GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:    Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine

                            İlişkin Usul ve Esaslar

GENELGE

2006/13

             6 Eylül 2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kamu Sertifikasyon Yapısının kurulması ve işletilmesi görev ve sorumluluğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (UEKAE) verilmiştir. Aynı Genelge ile söz konusu yapının gözden geçirilmesi ve uygunluğunun izlenmesi görev ve sorumluluğu Telekomünikasyon Kurumuna verilmiş, kurulacak yapıya uyum için kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sürdürülecek çalışmaların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütüleceği de hükme bağlanmıştır. TÜBİTAK-UEKAE bu bağlamda Kamu Sertifikasyon Merkezi’ni (Kamu SM) kurmuş ve Telekomünikasyon Kurumuna yapmış olduğu bildirimin uygun bulunması neticesinde 30 Haziran 2005 tarihinde Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak faaliyete geçmiştir.

             Kamu SM, kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirecekleri e-imza uygulamalarında ESHS olarak görevlendirilmiştir. Bunun dışında; sistem mühendisliği, tasarım, kodlama gibi e-imza altyapısının kurulumuna ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat doğrultusunda diledikleri kuruluştan hizmet temin edebileceklerdir.

             Elektronik devlet hizmetlerinde e-imza kullanımının hızla yaygınlaşması açısından son derece önemli olan kamu sertifikasyon yapısının sağlıklı işlemesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli elektronik sertifika talepleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacaktır.

             Başvuru:

             Bilgi sistemlerinde elektronik imza altyapısını kullanacak kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları sayıda nitelikli elektronik sertifika temin etmek üzere Kamu SM’ye ön başvuruda bulunacaklardır.

             Başvurular aşağıda belirtilen değerlendirme süreçlerinin tamamlanması sonrasında, kamu çalışanları adına kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli elektronik sertifika taleplerini Kamu SM’ye iletmeleri ile tamamlanacaktır.

             Adlarına nitelikli elektronik sertifika talep edilen kamu çalışanlarınca doldurulup imzalanmış "Kamu SM Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu" ilgili kurumlar tarafından Kamu SM’ye iletilecektir. Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere www.kamusm.gov.tr internet adresinden erişilebilir.

             Değerlendirme:

             Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kamu SM’ye iletilecek nitelikli elektronik sertifika talepleri aşağıdaki teknik hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

             • Teknolojik altyapı: Kamu kurum ve kuruluşunun e-imza kullanımına geçmesi için gerekli olan yazılım, donanım ve ağ altyapısının mevcudiyeti ve işlerliği.

             • İş süreçlerinin uygunluğu: Kamu kurum ve kuruluşunun kullanmakta olduğu yazılımlara temel oluşturan iş süreçlerinin e-imza kullanımına uygunluğu.

             Talep edilmesi halinde kurulum ve planlama aşamasındaki projeler de Kamu SM tarafından değerlendirilebilecektir.

             İnceleme sonucunda teknolojik altyapı ve/veya iş süreçlerinin e-imza kullanımı için uygun görülmemesi halinde, bu görüşün gerekçeleri ve mevcut sistemin e-imza kullanımına hazır hale getirilmesine ilişkin öneriler bir raporla ilgili kurum veya kuruluşa, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Telekomünikasyon Kurumuna iletilecektir. Mevcut bilgi teknolojileri altyapısında gerekli değişiklikler tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirme yapılabilecektir.

             Taleplerin Önceliklendirilmesi:

             Yukarıda sayılan teknik koşulları sağlayan talepler, elektronik devlet hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasına olan katkısı da göz önüne alınarak, izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluşlar tarafından azami altı (6) aylık periyotlarla yapılacak değerlendirmelere göre önceliklendirilecektir. İhtiyaç duyulması halinde daha sık aralıklarla önceliklendirme yapılabilir. 

             Yapılan önceliklendirme ve sertifika taleplerinin karşılanmasına yönelik iş planı Kamu SM internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

             Sertifika Üretimi, Dağıtımı ve Ek Teçhizat:

             İş süreçleri ve uygulama yazılımları e-imza kullanımına uygun hale getirilmiş bilgi sistemleri test sertifikaları kullanılarak denenecektir. Sistemin uluslararası standartlara uygun çalıştığı Kamu SM tarafından doğrulandıktan sonra sertifika üretim süreci başlatılacaktır.

             Bu süreçte, kamu çalışanlarının güvenli elektronik imza oluşturma verileri ile nitelikli elektronik sertifikaları Kamu SM tarafından hazırlanacak ve TÜBİTAK-UEKAE tarafından sağlanacak güvenli elektronik imza oluşturma aracı (akıllı kart) üzerinde imza sahiplerine kimlik tespiti yapılarak elden teslim edilecektir. Güvenli elektronik imza oluşturmak için gerekli ek teçhizat da (akıllık kart okuyucu gibi) Kamu SM tarafından sağlanacaktır.

             Kurumlar Arası İşbirliği:

             TÜBİTAK-UEKAE tarafından e-imza projelerinin hayata geçirilmesi aşamasında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları Kamu SM’ye gerekli desteği sağlayacaklardır.

             İzleme ve Koordinasyon:

             Kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli elektronik sertifikaları edinme ve kullanma sürecine ilişkin üçer aylık değerlendirme raporları Kamu SM tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Telekomünikasyon Kurumuna iletilecektir. Olası aksaklıkları gidermek amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan