili görev ve sorumluluklarını Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. aracılığı ile yürütür. Söz konusu görevin ifasında, hizmet bedeli de dahil olmak üzere uygulanacak olan usul ve esaslar, Bakanlık ile Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

Sorumluluk

MADDE 3 - (1) e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu kapsamında; kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından koordine edilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, Ulaştırma Bakanlığınca bu Karar çerçevesinde talep edilecek her türlü bilgi, belge ve desteği sağlamak ve Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.'nin işin yürütülmesine dair önerilerine uymakla yükümlüdür.

İlkeler

MADDE 4 - (1) e-Devlet Kapısı Projesinin uygulanması sürecinde, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından koordine edilen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında yürütülen Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisinde belirlenecek hedef, ilke ve politikalara uyulması esastır.

Gözden geçirme

MADDE 5 - (1) e-Devlet Kapısı Projesinin uygulama durumu, gerekli görüldüğünde İcra Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Devir

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) e-Devlet kapısının teknik altyapısının kurulmasına ilişkin olarak 25/1/2005 tarihli ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler ile, bu amaçla tahsis edilmiş olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, bütün hak ve sorumluluklar, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’ne devredilecektir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6 - (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi hükümlerinin gerçekleşmesi ile birlikte, 25/1/2005 tarihli ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 7 - (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.