BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2006/10193

             Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/3/2006 tarihli ve 3474 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

       M. V. GÖNÜL                                       A. ŞENER                                  M. A. ŞAHİN                       B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                      M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                      Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                        M. V.GÖNÜL                                   A.AKSU                             A. ŞENER

        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı                    Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                          F. N.ÖZAK                                   R.AKDAĞ                         B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                       Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı                     Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE

İLİŞKİN ESAS VE USULLER

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

             a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

             b) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu görevlilerini,

             c) Kanun: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

             ç) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

             d) Taşıt: Kanun kapsamına giren motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

             e) Yabancı menşeli taşıt: Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtları,

             ifade eder.

             Temel amaç

             MADDE 5 – (1) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yoluyla karşılanmasının temel amacı, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır.

             Genel esaslar

             MADDE 6 – (1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

             a) Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon cinsi taşıtlar 10 yaşım, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurmamış olacaktır.

             b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.

             c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyecektir.

             ç) Taşıtlar şoförlü veya şoförsüz, yakıt dahil veya hariç, kısmen şoförlü veya şoförsüz veyahut kısmen yakıt dahil veya hariç olarak edinilebilecektir.

             d) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait olacaktır.

             e) Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yükleniciler sorumlu olacaktır.

             f) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla "Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılı bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.

             g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.

             ğ) Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hükümlerine uyacaklardır.

             h) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi kurumların tabi oldukları ihale mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

             ı) Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından karşılanmak şartıyla sosyal tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle taşıt edinebileceklerdir.

             Binek ve station-wagon cinsi taşıtların hizmet alımı suretiyle edinilmesi

             MADDE 7 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile  özel   bütçeli  idareler, hizmet alımı suretiyle binek veya  station-wagon  cinsi  taşıt edinebilmek için aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

             a) Bir önceki yılda veya yıl içinde, tasfiye edilen veya sözleşmesi sona eren binek ve station-wagon cinsi taşıtların sayısı kadar hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecektir.

             b) Kurumlar, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arz eden hallerde, hizmet alımı yoluyla ilave binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için, önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.

             c) Bir önceki yıl mülkiyetinde ve hizmet alımı yoluyla edinilmiş binek ve station-wagon cinsi taşıtı olmayan kurumlar, hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.

             Mevcut taşıtların tasfiyesi

             MADDE 8 – (1) Kurumlar, mevcut tüm taşıtlarını, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olup olmadığı veya bakım-onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurları dikkate alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyeti yönünden gözden geçirirler. Ekonomik ömürlerini doldurmuş taşıtlar ile yıllık maliyetleri hizmet alımı yoluyla kullanılacak taşıtların maliyetinden yüksek olan taşıtlar, yetkili tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edilir.

             Servis kiralamaları

             MADDE 9 – (1) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği" uyarınca yapılan servis kiralamaları bu Esas ve Usullere tabi değildir.

             Diğer hükümler

             MADDE 10 – (1) Bu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre kurumlar tarafından belirlenecektir.

             Mevcut hizmet alımları

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği duyurulmuş olan taşıt edinilmesine ilişkin hizmet alımları, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.