TEBLİĞ

Hazine Müsteşarlığından:

YILLIK YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERE DIŞ FİNANSMAN

SAĞLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 21/7/2001 tarihli ve 24469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ"in 1 inci maddesinde yer alan "Bağımsız Müşavir Firma", "Fizibilite Etüdü", "Kesin Proje"  ve "Uygulama Projesi" tanımları metinden çıkartılmıştır.

             MADDE 2 – Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "Uygulanacak esas ve usuller

             MADDE 3 –

             a) Dış Finansman ile gerçekleştirilecek Projeler için İdare tarafından Müsteşarlığa müracaat edilir.

             b) Müsteşarlık, Projenin;

             1) Yıllık yatırım programındaki yeri ve dış finansman temininin uygunluğu,

             2) Yıllık yatırım programında öngörülen toplam tutarı, dış finansman ihtiyacı ve yılı ödeneği,

             3) Yıllara sari işlerde yeterli ödeneğin ayrılıp ayrılamayacağı ve

             4) Tebliğin 3 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen projeler için toplam proje tutarının revize edilip edilmediği

             hususlarında DPT'nin uygun görüşünü alır.

             c) Müsteşarlık, 3 üncü maddenin (b) bendinde yer alan kriterler çerçevesinde DPT tarafından uygun görüş verilen Projeler için Bakan'dan alınan onay çerçevesinde Uluslararası Kredili İhale izni verebilir.

             Müsteşarlık tarafından verilen Uluslararası Kredili İhale İzni sadece Proje için talep edilen dış finansmanın sağlanması ile sınırlı olup, Proje’nin kamu yatırım programına 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 25 inci  maddesi uyarınca alındığı kabul edilir. Teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliği de dahil olmak üzere Proje ile ilgili her türlü sorumluluk tamamen ilgili İdare’ye aittir. İdare, ihale mevzuatı da dahil olmak üzere tabi olduğu mevzuata uymakla yükümlüdür.

             d) Uluslararası Kredili İhale izninin süresi 1 yıl olup, bu süre  ekonomik durum ve şartlara göre Müsteşarlık tarafından yeniden değerlendirilebilir ve gerektiğinde uzatılabilir veya iptal edilebilir.

             e) İhaleye katılanlar, ihale konusu Proje'nin teknik özelliğine ve fiyatına ilişkin ticari teklifin yanı sıra bir de finansman teklifi vermek zorundadır.

             f) İkili işbirliği protokolleri kapsamında bulunan Projeler için de rekabete açık ihaleye çıkılması esastır. İkili işbirliği protokolleri çerçevesinde sağlanan dış finansman ile gerçekleştirilecek Projelerin protokol ve finansman anlaşmalarında Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında rekabet esasına dayalı olmak kaydıyla farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağının öngörülebilmesi için protokol imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı, Müsteşarlık ve DPT’nin uygun görüşlerinin, protokol imzalandıktan sonra ise Bakanlar Kurulu kararının alınması zorunludur.

             g) İhale sonucunda imzalanacak Ticari Sözleşmede; "Ticari Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, kredi koşullarının Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülüp kredi anlaşmalarının imzalanması koşuluna bağlıdır." ifadesinin yer alması gerekmektedir.

             h) İhaleyi kazanan tarafın getirdiği finansman teklifi, İdare tarafından Müsteşarlığa iletilir. Söz konusu Proje'nin finansmanı için getirilecek teklifin bir Dış Finansman Kaynağı marifetiyle getirilmiş olması gerekir.

             ı) Finansman teklifinin, en az Ticari Sözleşmede öngörülen Dış Finansman tutarının tamamını karşılayacak miktarda olması ve sözleşme para birimi ile kredi para biriminin aynı olması gerekir. Ancak, Dış Finansman tutarına dahil edilen ihracat kredisi sigorta primleri, sözleşme para biriminden farklı olabilir.

             i) Müzakeresi tamamlanmış ve parafe edilmiş Ticari Sözleşme’de yer alan dış kaynak tutarı ile toplam proje tutarının, yıllık yatırım programında öngörülen proje tutarının dış parası ve toplamından farklı olması halinde Müsteşarlığın dış finansman anlaşmasını imzalayabilmesi için yıllık yatırım programında yer alan toplam proje tutarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde revize edilerek Müsteşarlığa bildirilmesi gerekir.Dış Finansman sağlandıktan ve yıllık harcama dilimi belirlendikten sonra, İdare yıllık yatırım programında yer alan Proje ödeneklerini ilgili mevzuat çerçevesinde revize ettirmek üzere DPT’ye müracaat eder.

             j) Projenin gerçekleştirilmesi için temin edilecek Dış Finansman tutarı aşağıdaki kalemleri kapsamaz:

             1) Her türlü vergi, resim ve harçlar,

             2) Kamulaştırma bedelleri,

             3) Faiz, ücret ve diğer kredi masrafları.

             Ancak, ihracat kredileri için ödenecek sigorta primleri ile yabancı ülkelerin resmi hükümet kredileri için ödenecek ücret ve diğer kredi masrafları Dış Finansman tutarı içinde yer alabilir.

             k) Dış Finansman ile yapımı devam eden Projelerin keşif artışı veya fiyat eskalasyonu nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilave dış finansman, Proje’nin yıllık yatırım programında yer alan toplam tutarının, ilgili mevzuat çerçevesinde DPT tarafından revize edilmesi, bu maddenin (b) bendi uyarınca DPT’nin uygun görüşünün alınması ve Müsteşarlıkça izin verilmesi koşulları ile sağlanabilir.

             l) İç finansmanla ihale edilmiş, uygulamasında önemli aşama kaydedilmiş ve sektör açısından öncelikli Proje/Altprojelerin henüz tamamlanmamış olup da Dış Finansman ile gerçekleştirilmesi uygun görülen kısımlarına Dış Finansman sağlanması hakkında bu Tebliğin 3. maddesinin (b) bendinde yer alan kriterler uygulanır.

             m) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  ile 20/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine  Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Müsteşarlığın, Türkiye Cumhuriyeti adına taraf olduğu/olacağı Hükümetlerarası Mali İşbirliği Protokollerinde  yer alan hükümler ile üyesi olduğumuz uluslararası mali kuruluşlar ve Avrupa Yatırım Bankası ile yapılan/yapılacak düzenlemelerde yer alan hükümler, (b) bendinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerinden muaftır."

             MADDE 3 – Tebliğin geçici  4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİMADDE 4 – 3/1/2001 tarihinden önce imzalanan İkili İşbirliği Protokolleri kapsamında yer alan Projeler için bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca DPT’nin uygun görüşünün alınmış olması koşuluyla Uluslararası Kredili İhale koşulu aranmaz."

             MADDE 4 – Tebliğin geçici 1 inci, geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.