YÖNETMELİK

             Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE TEMİZLENMESİNE

YÖNELİK FAALİYETLER İÇİN YAPILACAK HARCAMA VE

YARDIMLAR İLE VERİLECEK KREDİLERE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için Bakanlık Bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalar ile bütçeye kaydedilecek gelirlerin tahsilâtına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten çevre ile ilgili olarak yapılacak harcamalar ve karşılıksız yardımlar ile verilecek kredilerin; harcama usullerini, uygulanacak vade ve faiz oranlarını ve bütçeye kaydedilecek gelirlerin tahsilâtına yönelik esas ve usulleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi, Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

             c) İnceleme Komisyonu: İlgili müsteşar yardımcısının başkanlığında,  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve ilgili birimin Genel Müdürü ile iki teknik daire başkanından veya bunların vekillerinden oluşan inceleme komisyonunu,

             ç) Daire Başkanlığı: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

             d) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirler ve Takibi ile Ödeneğin Kullanımı

             Gelirler ve takibi

             MADDE 5 – (1) Gelirler;

             a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline tescil edilen ve 18 (dahil) gros tonun üzerinde olan her türlü deniz aracından gros ton başına her yıl alınacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarlardan,

             b) Hava taşıt araçlarından yurt içi taşımaları için ayrıca alınacak yolcu başına bilet bedelinin binde beşinden ve taşınan yük için ton başına yılda alınacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarlardan,

             c) Bu Yönetmeliğe göre verilecek kredilerin faizleri ile banka faizlerinden,

             ç) Her türlü bağış, yardım ve diğer gelirlerden,

             d) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek para cezalarından,

             oluşur.

             (2) Yukarıda belirtilen gelirlerle, kullandırılan kredilerin geri dönüşleri, mevzuatında belirtilen esas ve usuller dâhilinde bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından takip edilir. Bu kredilerden dönem sonu itibarıyla vadesi bir yıl veya daha az süre kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarından alınmak üzere ilgili saymanlığa bildirilir.

             (3) Gelirlerle, kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokol uyarınca her ilde açılacak çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesi hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar, Banka tarafından haftalık dönemler halinde o ildeki ilgili saymanlık hesabına aktarılır. Kredi geri dönüşleriyle ilgili yapılan tahsilâta ilişkin listelerin birer nüshası haftalık dönemler itibarıyla Banka tarafından il müdürlükleri ile ilgili saymanlığa gönderilir.

             (4) Bu tutarlar saymanlıkça bütçe gelirleri hesabının çevre kirliliğini önleme gelirleri ayrıntı koduna kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, bütçe gelirlerinin red ve iadeler hesabının çevre kirliliğini önleme gelirleri ayrıntı kodundan ilgili saymanlıkça usulüne uygun iade edilir.

             Ödeneğin kullanımı

             MADDE 6 – (1) Çevre Kirliliğinin önlenmesine yönelik giderler aşağıda belirtilmiştir.

             a) Çevre kirliliğini önleyici araştırma faaliyetleri ile ilgili giderler,

             b) Çevrenin temizlenmesi ve kirliliğin önlenmesi için yapılacak tesis ve faaliyetlerle ilgili giderler,

             c) Çevre kirliliğinin giderilmesi veya önlenmesi ile ilgili teknoloji ve projelerin satın alınmasına ilişkin giderler,

             ç) Çevre kirliliğini izleyici, önleyici, iyileştirici faaliyetler ile yangın kontrolünde kullanılacak olan araç ve gereçlerin satın alma bedelleri,

             d) Çevre kirliliğini önlemeye yönelik ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili giderler,

             e) Atık su arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmelerine ve yapımına ilişkin yardımlar,

             f) Atık su arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile çevre kirliliğini önleme ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyet ve tesislerinin desteklenmesine ilişkin krediler.

             Yardım veya kredi başvurularının değerlendirilmesi

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlerde kullanmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan istenecek belgeler ile diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak düzenleyici işlemlerle belirlenir.

             (2) Yardım veya kredi talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne verir. İl müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır, varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleriyle birlikte Daire Başkanlığına gönderilir.

             (3) Belgeler üzerinde Daire Başkanlığınca gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra görüşleri alınmak üzere ilgili genel müdürlüğe gönderilir. Genel müdürlük projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini Daire Başkanlığına bildirir.

