ANA STATÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

 

             MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mali Genel Kurulda geçen dönemin bütçesi ve denetleme kurulu faaliyet raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir; izleyen dönemin bütçesi görüşülerek onaylanır. Diğer mali konular karara bağlanır."

             "(b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel Kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevleri, Mali Genel Kurul Başkanlık Divanı gözetiminde Denetleme Kuruluna devredilir. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu da ibra edilmemiş ise Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini Olağanüstü Genel Kurula kadar Mali Genel Kurul Başkanlık Divanı devralır."

             "Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz."

             MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 13 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (r) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "u) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,"

             MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz."

             MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu asil üyeliğine seçilenler ile Hakem Kuruluna atanan üyelerin, spor kulüplerinde seçimle üstlendikleri görevleri varsa bu görevlerden ayrılmaları zorunludur."

             MADDE 5 – Aynı Ana  Statünün 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Federasyon bütçesinin en az %15’inin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur."

             MADDE 6 – Aynı  Ana Statünün 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 43 – Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Ancak, Ödül ve Yardım Talimatı Genel Kurulun onayına sunulur.

             Ana Statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitelerinde ilan edilir."

             Yürürlük

             MADDE 7 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – Bu Ana Statü hükümlerini Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.