Milletlerarası Andlaşma

             Karar Sayısı : 2005/9920

             11 Haziran 2001 tarihinde imzalanan ve 14/1/2004 tarihli ve 5046 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/12/2005 tarihli ve ÇEGY/503865 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                              M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                    Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                              O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu

Taşımacılığı Anlaşması

(INTERBUS)

             AKİT TARAFLAR;

             Avrupa’da uluslararası taşımacılığın gelişimini desteklemek ve özellikle bununla ilgili organizasyon ve faaliyetin kolaylaştırılması arzusunu DİKKATE ALARAK;

             Akit Taraflar arasındaki turizm ve kültürel alışverişin kolaylaştırılması arzusunu DİKKATE ALARAK;

             26 Mayıs 1982’de Dublin’de imzalanan Otokar ve Otobüslerle yapılan Karayolu ile Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığına İlişkin Anlaşmanın (ASOR) yeni tarafların katılımı için herhangi bir alanda şart koşmamasına DAYANARAK;

             Bu son Anlaşma ile ulaşılan deneyim ve liberalleşmenin sürdürülmesi gereğine DAYANARAK;

             Otobüs ve otokarla belirli uluslararası arızi yolcu taşımacılığı ve bununla ilgili transit yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde uyumlu bir serbestleşmenin sağlanması arzusuna DAYANARAK;

             Halen izin belgesine tabi olan serbestleştirilmiş uluslararası arızi servisler için birbirine uyumlu prosedür kurallarının temini arzusuna DAYANARAK;

             Çevre koruma ve karayolu güvenliğinin geliştirilmesi için Akit Taraflar arasında uluslararası arızi servisleri yapan araçlara aynı tip, yüksek düzeyli teknik şartların sağlanması gereğine DAYANARAK;

             Akit Taraflarca uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araç personeli ile ilgili tek tip önlemlerin alınması gereğine DAYANARAK;

             Karayolu ile yolcu taşımacılığı işine girişte işletmeci için gereken şartların birbirine uyumlu hale getirilmesi arzusuna DAYANARAK;

             - Taşımacılığı yapan işletmecinin, yerleşik olduğu yere ve tabiiyetine ve aracın çıkış ile varış yeri arasında ayrım yapılmamasının uluslararası taşımacılık servisleri şartlarına uygulanacak temel bir şart olarak dikkate alınması gereğine DAYANARAK;

             Serbestleştirilmiş arızi servislerin kontrol dokümanı ve serbestleştirilmeyen arızi servislerin izin ve başvuru formu, kontrol prosedürünün kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için taşımacılık dokümanlarında tek tip modellerin kullanımının sağlanması ihtiyacına DAYANARAK;

             Özellikle kontrol prosedürleri cezalar ve karşılıklı yardım ile ilgili Anlaşma hükümlerinin uygulamasında birbirine uyumluluğun sağlanması ihtiyacına DAYANARAK;

             Anlaşmanın uygun bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve eklerin bazı teknik adaptasyonlarına izin verilmesi için Anlaşmanın idaresi ile ilgili belirli prosedürlerin oluşturulmasının uygun olacağına DAYANARAK;

             Anlaşmanın Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının gelecekteki üyelerinin ve belirli diğer Avrupa ülkelerinin katılımına açık olması gereğine DAYANARAK;

             Otobüsle Uluslararası Arızi Yolcu taşımacılığı için tek tip kuralların oluşturulmasını KARARLAŞTIRMIŞ;

             AŞAĞIDAKİ KONULARDA ANLAŞMIŞLARDIR:

I. BÖLÜM

KAPSAM VE TANIMLAR

 

Madde 1

Kapsam

             1. Bu anlaşma;

             a) Herhangi bir tabiiyete bağlı yolcuların arızi servisler vasıtasıyla karayolu ile uluslararası taşınmasına:

             - İki Akit Taraf toprakları arasında veya aynı Akit Taraf topraklarında başlayan ve sona eren ve bu servislerde ihtiyaç duyulduğu taktirde diğer Akit Taraf toprakları üzerinden veya Akit taraf olmayan bir Devletin toprakları üzerinden transit,

             - Bir Akit Taraf topraklarında yerleşik ve otobüs ile uluslararası arızi yolcu taşımacılığı lisansına sahip bir taşımacı tarafından o ülke kanunlarına uygun olarak ücretli veya kira karşılığında otokar ve otobüslerle uluslararası arızi servisler vasıtasıyla yapılan,

             - Taşımacılık işletmesinin yerleşik olduğu Akit Tarafta kayıtlı otobüs ve otokarlarla

             b) bu servislerle ilgili otobüs ve otokarların boş seyahatlerine,

             uygulanır.

