GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun

                            8 Mart 2006 Tarihli Kararları.

GENELGE

2006/12

             Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 tarihli ve 18181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 8 Mart 2006 tarihinde yapılan 13. Toplantısında, daha önce alınan kararlarla ilgili gelişmeleri gözden geçirmiş ve iki yeni karar almış, alınan kararlar ile ekleri http://www.tubitak.gov.tr/btpd adresli web sitesinde yayımlanmıştır.

             Ulusal Yenilik Sistemi ile ilgili stratejik kararların alınmasında temel teşkil eden ve uluslararası karşılaştırma yapmaya imkan veren mevcut istatistiklerin iyileştirilmesi ve eksik istatistiklerin uluslararası normlara uygun olarak üretilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve diğer paydaşların ortak olarak çalışmasına karar verilmiştir.

             Ayrıca, TÜBİTAK’ın 2005 yılında belirlenen Ar-Ge ödeneğini proje ve programlara dağıtırken uyguladığı politikaların 2006 yılında da devamına karar verilmiştir. Bu çerçevede mevcut Ar-Ge kapasitemizin tüm gücüyle harekete geçirilmesi amaçlanacak ve bunun için ihtiyaç duyulan teknisyen, ikincil teçhizat gibi ilaveler için destek verilebilecektir.

             Hükümetimiz bilim ve araştırma alanına büyük önem vermektedir. Bu nedenle, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın aşağıdaki hususları dikkate alması gerekmektedir:

             - Bilim ve araştırma alanında faaliyet gösteren Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)  aktörlerinin uygulanmakta olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi (2005-2010) çerçevesinde sinerji oluşturmak için ortak çaba ve projeler geliştirmeleri, daha fazla proje üretilmesine önem verilmelidir.

             - Kamu kurum ve kuruluşlarımız, bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin dünya standartlarında gerçekleştirilmesi için hukuki, idari ve mali altyapının gerekli esnekliklere de imkan verecek şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmalıdır.

             - Özellikle sanayimizin üretimini teknoloji ithalatı ve transferi ile değil, kendi geliştirdiği özgün teknoloji ve yenilikler ile yapması için yeniliğe ve Ar-Ge’ye yönelmesi; kamu kurum ve kuruluşlarımızın bunun için zemin hazırlaması;  gerekli destekleri vermek için çalışmalar yapması ve en kısa sürede sonuçlandırması gereklidir.

             - Ar-Ge faaliyetlerinin yurt sathına yayılması ve ayrılan kaynakların onların başarısını destekleyecek düzeylere yükseltilmesi için tüm sorumlu kuruluşlar her türlü desteği vermelidir.

             - Üniversitelerimizin bölgelerindeki kamu ve özel kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarına rehberlik etmesi, kendi bölgelerindeki gelişmenin motoru olması çok önemlidir. 

             - Kamu kurum ve kuruluşlarımız gerek hizmet kalitesini artırmak, gerekse sorunlarını çözmek için, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile birlikte en kısa zamanda bilimsel araştırma program ve projelerini hazırlamalıdır.

             - Savunma ve uzay programları çerçevesinde geliştirilen projeler hızla hayata geçirilmelidir. Gerekli olan  bilim insanı kaynaklarının yetiştirilmesi için ulusal kaynaklar seferber edilmeli ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmelidir.

             - Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi anlamda daha da ileri gitmesi için beşeri sermayenin geliştirilmesi esastır. Bu nedenle, bilim insanı yetiştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çabaların hız kazanarak devam etmesi gereklidir.

             - Çocuklarımızdan başlayarak toplumun her kesimine bilimi ve teknolojiyi sevdirecek; bilim-teknoloji farkındalığını artıracak faaliyetlerin kapsamının, yaygınlığının ve çeşitliliğinin artırılarak sürdürülmesinde büyük yarar vardır.

             Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmasına ilişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Kurul’ca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

             Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik yeteneğini yükselterek, insanımızın refahını, üretim ve rekabet gücümüzü artırma yolunda alınan bu kararlar hususunda gereğinin yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan