Yönetmelik

             Telekomünikasyon Kurumundan:

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 10 — ESHS, nitelikli elektronik sertifika başvurusundan sonra sertifikayı oluşturur ve sertifika sahibine teslim eder. Nitelikli elektronik sertifikanın geçerlilik süresi sözleşme ve/veya taahhütnameler ile belirlenir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Sözleşmenin ve/veya taahhütnamelerin hüküm ve şartlarında meydana gelecek değişikliklere,"

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Ekinde yer alan Ek-1 in (8) numaralı parağrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "8) Sözleşme ve/veya Taahhütnameler Örneği: Taahhütnamelerin ve/veya nitelikli elektronik sertifika sahipleri ile yapacağı sözleşmenin birer örneği,"

             Yürürlük

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.