             2. Bu Anlaşmadaki maddelerden hiçbiri bir Akit Tarafın topraklarındaki ulusal arizi hizmetlerin işletilmesi imkanını diğer bir Akit Tarafta yerleşik işletmecilere verebileceği şeklinde yorumlanamaz.

             3. Yolcu taşımak üzere dizayn edilmiş otokar ve otobüslerin, ticari amaçlarla yük taşımak için kullanımı bu anlaşma kapsamına girmez.

             4. Bu anlaşma kendi hesabına arızi servislerle ilgili değildir.

Madde 2

Ayrımcılık Yapılmaması

             Akit Tarafların, özellikle VI. bölümde yer alan mali şartlar ile IX. bölümde yer alan kontrol ve cezalar ile ilgili şartlar konusunda, taşımacılık işletmecisinin tabiiyeti veya yerleşik bulunduğu yer ve otokar ve otobüsün çıkış veya varış yeri konusunda ayrımcılık gözetilmemesi prensibinin uygulanmasını sağlayacaktır.

Madde 3

Tanımlar

             Bu Anlaşmanın amaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır:

             1. "Otobüs ve otokarlar" yapımları ve teçhizat özellikleri ile sürücü dahil dokuz kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan ve bu amaca uygun olarak dizaynlanmış taşıtlardır.

             2. "Uluslararası Arızi Servisler" en az iki Akit Taraf toprakları arasındaki servislerdir ve ne düzenli servis, özel düzenli servis ne de mekik servis tanımına giren servislerdir. Bu servisler, arızi servis olma özelliğini kaybetmeden bazı sık aralıklarla işletilebilen servislerdir.

             3. "Düzenli Servisler" Yolcuların önceden saptanan durak noktalarından alındığı veya bırakıldığı belirli bir güzergah üzerinde belirli aralıklarla yapılan yolcu taşımacılığı servisleridir. Düzenli servisler önceden saptanan tarife ve zaman tablolarına uyma zorunluluğuna tabi olabilir.

             4. "Özel Düzenli Servisler" 3. maddede belirtilen şartlar altında organize eden kişi tarafından diğer yolcular hariç belirli kategorideki yolcuların taşınmasını sağlayan servislerdir. Özel Düzenli Servisler aşağıdakileride içerir:

             - Ev-İş arasında işçilerin taşınması,

             - Eğitim kurumlarına/dan öğrencilerin taşınması,

             Özel servisin kullananın ihtiyacına göre çeşitlenmesi düzenli bir servis olarak sınıflandırılmasını değiştirmeyecektir.

             5. (1)."mekik servisler" önceden oluşturulmuş yolcu gruplarının tek bir hareket yerinden tek bir varış yerine taşındığı sık tekrarlanan çıkış ve dönüş seyahatlerine denir. Dışarı çıkış seyahatini yapan yolculardan oluşan her bir grup, aynı taşımacı tarafından sonraki bir seyahatte hareket noktasına dönüş için taşınacaklardır.

             Hareket ve varış yeri sırasıyla seyahatin başladığı ve seyahatin sona erdiği yer anlamındadır. Bu noktaların, her birinin yerleşim alanı 50 km yarıçapındadır.

             (2). Mekik servis sırasında seyahat boyunca yolcu alınmayabilir veya indirilmeyebilir.

             (3) Mekik servislerde ilk dönüş ile son gidiş seyahati boş olarak yapılacaktır.

             (4) Bununla beraber, bir taşımacılık faaliyetinin mekik servis olarak sınıflandırılması, ilgili Akit Taraf veya Tarafların yetkili idarelerinin aşağıdaki şekilde anlaşması sonucunda da değişmeyecektir.

             - 1. Alt paragraf şartlarına bakılmaksızın yolcular geri dönüş seyahatini başka bir grup ile veya başka bir taşımacı ile yaparlar.

             - 2. Alt paragraf şartlarına bakılmaksızın yol boyunca yolcular alınır veya indirilebilir.

             - Mekik servislerde ilk çıkış ve son dönüş seyahati 3. Alt paragraf şartlarına bakılmaksızın boş olarak yapılır.

             6. "Akit Taraflar" Bu Anlaşma ile bağlı olma rızalarını açıklayan ve kendileri açısından bu Anlaşmanın yürürlükte olduğu imzacı ülkelerdir.

