YÖNETMELİK

             Başbakanlıktan:

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ,

DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 10/11/2005 tarihli ve 25989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına DairUsul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş,Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Faaliyete geçiş dönemi uygulamaları

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 23/7/2006 tarihini geçmemek üzere; personel ve sistemler yönünden noksanlıklarının giderilerek Başkanlığın faaliyete geçtiği ve bu durumun Başkanlık tarafından ilgili kurumlara bildirildiği tarihe kadar, bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaz.Anılan tarihe kadar, 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili kurumların mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 23/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                                                                                        Sayısı

10/11/2005

25989