YÖNETMELİK

 

                Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART

ORANININ BANKALARCA KONSOLİDE VE KONSOLİDE

OLMAYAN BAZDA HESAPLANMASI VE

UYGULANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını ve özkaynakları ile uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek üzere, döviz yönetimlerinde uygulayacakları yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir.

                Dayanak

                MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

                b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

                c) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

                ç) Özkaynak ve konsolide özkaynak: 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile 20/9/2001 tarihli ve 24529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan tanımı,

                d) Döviz varlıkları: Bankaların, yurtdışı şubelerine ilişkin hesapları da dahil olmak üzere, tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, vadeli döviz alım taahhütlerini,

                e) Döviz yükümlülükleri: Bankaların, yurtdışı şubelerine ilişkin hesapları da dahil olmak üzere, tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, vadeli döviz satım taahhütlerini,

                f) Vadeli döviz alım taahhütleri: Hesaplarda gayrinakdi bir taahhüt olarak yer alan ve takas işlemi ileri bir tarihte gerçekleşecek olan, vadeli döviz alım, swap para alım, futures para alım, alıcı (lehdar) taraf para alım opsiyonları, satıcı (keşideci) taraf para satım opsiyonları ve benzeri para alım işlemleri ile iki güne kadar valörlü döviz alım işlemlerini,

                g) Vadeli döviz satım taahhütleri: Hesaplarda gayrinakdi bir taahhüt olarak yer alan ve takas işlemi ileri bir tarihte gerçekleşecek olan, vadeli döviz satım, swap para satım, futures para satım, satıcı (keşideci) taraf para alım opsiyonları, alıcı (lehdar) taraf para satım opsiyonları ve benzeri para satım işlemleri ile iki güne kadar valörlü döviz satım işlemlerini,

                h) Yabancı para net genel pozisyon: Döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükleri toplamının Yeni Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkı,

                ı) Dövize endeksli varlık ve yükümlülükler: Üzerlerinde, ilgili sözleşmelerde veya mevzuatta dövize endeksli bir araç olduğu açıkça tanımlanan ve değerleri döviz kurlarındaki değişmelerden doğrudan etkilenen varlık ve yükümlülükleri,

                i) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı: Yabancı para net genel pozisyon tutarının, özkaynağa bölünmesi suretiyle hesaplanacak oranı,

                j) Konsolide döviz varlıkları: Ana ortaklık niteliğine sahip bankaların, 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 15 Sayılı Tebliğ - Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında belirtilen konsolide mali tablo hazırlama esaslarına göre finansal kurumlar topluluğuna dahil ortaklıklarının hesapları ile konsolide edilen tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, vadeli döviz alım taahhütlerini, 

                k) Konsolide döviz yükümlülükleri: Ana ortaklık niteliğine sahip bankaların, 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 15 Sayılı Tebliğ - Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında belirtilen konsolide mali tablo hazırlama esaslarına göre finansal kurumlar topluluğuna dahil ortaklıkların hesapları ile konsolide edilen tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, vadeli döviz satım taahhütlerini, 

                l) Konsolide yabancı para net genel pozisyon: Konsolide döviz varlıkları toplamı ile konsolide döviz yükümlülükleri toplamının Yeni Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkı, 

                m) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı: Konsolide yabancı para net genel pozisyon tutarının, konsolide özkaynağa bölünmesi suretiyle hesaplanacak oranı, 

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konsolide Olmayan ve Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak

Standart Oranları, Hesaplanması, Bildirimi ve Aşımlar

                Oransal sınır, hesaplama şekli ve bildirim

                MADDE 4 — (1) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı, mevduat ve kalkınma yatırım bankalarınca, bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan bildirim cetveline uygun olarak, katılım bankalarınca bu Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan bildirim cetveline uygun olarak, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre günlük olarak hesaplanır. Bildirim cetvelinde yer alan tutarların Yeni Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibarıyla, 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 11 Sayılı Tebliğ - Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardında belirtilen değerleme esası uygulanır. Resmî tatiller dışında kalan iş günleri üzerinden hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının mutlak değerlerinin haftalık basit aritmetik ortalaması % 20’yi aşamaz.