             Bu Anlaşma, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanın, sözkonusu Antlaşmada öngörülen şartlar çerçevesinde, uygulandığı topraklara ve Anlaşmayı imzalamaları halinde BOSNA-HERSEK, BULGARİSTAN, HIRVATİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, ESTONYA, MACARİSTAN, LETONYA, LİTVANYA, MOLDOVA, POLONYA, ROMANYA, SLOVAKYA, SLOVENYA ve TÜRKİYE’ ye uygulanır.

             7. "Yetkili İdareler" bu Anlaşmanın V, VI ,VII ,VIII, ve IX. Bölümlerinde yer alan işlerin yürütülmesi için diğer Akit Taraflarca ve topluluğa üye devletler tarafından atanan idarelerdir.

             8. "Transit"; taşımacılık faaliyetinin bir Akit Taraf toprakları boyunca yolcular indirilip bindirilmeden yapılan bölümü anlamındadır.

II. BÖLÜM

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞLETMECİLERİNE

UYGULANAN ŞARTLAR

 

Madde 4

             1. Akit Taraflar eğer henüz uygulamadılarsa, Ek 1’de belirtilen Avrupa Topluluğu Direktiflerine eşdeğerdeki şartları uygulayacaklardır.

             2. Direktifin 3. maddesi 3. Paragrafındaki uygun mali durum şartı ile ilgili olarak Akit Taraflar, belirtilen 3. Paragraf (c) bendinde yer alan meblağdan daha az bir minimum sermaye ve kaynağı 1. Ocak. 2003 ve hatta 1. Ocak. 2005’e kadar uygulayabilir. İkinci tarih için Avrupa Topluluğu ve üye ülkeleri ve mevcut Anlaşmanın belirli Akit Taraflar arasında birlik oluşturan Avrupa Anlaşması şartlarına öncelik verilmeden anlaşmanın onaylanması sırasında ilgili beyanatta bulunabilirler.

III. BÖLÜM

ARAÇLARA UYGULANAN TEKNİK ŞARTLAR

 

Madde 5

             Bu Anlaşma altındaki uluslararası arızi servislerde kullanılan otobüs ve otokarlar Ek 2’de yer alan şartlara uyacaklardır.

IV. BÖLÜM

 PAZARA GİRİŞ

 

Madde 6

Serbestleştirilmiş Arızi Servisler

             Aşağıda belirtilen Arızi servisler taşımacının yerleşik olduğu herhangi bir Akit taraf toprakları dışındaki Akit Taraf topraklarında izin belgesinden muaf tutulur:

             1. Kapalı kapı Turları, Seyahat boyunca ayni yolcu grubunun ayni araçla taşındığı ve hareket yerine geri getirildiği servislerdir. Hareket yeri taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarındadır.

             2. Dışarı çıkış seyahati dolu geri dönüş seyahati boş olarak yapılan servisler; Hareket yeri taşımacının yerleşik bulunduğu Akit Taraf topraklarıdır.

             3. Aşağıdaki durumlardan her birinin yerine getirilmesi şartı ile, çıkış seyahatinin boş olarak yapıldığı ve tüm yolcuların ayni yerden alındığı servisler;

             a) Yolcular taşımacının yerleşik olmadığı bir Akit Taraf veya Akit Taraf olmayan topraklarda veya yolcuların alındığı yerden sonraki Akit Taraf topraklarına varıştan önce, taşımacılık sözleşmesi ile grup oluşturur. Yolcular taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarına taşınır.

             b) Yolcular 2. Maddede belirtilen şartlarda tekrar alındıkları Akit Taraf topraklarına ayni taşımacı tarafından önceden götürülmüşlerdir ve taşımacının yerleşik olduğu Akit taraf topraklarına taşınırlar.

             c) Yolcular taşıma masrafının davet eden kişi tarafından ödendiği diğer Akit Taraf topraklarında seyahat için davet edilmişlerdir. Bu yolcular, sadece bu özel seyahati üstlenmek amacı ile oluşturulmayan ve taşımacının yerleşik olduğu Akit taraf topraklarına taşınan homojen bir gruptan oluşur.

             Aşağıdakilerde izin belgesinden muaf tutulacaktır:

             4. Arızi servislerle bağlantılı olarak Akit taraf toprakları üzerinden yetki belgesinden muaf tutularak gerçekleştirilen transit servisler.

             5. Bu Anlaşma kapsamında uluslararası bir servisi gerçekleştirirken bozulan veya hasar gören bir otobüs veya otokarın yerine kullanılacak boş otobüsler ve otokarlar.

