TEBL

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

TURZM TESSLERNN BELGELENDRLMESNE VE NTELKLERNE

LKN YNETMELN UYGULANMASINA DAR TEBLDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2006/1)

 

MADDE 1 25/10/2005 tarihli ve 25977 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2005/1 nolu Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine likin Ynetmeliin Uygulanmasna Dair Tebliin 4 nc maddesinin ilk fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Ayn Tebliin birinci eki, ekteki gibi (Ek:1) deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin son fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Ayn Tebliin ikinci eki, ekteki gibi (Ek:2) deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 9. ve 10. maddelerinin (a) bentlerinin son paragraflar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Tebliin 11 inci maddesinin (a) fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"a) Ynetmelikte ve bu Teblide istenilen belgeler incelenerek uygun grlenler denetime alnr."

MADDE 5 Ayn Tebliin 12 nci maddesinin (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

"Snflandrma form uygulamas esnasnda tespit edilen eksiklik ve aksaklklar snflandrma formunun ileme konulmasn engellemez.

Otellerin snfnn belirlenmesinde snflandrma formunun 1 inci blm puanlar esas alnr.

Turizm Belgeli tesislerde snflandrma form uygulamas ve denetimlerde tespit edilerek uygun grlen kapasite deiiklikleri iin cezai ilem uygulanmaz."

MADDE 7 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin (d) bendine aadaki sekiz numaral alt bent ilave edilmitir.

"8- Oda dzenlemeleri iin ngrlen %1 oran deerlendirilmesinde ksuratlar dikkate alnmaz."

MADDE 8 Ayn Tebliin 22 nci maddesinin ilk fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"Turizm deneme iletmesi, turizm iletmesi, ksmi turizm deneme iletmesi ve ksmi turizm iletmesi belgeli tesisler iin yaplacak belge devri taleplerinde; belge talep eden kii tarafndan veya Bakanlka gerekli grld durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kii tarafndan Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerle birlikte yazl olarak Bakanla bavurulur."

Ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

"Belge sahibi deimeden kirac veya iletici deiikliklerinde sadece kirac veya iletici firma adna dzenlenmi iyeri ama ve alma ruhsat istenir. Kirac veya iletici deiiklii olmadan belge sahibi deiikliinde ise iyeri ama ve alma ruhsat istenmez."

Yrrlk

MADDE 9 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 Bu Tebli hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

 

 

 

Ek -1 :

Turizm belgesi taleplerini ieren bavuru dilekesi rnei:

 

 

T.C.

KLTR VE TURZM BAKANLII

Yatrm ve letmeler Genel Mdrl

Kontrolrler Kurulu Bakanlna

ANKARA

 

 

.

.....

.

.

.....

.....

 

 

 

mza

Ad Soyad

Tzel Kiilik Unvan (*) Kae

Tarih

 

EKLER

1 -................................................................................................................................( sayfa)

2 -................................................................................................................................( sayfa)

3 -................................................................................................................................( sayfa)

4 -................................................................................................................................( sayfa)

5 -................................................................................................................................( sayfa)

 

 

 

 

(*) : Bavuru sahibi tzel kii ise belirtilecektir.

 

 

 

 

 

Ek -2 :

Turizm belgesi taleplerinde ve belgeli tesislerde kapasite deiiklii taleplerini ieren bavurularda dzenlenecek rapor rnei:

 

 

 

RAPOR

 

Tesisin Ad :.........................................................................................

Tesisin Adresi :.........................................................................................

Pafta-ada-parsel nosu (*) :.........................................................................................

Tr ve Snf :.........................................................................................

Belge No (**) :.........................................................................................

Talep Sahibinin Ad :.........................................................................................

Talep Sahibinin Adresi-rtibat Tel. :.........................................................................................

Mal Sahibinin Ad (*) :.........................................................................................

Mal Sahibinin Adresi-rt. Tel. (*) :.........................................................................................

 

 

Yatrma ilikin genel bilgiler, yatrma balama ve yatrmn tahmini tamamlanma sresi(*):

.

...

.

...

.

...

 

Tesis kapasitesi:

(Tesis bnyesinde yer alan nitelerin adlar, nitenin niteliine gre yatak, kii veya metrekarelerinin belirtildii ayrntl kapasite)

 

.

.

.

.

.

 

Yatrmn finansman ve pazarlanmas:

.

.

(*) Yatrm belgesi taleplerinde belirtilecektir.

(**) Tesis belgeli ise belirtilecektir.