                (2) Resmî tatiller dışında kalan iş günleri üzerinden hesaplanan standart oranları içerecek şekilde haftalık olarak düzenlenen cetvel, izleyen hafta içinde Kuruma gönderilir.

                (3) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplanmasında, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için, Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe, katılım bankaları için Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanan son dönem özkaynak tutarı dikkate alınır.

                Konsolide mali tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak oranı

                MADDE 5 — (1) Kanun uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre ana ortaklık niteliğine sahip olan ve konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan mevduat ve kalkınma yatırım bankalarınca, yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, bu Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan bildirim cetveline uygun olarak, katılım bankalarınca bu Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan bildirim cetveline uygun olarak konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla, konsolide olarak da hesaplanır. Bildirim cetvelinde yer alan tutarların Yeni Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibarıyla, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen değerleme esası uygulanır. Konsolide mali tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ± %20’yi aşamaz.

                (2) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranını hesaplayacak mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının, finansal kurumlar topluluğu içinde yer alan konsolidasyona tabi ortaklıklarının tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, vadeli döviz alım taahhütlerini, tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, vadeli döviz satım taahhütlerini bu Yönetmeliğin EK-2’sindeki, katılım bankalarının ise bu Yönetmeliğin EK-4’ündeki cetvelde yer alan hesaplar altında konsolide etmeleri gereklidir.

                (3) Ara dönemler itibarıyla hazırlanan bildirim cetvellerinin ana ortaklık niteliğine sahip bankalarca, hesaplama dönemini izleyen 60 gün içinde, yıl sonu itibarıyla hazırlanan bildirim cetvelinin ise nisan ayı sonuna kadar Kuruma gönderilmesi şarttır.

                Oransal sınırlara uyumsuzluk

                MADDE 6 — (1) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranındaki aşım tutarının tespitinde esas alınacak haftalık oran, resmi tatiller dışında kalan iş günleri üzerinden hesaplanan günlük oranların mutlak değerlerinin basit aritmetik ortalamasıdır.

                (2) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının azami sınırının aşılması halinde, bankalar aşımın nedenlerini, bildirim cetvelinin Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır. Haftalık oranlarda oluşabilecek aşım tutarının takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yılı içerisinde haftalık oranlarda, giderilen aşımlar dahil altı defadan fazla aşım gerçekleştirilemez.

                (3) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının azami sınırının aşılması halinde, bankalar aşımın nedenlerini, bildirim cetvelinin Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır. Konsolide yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranındaki aşım tutarı hesaplama dönemi itibarıyla dikkate alınır.

                (4) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranında oluşabilecek aşım tutarı, bir sonraki hesaplama dönemine kadar giderilir ve bu süre içinde aşım giderilmiş olsa dahi, bir takvim yılı içerisinde bir defadan fazla aşım gerçekleştirilemez.

                (5) Yapılacak incelemelerde, bu Yönetmelikle düzenlenen standart oranların tutturulmasına yönelik fiktif işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu işlemlere karşılık gelen tutarlar geriye yönelik olarak varlık ve yükümlülüklerden düşülmek suretiyle ilgili döneme ilişkin standart oranlar yeniden hesaplanır. İşlemin fiktif olup olmadığı, işlemin ekonomik mantığı ve işleme taraf olan müşteri göz önünde bulundurularak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Yürürlükten kaldırılan mevzuat

                MADDE 7 — (1) 31/1/2002 tarihli ve 24657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak" Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 8 — (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 9 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK-1

YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI

BİLDİRİM CETVELİ

 

 

 

 

 

………MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA YATIRIM BANKASI

 

 

Kapanış Kuru:

 

 

Hesaplama Tarihi:

 

 

 

 

 

Sıra No

Hesap Kodu

Hesap Adı

Bin YTL

 

 

DÖVİZ VARLIKLARI

 

 

 

 

 

I -

 

NAKİT DEĞERLER

 

1.1

011

Efektif Deposu

 

1.2

013

Yoldaki Paralar

 

1.3

015

Satın Alınan Çekler

 

1.4

017

Vadesi Gelmiş Menkul Değerler

 

1.5

019

Kıymetli Maden Deposu

 

II -

 

BANKALAR

 