             Avrupa Topluluğu içinde yerleşik taşımacılar tarafından sağlanan servisler için hareket noktası ve/veya varış noktası, otobüs veya otokarın kayıtlı olduğu veya taşımacılık işletmecisinin yerleşik olduğu üye ülkeden bağımsız olarak herhangi bir topluluk üyesi ülke olabilir.

Madde 7

Serbestleştirilmemiş Arızi Servisler

             1. 6. Maddede belirtilen arızi servisler dışındaki arızi servisler 15. maddeye uygun olarak izin belgesi ile yapılacaktır.

             2. Avrupa Topluluğu içinde yerleşik taşımacıların servislerinde hareket ve/veya varış noktası, otobüs veya otokarın kayıtlı olduğu veya taşımacının yerleşik bulunduğu üye ülkeden bağımsız olarak Avrupa Topluluğunun herhangi bir üye devletinde olabilir.

V. BÖLÜM

SOSYAL ŞARTLAR

 

Madde 8

             1. Bu Anlaşmaya Akit Taraflar, henüz katılmamışlarsa, 1 Temmuz 1970 tarihli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Personelinin Çalışması İle İlgili Avrupa Anlaşmasının (AETR) düzeltilmiş son şekline katılacak veya 3820/85 ve 3821/85 sayılı Topluluk Yönetmeliklerini bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren uygulayacaktır.

VI. BÖLÜM

GÜMRÜK VE MALİ ŞARTLAR

Madde 9

             1. Bu Anlaşmaya uygun olarak taşımacılık faaliyetlerinde bulunan otobüs ve otokarlar, diğer Akit Tarafların topraklarında taşımacılık faaliyetleri için alınan tüm özel vergiler veya masraflar ile birlikte aracın seyri sefer veya araç sahipliği ile ilgili vergilerden muaf tutulacaktır.

             Otobüsler ve otokarlar motor yakıtı ile ilgili vergiler ve masraflar, taşımacılık hizmetleri ile ilgili Katma Değer Vergisi, paralı geçişler ve altyapı kullanımı için alınan kullanıcı ücretlerinden muaf tutulmayacaktır.

             2. Akit Taraflar, tek bir karayolu bölümü için paralı geçiş hem de diğer kullanım ücretlerinin aynı zamanda alınmamasını sağlayacakdır. Bununla beraber, Akit Taraflar, köprü, tünel ve dağ geçitleri için alınan kullanım ücretleri gibi şebeke ile ilgili geçiş ücretlerini alabilirler.

             3. Otokar ve otobüslerin imalatçı tarafından tesis edilen yakıt depolarındaki 600 litreden fazla olmayan yakıtlar ve yalnız otokar ve otobüsün çalışması için gerekli yağlar, diğer Akit Taraflarda alınan ithal vergisi ve diğer vergilerle ücretlerden muaf tutulur.

             4. 23. Maddede oluşturulan Karma Komisyon her bir Akit Tarafta otokar ve otobüsle uluslararası yolcu taşımacılığından alınan vergilerin bir listesini hazırlayacaktır. Bu liste bu maddenin 1. madde ilk alt paragrafındaki şartlarda sadece aracın kayıtlı olduğu Akit Tarafta alınabilen vergileri belirtecektir. Bu liste ayrıca bu maddenin 1. madde ikinci alt paragrafındaki şartlarda yer alan vergilerin aracın kayıtlı olmadığı Akit Taraflarda alınacağını belirtecektir. Belirtilen listelerdeki herhangi bir verginin aynı çeşitte bir başka vergi ile değiştirilmesi durumunda Akit Taraflar gerekli düzenlemenin yapılması için Karma Komisyona bu değişikliği bildireceklerdir.

             5. Bir uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyeti sırasında hasara uğrayan bir otobüs ve otokarın onarımı için ithal edilen yedek parçalar ve aletler, diğer Akit Taraf topraklarına ithal edilirken bu malların geçici kabulü ile ilgili o Akit Tarafın şartları altında gümrük vergisi ve tüm vergi ve masraflardan muaf tutulacaktır. Değiştirilen yedek parçalar diğer Akit Tarafın yetkili gümrük idaresinin kontrolü altında yeniden ihraç edilmeli veya imha edilmelidir.