             (4) Daire Başkanlığı, ilgili genel müdürlükçe uygun görülen ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan projelere ilişkin talepleri İnceleme Komisyonuna sunar.

             (5) Bu bentler dışındaki diğer taleplerden uygun bulunanlar ise, Daire Başkanlığınca doğrudan işleme alınır.

             İnceleme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

             MADDE 8 – (1) İnceleme Komisyonu, ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında,  İdari ve  Mali  İşler  Dairesi Başkanı ve konuyla ilgili birimin Genel Müdürü ile iki teknik daire başkanından veya bunların vekillerinden oluşur. Sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

             (2) İnceleme Komisyonu, atık su arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin yardım veya kredi talepleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin kredi taleplerini görüşerek karara bağlamak üzere İnceleme Komisyonu başkanının çağrısı üzerine toplanır.

             (3) İnceleme Komisyonu kararında yardım veya kredi verileceklerin adı, projesi, yardım veya kredi tutarı, dilimler halinde veriliyorsa dilimlerin sayısı ve tutarı belirtilir.

             (4) Kararlar oy çokluğu ile alınarak İnceleme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

             Yardım verme usulü

             MADDE 9 – (1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait atık su arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için sözleşme hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde 45 ine kadar karşılıksız yardım verilebilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri dışındaki harcama ve karşılıksız yardım talepleri için İnceleme Komisyonu kararı aranmaz.

             Kredi verme usulü

             MADDE 10 – (1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için gerçek ve tüzel kişilere sözleşme hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde 45 ine kadar defaten veya dilimler halinde kredi verilebilir.

             (2) Atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi en çok on yıl olup, üç yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler halinde yapılır.

             (3) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi ise en çok beş yıl olup, iki yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler halinde yapılır.

             Yardım veya kredi ödemeleri

             MADDE 11 – (1) Karşılıksız yardımlar veya kredilere ilişkin tutarlar, gerekli şartları yerine getiren genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

             Taahhütname

             MADDE 12 – (1) Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve idarece bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

             (2) Proje uygulanması esnasında idarece belirtilen şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları yardım veya krediler, alınış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanuni faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır, bunlar bir daha bu haklardan yararlandırılmaz.

             (3) Borç taksitlerini veya faizlerini zamanında ödemeyenlerin bakiye borçları muaccel hale gelmekle birlikte; taksit tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde yasal gecikme faizi ile birlikte ödenmeyen taksiti rızaen ödeyenlere bir defaya mahsus olmak üzere muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

             Kontrol ve denetim

             MADDE 13 – (1) Daire Başkanlığınca, bu Yönetmelik çerçevesinde yardım yapılan ve kredi verilenlere ilişkin bilgiler ilgili genel müdürlüklere ve il çevre ve orman müdürlüklerine gönderilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, ilgili genel müdürlüğün koordinasyonunda ilgili çevre ve orman il müdürlüğü elemanlarından oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir, inceleme sonucu bir rapora bağlanarak Daire Başkanlığına gönderilir.

             (3) Belirtilen bentler dışındaki faaliyetlere ilişkin ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, ilgili çevre ve orman il müdürlüğünce Bakanlıkça belirlenen süre içinde incelenir, inceleme sonucu bir rapora bağlanarak Daire Başkanlığına gönderilir.

             Faiz oranı

             MADDE 14 – (1) Kredi faizleri, her yıl ocak ayında, o yılın uygulanmakta olan zirai kredi faizi oranları esas alınarak, bölge ve sektör farkı gözetilerek Bakanlıkça tespit ve ilan edilir.

             Tahsil şekli

             MADDE 15 – (1) Krediler, sözleşmede belirtilen ödemesiz dönemin sonundan itibaren faizi ile birlikte yıllık taksitler halinde tahsil edilir. Yıllık taksitlerin hesaplanmasında faiz, kredinin verildiği tarihten itibaren hesaplamaya dâhil edilir.

             Teminat

             MADDE 16 – (1) Verilecek kredilere ilişkin teminat genel hükümler çerçevesinde alınır.

             İhale usulü

             MADDE 17 – (1) Bakanlıkça yapılacak her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile ilgili ihaleler 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             Birim fiyatının belirlenmesi

             MADDE 18 – (1) İnşaatla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, ağaçlandırma ile ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bakanlıkça, tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çevre ve Orman Bakanı müştereken yürütür.