2.1

021

T.C. Merkez Bankası

 

2.2

 

Diğer Bankalar

 

2.2.1

023

Yurtiçi Bankalar

 

2.2.2

025

Yurtdışı Bankalar

 

2.2.3

027

Yurtdışı Merkez ve Şubeler

 

III -

031

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)

 

IV -

033

SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)

 

V -

041

PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR

 

VI -

051

TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

VII -

 

KREDİLER

 

7.1

 

Kısa Vadeli Krediler

 

7.1.1

101

İskonto Senetleri

 

7.1.2

103

İştira Senetleri

 

7.1.3

105

Faktoring İşlemlerinden Alacaklar

 

7.1.4

111

Kısa Vadeli Açık İhracat Kredileri

 

7.1.5

113

Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri

 

7.1.6

115

Kısa Vadeli Teminatlı İthalat Kredileri

 

7.1.7

117

Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler

 

7.1.8

119

Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler

 

7.1.9

121

Kısa Vadeli İhtisas Kredileri

 

7.1.10

123

Kıymetli Maden Kredisi (12300 ve 12301 Hesapları)

 

7.1.11

125

Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler

 

7.1.12

127

Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler

 

7.1.13

129

Yurtdışı Kısa Vadeli Krediler

 

7.2

 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

7.2.1

123

Kıymetli Maden Kredisi (12310 ve 12311 Hesapları)

 

7.2.2

131

Orta ve Uzun Vadeli Açık İhracat Garantili Yatırım Kredileri

 

7.2.3

133

Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İhracat Garantili Yatırım Kredileri

 

7.2.4

135

Orta ve Uzun Vadeli Açık Diğer Yatırım Kredileri

 

7.2.5

137

Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri

 

7.2.6

139

Orta ve Uzun Vadeli Açık İşletme ve Diğer Krediler

 

7.2.7

141

Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İşletme ve Diğer Krediler

 

7.2.8

143

Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri

 

7.2.9

145

Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler

 

7.2.10

147

Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

7.2.11

149

Yurtdışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

7.3

 

Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler

 

7.3.1

151

Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatsız Krediler

 

7.3.2

153

Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatlı Krediler

 

7.3.3

155

Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatsız Krediler

 

7.3.4

157

Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Krediler

 

7.3.5

159

Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri

 

7.3.6

161

Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler

 

7.4

 

Donuk Alacaklar

 

7.4.1

171

Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net)

 

7.4.2

173

Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsili Şüpheli Krediler  (Net)

 

7.4.3

175

Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar (Net)

 

7.4.4

177

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net)

 

VIII -

203

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)

 

IX -

211

ZORUNLU KARŞILIKLAR

 

X -

221

KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI

 

XI -

223

DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç)

 

XII -

241

İŞTİRAKLER (Net)

 

XIII -

243

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

 

XIV -

245

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net)

 

XV -

249

BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)

 

XVI -

251

MENKULLER (Net)

 

XVII -

253

GAYRİMENKULLER (Net)

 

XVIII -

271

AYNİYAT MEVCUDU

 

XIX -

273

AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR

 

XX -

279

MUHTELİF ALACAKLAR

 

XXI -

281

BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (Gider Hesapları Hariç)

 

XXII -

291

ŞUBELER CARİ HESABI (Borçlu Bakiye Vermesi Durumunda)

 

XXIII -

297

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR

 

XXIV -

 

TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR

 

24.1

 

Menkul Değerler (Net)

 

24.2

 

Krediler (Net)

 

24.3

 

Donuk Alacaklar (Net)

 

24.4

 

Diğer

 

XXV -

 

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

25.1

 

İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları

 

25.2

 

Vadeli Döviz Alımları

 

25.3

 

Futures Para Alımları

 

25.4

 

Swap Para Alımları

 

25.5

 

Para Opsiyonları

 

25.6

 

Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

 

 

I -

 

MEVDUAT

 

1.1

301-311

Döviz Tevdiat Hesapları

 

1.2

305-315

Kıymetli Maden Depo Hesapları

 

1.3

309-319

Bankalararası Mevduat

 

1.4

325

7 Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesabı

 

II -

329

PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

III -

333

REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR

 

IV -

335

MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR

 

V -

 