VII. BÖLÜM

İZİN BELGESİNDEN MUAF TUTULAN ARIZİ SERVİSLER

İÇİN KONTROL DOKÜMANLARI

 

Madde 10

             6. Maddede belirtilen servislerle ilgili şartlar taşımacının yerleşik olduğu Akit Tarafın yetkili idareleri veya tam yetkili bir acentası tarafından hazırlanan bir kontrol dokümanı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Madde 11

             1. Kontrol dokümanı 25 karnelik çift nüsha bölünebilir yolcu manifestosunu içermelidir. Kontrol dokümanı bu Anlaşma Ek 3’deki forma uygun olmalıdır.

             2. Karnelerin her biri; ve ekli yolcu manifestosu bir numara taşıyacaktır. Yolcu manifestosu sıra ile 1’den 25’e kadar numaralanacaktır.

             3. Karne üzerindeki ve yolcu manifestosu üzerindeki ifade, taşımacının yerleşik olduğu Akit Tarafın resmi dilinde veya dillerinde basılı olacaktır.

Madde 12

             1. Madde 11’de sözü geçen karne, taşımacının adına hazırlanır ve bir başkasına devredilemez.

             2. Yolcu manifestosunun üst nüshası, seyahat boyunca otobüs veya otokarda bulundurulacaktır.

             3. Taşımacı yolcu manifestosunun eksiksiz ve tamamen hatasız olarak doldurulmasından sorumludur.

Madde 13

             1. Yolcu manifestosu seyahat başlamadan önce taşımacı tarafından her bir seyahat için çift nüsha olarak doldurulacaktır.

             2. Yolcuların isimlerinin sağlanması amacı ile taşımacı sonradan yolcu manifestosuna iliştirilecek bir ayrı yolcu listesi hazırlayabilir. Yolcu listesi ve yolcu manifestosunun üzerinde işletmecinin mührü ya da imzası veya sürücünün imzası bulunacaktır.

             3. Bu Anlaşmanın 6 (3). maddesinde belirtilen boş dış seyahatler ile ilgili olarak yolcu listesi 2. paragrafta belirtilen şartlarla yolcuların alındığı sırada doldurulabilir.

Madde 14

             İki veya ikiden fazla Akit Tarafların yetkili idareleri yolcu listelerinin hazırlanmasına gerek olmadığını kararlaştırabilir. Bu durumda, yolcu sayısı kontrol dokümanlarında gösterilmelidir.

             23. madde altında oluşturulan Karma Komisyona bu karar bildirilecektir.

VIII. BÖLÜM

SERBESTLEŞTİRİLMEMİŞ ARIZİ SERVİSLER İÇİN İZİN BELGESİ

 

Madde 15

             1. 6. maddedeki şartlar altında serbestleştirilmemiş olan arızi servislerin izin belgesi, yolcuların alındığı veya bırakıldığı Akit Tarafların yetkili idarelerince, ve transit geçilen Akit Tarafların yetkili idarelerince karşılıklı anlaşma ile verilecektir. Hareket veya varış yeri bir Avrupa Topluluğu Üyesi Ülkede ise diğer Topluluk Üyesi Ülkeler üzerinden transit taşımalar izin belgesine tabi olmayacaktır.

             2. İzin belgesi Ek-5’de yer alan modele uyacaktır.

Madde 16

İzini Belgesi Başvurusu

             1. İzin belgesi başvurusu taşımacı tarafından hareket noktasının bulunduğu topraklardaki Akit Tarafın yetkili idarelerine yapılır.

             Başvurular Ek-4’deki modele uygun olacaktır.

             2. Taşımacı, başvuru formunu dolduracak ve madde 1(a) ikinci paragrafta belirtilen otobüs ve otokarla uluslararası arızi taşımacılığı lisansının olduğunu ispat eden belgeyi forma ekleyecektir.

             3. Hareket yerinin bulunduğu topraklardaki Akit Tarafın yetkili idareleri, ilgili servisin izin belgesi başvurusunu inceleyecek ve onaylanması halinde varış ülkesi ve transit ülke Akit Taraflarının yetkili idarelerine onayı gönderecektir.

             4. Madde 15 paragraf 1’e aykırılık durumunda topraklarından transit geçilen Akit Taraflar, bu bölümde öngörülen servisler için anlaşmaya artık gerek olmadığı kararını verebilirler. Bu durumda, 23. Madde altında oluşturulan Karma Komisyona bu karar bildirilecektir.

             5. Onayı talep edilen Akit Tarafların yetkili idareleri taşımacının tabiiyeti, yerleşik bulunduğu ülke ayrımcılığı yapılmaksızın bir ay içinde izin belgesini verecektir. Eğer izin belgesi verilmesi şartları konusunda anlaşamazlarsa bu idareler, Akit Tarafların yetkili idarelerine belge vermeme nedenlerini bildirecektir.

