BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10195

             Ekli “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27/1/2006 tarihli ve 999 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                   B. ATALAY                                 N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                M. V. GÖNÜL                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Miktar ve sevkıyat

             MADDE 1 - (1) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilecektir.

             (2) 2006 yılında valiliklere yapılacak kömür sevkıyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkıyat programı dahilinde yapılacaktır.

             Görevlendirme

             MADDE 2 - (1) CIF satış esasına göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu genel müdürlüklerince belirlenecek sevkıyat noktalarından valiliklere gönderilecek kömürler, sevkıyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilecektir.

             (2) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürleri, ana statüsüne göre, ülke genelinde yerli kömür üretimi yapan üreticilerden de temin edebilecek ve kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlayacaktır.

             (3) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile taşınacak kömürlere, bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup ilgili kuruluşlar, TCDD ile öncelik ve taşıma konusunda protokol yapacaklardır.

             Organizasyon

             MADDE 3 - (1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre valiliklerce yapılacaktır.

             (2) Kömürlerin teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecektir.

             Vergi ve harçlar

             MADDE 4 - (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) adı geçen kuruluşlar tarafından ödenecektir.

             Görev zararı

             MADDE 5 - (1) CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev zararları 2007 yılı bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı tarafından yukarıdaki kuruluşlara ödenecektir. Kuruluşların nakit sıkıntısını aşmak için üçer aylık dönemler halinde 2006 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara avans olarak ödeme yapılacaktır.

             Yürürlük

             MADDE 6 - (l) Bu Karar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 - (l) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.