YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2006/10224

             Ekli "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 1/3/2006 tarihli ve 3858 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 17/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

       M. V. GÖNÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                            A. ŞENER

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                            F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                         Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "Tedavi, hastalık bildirir, istirahat, ortez-protez için gerekli sağlık kurulu raporları; var ise ilgili daldan üç uzmanın katılımı ile, aynı dalda üç uzman bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere, baştabibin seçeceği diğer dallardan uzmanların katılımı ile üç uzman tabipten oluşturulacak sağlık kurulunca verilir."

             "İlaç kullanımı ve katkı payı muafiyeti için gerekli sağlık raporları, her yıl bütçe uygulama tebliğinde belirlenen esas ve usullere göre verilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                          Tarihi                                                                                      Sayısı

13/1/1983

17927 Mükerrer