Madde 17

             İki veya daha fazla Akit Taraf yetkili idareleri bu Akit Taraflar arasında gerçekleştirilen arızi servisler için izin belgesi modeli ve izin için başvuru modeli prosedürlerinin sadeleştirilmesini kararlaştırabilir. Bu kararlar 23. maddede belirtilen Karma komisyona bildirilecektir.

IX. BÖLÜM

KONTROLLER CEZALAR VE KARŞILIKLI YARDIM

 

Madde 18

             Madde 10’da belirtilen kontrol dokümanları ve 15. maddede belirtilen izin belgeleri otobüs veya otokarda taşınacak ve herhangi bir yetkili kontrol memurunun talebi üzerine gösterilecektir.

Madde 19

             Akit Taraflardaki yetkili idareler taşımacıların bu Anlaşmanın şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Madde 20

             1. Madde (1) (a) 2. Paragrafında belirtilen otobüsle ve otokarla uluslararası arızi yolcu taşımacılığı izin belgesinin onaylı bir asıl nüshası araçta bulundurulacak ve kontrol memurları tarafından istenildiği zaman gösterilecektir.

             23. maddede bahsedilen Karma Komisyona Akit Tarafların yetkili idareleri tarafından bu dokümanın modeli hakkında bilgi verilecektir.

Madde 21

             Akit Tarafların yetkili idareleri, bu Anlaşmanın ihlali ile ilgili bir ceza sistemi oluşturacaktır. Bu cezalar orantılı, etkili ve caydırıcı olmalıdır.

Madde 22

             1. Akit Tarafta yerleşik olmayan bir taşımacı tarafından özellikle araba kullanımı, dinlenme süresi, yol güvenliği gibi karayolu taşımacılığı ile ilgili mevzuatların ciddi olarak sürekli ihlali halinde ve yolcu taşımacılığı işine devam etmemesi için belgesinin alınması durumunda ilgili Akit Taraf, ihlaller ve uyguladıkları cezalar ile ilgili sahip oldukları tüm bilgileri taşımacının yerleşik olduğu Akit Tarafa bildireceklerdir.

             2. Topraklarında özellikle seyir, dinlenme süresi ve karayolu güvenliği gibi karayolu taşımacılığı ile ilgili mevzuatların sürekli veya ciddi olarak ihlal edildiği Akit Taraf ihlalde bulunanın topraklarına girişini geçici olarak yasaklayabilir.

             Avrupa Topluluğu açısından, Avrupa Topluluğu üyesi bir ülkenin yetkili idaresi   üye ülke topraklarına girişi ancak geçici olarak yasaklayabilir.

             Taşımacılık  işletmecisinin yerleşik olduğu Akit Tarafın yetkili idarelerine ve 23. Maddede belirtilen Karma Komisyona bu önlemler bildirilecektir.

             3. Bir taşımacılık işletmecisi tarafından karayolu taşımacılığı ile ilgili özellikle seyir, dinlenme süresi, yol güvenliği gibi düzenlemelerin ciddi veya sürekli ihlali halinde, taşımacılık işletmecisinin yerleşik olduğu Akit Taraf yetkili idareleri bu ihlallerin tekrarını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemlere taşımacının belgesinin iptal edilmesi veya askıya alınması dahildir. Bu Karma Komisyona bildirilecektir.

             4. Akit Taraflar, taşımacılık işletmecisinin uygulanan yaptırımlara karşı müracaat etme hakkını garanti edeceklerdir.

X. BÖLÜM

KARMA KOMİSYON

 

Madde 23

             1. Bu Anlaşmanın idaresini kolaylaştırmak amacıyla bir Ortak Komisyon oluşturulur. Bu Komisyon, Akit Tarafların temsilcilerinden oluşacaktır.

             2. Ortak Komisyon, bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren altı ay içinde ilk toplantısını yapacaktır.

             3. Ortak Komisyon kendi prosedür kurallarını oluşturacaktır.

             4. Ortak Komisyon en az ve bir Akit Tarafın talebi üzerine bir araya gelecektir.

             5. Ortak Komisyon, Avrupa Topluluğu dahil Akit Tarafların ancak üçte ikisi Ortak Komisyon toplantılarında temsil edildiği zaman karar alabilecektir.

             6. Ortak Komisyonun karar alması gerektiği hallerde, temsil edilen Akit Tarafların oybirliği gereklidir. Oybirliği sağlanamaması halinde, bir veya daha fazla Akit Tarafın talebi üzerine ilgili yetkili makamlar altı hafta içinde danışmalar için toplanırlar.