ALINAN KREDİLER

 

5.1

341

T.C. Merkez Bankası Kredileri

 

5.2

 

Diğer Kuruluşlardan Alınan Krediler

 

5.2.1

343

Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Krediler

 

5.2.2

345

Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler

 

5.2.3

347

Sermaye Benzeri Krediler

 

5.2.4

349

Yurtdışından Kullanılan Krediler

 

5.2.5

359

Yurtdışından Kullanılan Kıymetli Maden Kredileri

 

VI -

351

KARŞILIKLAR (Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç)

 

VII -

353

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)

 

VIII -

357

FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

 

IX -

361

FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç)

 

X -

363

KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU

 

XI -

367

YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER

 

XII -

371

İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ

 

XIII -

377

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)

 

XIV -

381

ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER

 

XV -

385

BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR

 

XVI -

391

MUHTELİF BORÇLAR

 

XVII -

393

ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR (39302 Kazanılmamış Gelirler Hesabı Hariç)

 

XVIII -

395

ÖDEME EMİRLERİ

 

XIX -

397

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR

 

XX -

(291)

ŞUBELER CARİ HESABI (Alacaklı Bakiye Vermesi Durumunda)

 

XXI -

 

TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

21.1

 

Krediler

 

21.2

 

Diğer

 

XXII -

 

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

22.1

 

İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları

 

22.2

 

Vadeli Döviz Satımları

 

22.3

 

Futures Para Satımları

 

22.4

 

Swap Para Satımları

 

22.5

 

Para Opsiyonları

 

22.6

 

Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Para Net Genel Pozisyonu

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%)

 

 


 
EK-2

KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK

STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

 

 

 

 

 

MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA YATIRIM BANKASI A.Ş.

 

 

Kapanış Kuru:

 

 

Hesaplama Tarihi:

 

 

 

 

Sıra No

Hesap Adı

Bin YTL

 

KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI

 

I -

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

 

1.1

Efektif Deposu

 

1.2

T.C. Merkez Bankası

 

1.3

Diğer Nakit Değerler (Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler, Vadesi Gelmiş Menkul Değerler, Kıymetli Maden Deposu)

 

II -

BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

2.1

Bankalar

 

2.1.1

Yurtiçi Bankalar

 

2.1.2

Yurtdışı Bankalar

 

2.2

Diğer Mali Kuruluşlar

 

III -

PARA PİYASALARI

 

IV -

TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

V -

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 

 

5.1

Devlet Borçlanma Senetleri

 

5.2

Hisse Senetleri

 

5.3

Diğer Menkul Değerler

 

VI -

SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 

 

6.1

Hisse Senetleri

 

6.2

Diğer Menkul Değerler

 

VII-

KREDİLER

 

7.1

Kısa Vadeli Krediler

 

7.2

Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

7.3

Donuk Alacaklar

 

7.4

Özel Karşılıklar (-)

 

VIII-

FAKTORİNG ALACAKLARI

 

IX -

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER(Net)

 

X -

KİRALAMA ALACAKLARI (Net)

 

10.1

Kiralama Alacakları

 

10.2

Kazanılmamış Gelirler ( - )

 

XI -

FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI

 

11.1

Kredilerin

 

11.2

Menkul Değerlerin

 

11.3

Diğer(Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç)

 

XII -

ZORUNLU KARŞILIKLAR

 

XIII -

MUHTELİF ALACAKLAR

 

XIV -

KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net)

 

14.1

Mali İştirakler

 

14.2

Mali Olmayan İştirakler

 

XV -

KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

 

15.1

Mali Ortaklıklar

 

15.2

Mali Olmayan Ortaklıklar

 

XVI -

KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net)

 

XVII -

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)

 

17.1

Defter Değeri

 

17.2

Birikmiş Amortismanlar ( - )

 

XVIII -

DİĞER AKTİFLER (Gider Hesapları Hariç)

 

XIX -

TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR

 

19.1

Menkul Değerler (Net)

 

19.2

Krediler (Net)

 

19.3

Donuk Alacaklar (Net)

 

19.4

Diğer

 

XX -

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

20.1

İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları

 

20.2

Vadeli Döviz Alımları

 

20.3

Futures Para Alımları

 

