TEBLİĞ

Hazine Müsteşarlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN 2002/1 SAYILI TEBLİĞ’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/2)

 

             MADDE 1 – 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ’in 41 inci maddesinin (d) bendinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

             “Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebri icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda, yatırımcı, icra veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir.Ancak, satışın kesinleşmesi halinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

             Yatırımcı firmanın ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi halinde de firmanın, ilgili Tasfiye Kurulunun veya organın talebi üzerine yukarıdaki fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in “Sektörel ve Bölgesel Kısıtlamalar ile Bazı Yatırım Konularında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı ekine (Ek-6) 20 alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık ilave edilmiştir.

             “21 - Demir-Çelik Sektörü Yatırımları

             Sıvı çelik üretimi ve sıcak haddelemeye yönelik demir-çelik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmez.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliği Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.