Madde 24

             1. Ortak Komisyon bu Anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlayacaktır. Komisyona bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması için kabul edilen veya kabul edilecek herhangi bir önlem bildirilecektir.

             2. Ortak Komisyon özellikle;

             a) Akit Taraflar tarafından sağlanan bilgiye dayanarak, bu Anlaşmanın V, VI, VII, VIII, ve IX bölümlerinde sözü edilen işlerden sorumlu Akit Tarafların yetkili idarelerinin bir listesini hazırlar.

             b) Bu Anlaşmanın Eklerinde yer alan kontrol dokümanlarını ve diğer belgeleri uyumlaştıracak veya değiştirecektir.

             c) Avrupa Topluluğu içinde ileride alınacak önlemlere uygun olması için 4. maddede belirtilen karayolu taşımacılığı işletmecilerine uygulanan şartlarla ilgili EK-1 ile birlikte otobüslere uygulanan teknik standartlar ile ilgili Eklere uygun değişiklikleri yapacak ve uyumlaştıracaktır.

             d) Akit Taraflardan alınan bilgiye dayanarak, 9. madde 4. ve 5. paragraflarında belirtilen gümrük ücretleri, vergiler ve ücretler ile ilgili bir listeyi bilgi için hazırlayacaktır.

             e) Avrupa Topluluğu için ileride alınacak önlemler ile ilgili 8. Maddede yer alan sosyal şartlar konusundaki değişiklik ve uyumlaştırmayı sağlayacaktır.

             f) Bu Anlaşmanın uygulama ve yorumundan doğacak herhangi bir ihtilafı çözümleyecektir.

             g) Halen izin belgesi ile yapılan arızi servislerin serbestleştirilmesi yolunda atılacak adımlara ilişkin tavsiyede bulunacaktır.

             3. Akit Taraflar, gerektiği zaman kendi iç prosedürlerine uygun olarak Karma Komisyonun aldığı herhangi bir kararı uygulamak için gerekli önlemi alacaklardır.

             4. Bu maddenin 2(f) bendine uygun olarak bir ihtilafın çözümlenmesinde anlaşmaya varılamaması halinde ilgili Akit Taraflar, bu durumu hakemlik paneline havale edebilir. İlgili Akit Taraflardan her biri bir hakem tayin edecektir.

             Ortak Komisyonun kendisi de bir hakem seçecektir. Hakemler kararları oy çoğunluğu ile alır.

             İhtilaflı Akit Taraflar, hakemlerin aldığı kararları uygulamak için gerekli adımı atacaktır.

 

XI. BÖLÜM

GENEL VE SON ŞARTLAR

 

Madde 25

İkili Anlaşmalar

             1. Bu Anlaşmanın şartları, Akit Taraflar arasında yapılan anlaşmaların ilgili şartlarının yerini alır. Avrupa Topluluğu ile ilgili olarak, bu şart, herhangi bir üye Devlet ve Akit Taraf arasında yapılan anlaşmalara uygulanır.

             2. Avrupa Topluluğu dışındaki Akit Taraflar, mevcut Anlaşma 5. madde ve Ek 2’yi uygulamamayı ve bu Akit Taraflar arasında ve üzerinden transit servisleri gerçekleştiren otobüslere diğer teknik şartları uygulamayı kararlaştırabilirler.

             3. 2 numaralı Ekin 6. maddesinin hükümleriyle bağlı olmaksızın, bu Anlaşmanın hükümleri, Avrupa Topluluğunun Üye Devletleri ile Akit Taraflar arasında yapılan anlaşmaların ilgili hükümlerinin yerine geçecektir.

             Bununla beraber, 7. maddede belirtilen arızi servisler için Avrupa Topluluğu Üyesi Ülkeler ile diğer Akit Taraflar arasındaki mevcut ikili anlaşmalarda yer alan izin belgesinden muaf tutulma şartları sağlanabilir ve yenilenebilir. Bu durumda, ilgili Akit Taraflar 23. Madde altında oluşturulan Karma Komisyona derhal bunu bildirecektir.

Madde 26

İmza

             Bu Anlaşma, 14 Nisan 2000 tarihinden 31 Aralık 2001 tarihine kadar Brüksel’de, anlaşmanın saklayıcısı görevini icra edecek olan Avrupa Birliği Konseyinin Genel Sekreterliğinde imzaya açık olacaktır.