20.4

Swap Para Alımları

 

20.5

Para Opsiyonları

 

20.6

Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları

 

 

KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI

 

 

 

 

 

KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

 

I -

MEVDUAT

 

1.1

Döviz Tevdiat Hesabı

 

1.2

Kıymetli Maden Depo Hesapları

 

1.3

Bankalararası Mevduat

 

1.4

7 Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesabı

 

II -

PARA PİYASALARI

 

III -

REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR

 

IV -

MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR

 

V -

ALINAN KREDİLER

 

5.1

T.C. Merkez Bankası Kredileri

 

5.2

Alınan Diğer Krediler

 

5.2.1

Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan

 

5.2.2

Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan

 

VI -

FAKTORİNG BORÇLARI

 

VII -

KİRALAMA BORÇLARI (Net)

 

7.1

Kiralama Borçları

 

7.2

Ertelenmiş Kiralama Giderleri ( - )

 

VIII -

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)

 

8.1

Tahviller

 

8.2

Bonolar

 

8.3

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

 

IX -

FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

9.1

Mevduatın

 

9.2

Alınan Kredilerin

 

9.3

Repo İşlemlerinin

 

9.4

Diğer(Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç)

 

X -

ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER

 

XI -

İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ

 

XII -

MUHTELİF BORÇLAR

 

XIII-

KARŞILIKLAR(Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç)

 

XIV -

SERMAYE BENZERİ KREDİLER

 

XV -

AZINLIK HAKLARI

 

XVI -

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (Kazanılmamış gelirler hariç)

 

XVII -

TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

17.1

Krediler

 

17.2

Diğer

 

XVIII-

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

18.1

İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları

 

18.2

Vadeli Döviz Satımları

 

18.3

Futures Para Satımları

 

18.4

Swap Para Satımları

 

18.5

Para Opsiyonları

 

18.6

Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları

 

 

 

 

 

KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI

 

 

 

 

 

Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon

 

 

Konsolide Özkaynak

 

 

Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%)

 

 

 

EK-3

YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI

BİLDİRİM CETVELİ

 

 

 

 

 

.....................  KATILIM BANKASI A.Ş

 

 

Kapanış Kuru:

 

 

Hesaplama Tarihi:

 

 

 

 

 

Sıra No

Hesap Kodu

Hesap Adı

Bin YTL

 

 

DÖVİZ VARLIKLARI

 

 

 

 

 

I -

 

NAKİT DEĞERLER

 

1.1

011

Efektif Deposu

 

1.2

013

Yoldaki Paralar

 

1.3

015

Satın Alınan Çekler

 

1.4

017

Vadesi Gelmiş Menkul Değerler

 

1.5

019

Kıymetli Maden Deposu

 

II -

 

BANKALAR

 

2.1

021

T.C. Merkez Bankası

 

2.2

 

Diğer Bankalar

 

2.2.1

023

Yurtiçi Bankalar

 

2.2.2

025

Yurtdışı Bankalar ve Finans Kuruluşları

 

2.2.3

027

Yurtdışı Merkez ve Şubeler

 

III -

031

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net)

 

IV -

033

SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)

 

V -

041

PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR

 

VI -

 

KREDİLER

 

6.1

 

Kısa Vadeli Krediler

 

6.1.1

103

Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı

 

6.1.2

111

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

 

6.1.3

115

Kısa Vadeli İthalat Kredileri

 

6.1.4

117

Kısa Vadeli İşletme Kredileri

 

6.1.5

119

Kısa Vadeli Diğer Krediler

 

6.1.6

121

Kısa Vadeli Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı

 

6.1.7

123

Kıymetli Maden Kredisi (12300 ve 12301 Hesapları)

 

6.1.8

127

Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler

 

6.1.9

129

Yurtdışı Kısa Vadeli Krediler

 

6.2

 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

6.2.1

123

Kıymetli Maden Kredisi (12310 ve 12311 Hesapları)

 

6.2.2

131

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Garantili Yatırım Kredileri

 

6.2.3

135

Orta ve Uzun Vadeli Diğer Yatırım Kredileri

 

6.2.4

137

Orta ve Uzun Vadeli İşletme Kredileri

 

