BAKANLAR KURULU KARARI

            Karar Sayısı : 2006/10194

            Ekli “Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/3/2006 tarihli ve 3473 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

       M. V. GÖNÜL                                         A. ŞENER                                 M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                         M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                     K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                      Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          M. V.GÖNÜL                                  A.AKSU                            A. ŞENER

        Adalet Bakanı                                  Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                            F. N.ÖZAK                                  R.AKDAĞ                        B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                         Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TAŞITLARI SÜREBİLECEK KAMU GÖREVLİLERİNİN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

ESAS VE USULLER

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kadrolu şoför veya görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

             a) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu görevlilerini,

             b) Kanun: 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

             c) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

             ç) Taşıt: Kanun kapsamına giren, kurumun mülkiyetinde veya hizmet alımı suretiyle edinilmiş olan motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

             ifade eder.

             Genel Esaslar

             MADDE 5 – (1) Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin genel esasları şunlardır:

             a) Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır.

             b) Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.

             c) Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.

             ç) Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır.

             İkametgâha geliş ve gidişlerinde kullanım

             MADDE 6 – (1) İkametgâhının, görevli olduğu yerin belediye sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis edilebilen kamu görevlileri de 5 inci maddenin (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebilirler.

             Zarar

             MADDE 7 – (1) Taşıtları süren kamu görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

             Diğer hükümler

             MADDE 8 – (1) Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin taşıtları bizzat kullanması ile ilgili olarak;

             a) Taşıtın hangi makamın izni ile,

             b) Kim tarafından,

             c) Hangi görevlerde,

             ç) Hangi tarihte ve ne kadar süreyle,

             d) Nerede,

             e) Nasıl kullanılacağı,

             f) Bunlara ilişkin kayıtlar ile benzeri iç düzenlemeler

             kurumlar tarafından belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.