6.2.5

139

Orta ve Uzun Vadeli Diğer Krediler

 

6.2.6

141

Orta ve Uzun Vadeli Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı

 

6.2.7

147

Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

6.2.8

149

Yurtdışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

6.3

 

Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler

 

6.3.1

151

Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Krediler

 

6.3.2

155

Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Krediler

 

6.3.3

159

Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri

 

6.3.4

161

Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler

 

6.4

 

Donuk Alacaklar

 

6.4.1

171

Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net)

 

6.4.2

173

Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsili Şüpheli Krediler (Net)

 

6.4.3

175

Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar (Net)

 

6.4.4

177

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net)

 

VII -

203

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)

 

VIII -

211

ZORUNLU KARŞILIKLAR

 

IX -

221

KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI

 

X -

223

DİĞER KÂR PAYI GELİR REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç)

 

XI -

241

İŞTİRAKLER (Net)

 

XII -

243

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

 

XIII -

245

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net)

 

XIV -

249

BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)

 

XV -

251

MENKULLER (Net)

 

XVI -

253

GAYRİMENKULLER (Net)

 

XVII -

271

AYNİYAT MEVCUDU

 

XVIII -

273

AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR

 

XIX -

279

MUHTELİF ALACAKLAR

 

XX -

281

BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (Gider hesapları hariç)

 

XXI -

291

ŞUBELER CARİ HESABI (Borçlu bakiye vermesi durumunda)

 

XXII -

297

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR

 

XXIII -

 

TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR

 

23.1

 

Menkul Değerler (Net)

 

23.2

 

Krediler (Net)

 

23.3

 

Donuk Alacaklar (Net)

 

23.4

 

Diğer

 

XXIV -

 

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

24.1

 

İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları

 

24.2

 

Vadeli Döviz Alımları

 

24.3

 

Futures Para Alımları

 

24.4

 

Swap Para Alımları

 

24.5

 

Para Opsiyonları

 

24.6

 

Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

 

 

I -

 

TOPLANAN FONLAR

 

1.1

301

Özel Cari Hesaplar

 

1.2

305-315

Kıymetli Maden Depo Hesapları

 

1.3

309

Özel Cari Hesaplar - Bankalar

 

1.4

321

Katılma Hesapları

 

1.5

323

Katılma Hesapları - Özel Fon Havuzları

 

II -

339

PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

III -

 

ALINAN KREDİLER

 

3.1

341

T.C. Merkez Bankası Kredileri

 

3.2

 

Diğer Kuruluşlardan Alınan Krediler

 

3.2.1

343

Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Krediler

 

3.2.2

345

Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler

 

3.2.3

347

Sermaye Benzeri Krediler

 

3.2.4

349

Yurtdışından Kullanılan Krediler

 

3.2.5

359

Yurtdışından Kullanılan Kıymetli Maden Kredileri

 

IV -

351

KARŞILIKLAR (Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç)

 

V -

353

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)

 

VI -

361

KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç)

 

VII -

363

KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU

 

VIII -

367

YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER

 

IX -

371

İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ

 

X -

377

İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net)

 

XI -

381

ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER

 

XII -

391

MUHTELİF BORÇLAR

 

XIII -

393

ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR (39302 Kazanılmamış gelirler hesabı hariç)

 

XIV -

395

ÖDEME EMİRLERİ

 

XV -

(291)

ŞUBELER CARİ HESABI (Alacaklı bakiye vermesi durumunda)

 

XVI -

 

TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

16.1

 

Krediler

 

16.2

 

Diğer

 

XVII -

 

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

 

17.1

 

İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları

 

17.2

 

Vadeli Döviz Satımları

 

17.3

 

Futures Para Satımları

 

17.4

 

Swap Para Satımları

 

17.5

 

Para Opsiyonları

 

17.6

 

Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları

 

 

 

 

 

 

 

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Para Net Genel Pozisyonu

 

 

 

Özkaynak

 

 

 

Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%)

 

 


 
EK-4

KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK

STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

 

 

 

 

 

......................  KATILIM BANKASI A.Ş.

 

 

Kapanış Kuru:

 

 

Hesaplama Tarihi:

 

 

 

 

Sıra No

Hesap Adı

Bin YTL