Madde 27

Anlaşmanın Onaylanması veya

Uygun Bulunması ve Saklayıcıya Tevdi Edilmesi

             Bu Anlaşma, imzalayanlar tarafından kendi usullerine uygun olarak onaylanacak veya uygun bulunacaktır. Akit Taraflar tarafından onay veya uygun bulma belgeleri bu durumu diğer tüm imzalayanlara bildirecek olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.

Madde 28

Yürürlüğe Giriş

             1. Bu Anlaşma onaylayan veya tasdik eden Akit Taraflar için, Avrupa Topluluğu dahil dört Akit Tarafça onaylanması veya uygun bulunması ile dördüncü onay veya uygun bulma belgesinin tevdi edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın birinci gününde veya Anlaşmanın onaylanması sırasında ilgili beyanatın yapılması şartı ile altıncı ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

             2. Bu Anlaşma, 1. Paragrafta belirtilen şartlarda yürürlüğe girişten sonra onaylayan her bir Akit Taraf için ilgili Akit Tarafın onay veya uygun bulma belgesinin teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 29

Bu Anlaşmanın Süresi-Anlaşmanın İşleyişinin Değerlendirilmesi

             1. Bu Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre için geçerli olacaktır.

             2. Bu Anlaşmanın süresi, takip eden beş yıllık süreler için, bunun hilafına görüş bildirmeyen Akit Taraflar arasında otomatik olarak uzatılır. Sonraki durumda Anlaşmayı sona erdirmek isteyen Akit Taraf, 31. Madde uyarınca bu isteğini Avrupa Konseyine bildirir.

             3. Her beş yıllık süre sona ermeden önce, Karma Komisyon bu Anlaşmanın işleyişini değerlendirir.

Madde 30

Katılım

             1. Bu Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansının (UBAK) tam üyesi olan ülkelerin katılımına açık olacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına üye ülkeler tarafından mevcut Anlaşmaya katılım durumunda bu Anlaşma, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması Akit Tarafları arasında uygulanmaz.

             2. Bu Anlaşma ayrıca, San Marino Cumhuriyeti, Andora Prensliği ve Monako Prensliğinin katılımına açık olacaktır.

             3. Bu Anlaşmaya katılan her bir Devlet için Anlaşma 28. madde hükümleri uyarınca yürürlüğe girdikten sonra, söz konusu Devletin katılım belgesinin tesliminden sonraki üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girer.

             4. Bu Anlaşmaya katılan her Devlete, Anlaşmanın 28. maddesi uyarınca yürürlüğe girdikten sonra, Ek-1’de belirtilen direktiflere uygun şartları kararlaştırması için azami üç yıllık bir süre verilebilir. Kararlaştırılan herhangi bir önlem Karma Komisyona bildirilecektir.

Madde 31

Fesih

             Akit Taraflardan her biri, Anlaşmanın saklayıcısı aracılığıyla Akit Taraflara ayni zamanda bir yıl süreli bildirim yapmak suretiyle kendi adına Anlaşmayı fesh edebilir. Ortak Komisyona sona erdirme nedenleri bildirilecektir. Ancak, 28. madde altında belirtilen şartlarla yürürlüğe girdikten sonra ilk dört yıl içinde anlaşma sona erdirilemez.

             Eğer Anlaşma bir veya daha çok Akit Taraflarca fesh edilir ve Akit Tarafların sayısı, Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak 28. Maddede öngörülen Akit Taraf sayısının altına düşerse, Komisyon aksi bir karar vermedikçe, Anlaşma geri kalan Akit Tarafları içermek üzere yürürlükte kalacaktır.

Madde 32

Sona Erme

             Eğer Avrupa Birliğine katılan bir Akit Taraf, o katılım tarihinden itibaren Akit Taraf olarak muamele edilmesini sona erdirebilecektir.

Madde 33

Ekler

             Bu Anlaşmanın Ekleri anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Madde 34

Diller

             Bu Anlaşma, tüm metinler aynı derecede geçerli olarak, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanmış olup, Akit Taraflara onaylı birer nüsha gönderecek olan Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği arşivlerinde muhafaza edilecektir.

             Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşmanın kendi resmi dili veya dillerinde tam olarak tercüme edilmesini sağlayacaktır. Bu tercümenin bir nüshası Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği arşivlerinde muhafaza edilecektir.

             Anlaşmanın ve eklerinin tüm tercümelerinin bir nüshası Konsey tarafından tüm Akit Taraflara gönderilecektir.

             Bu Anlaşma aşağıda imzası bulunan tam YETKİLİ KİŞİLERCE imzalanmıştır.

             Brüksel’de 14 Nisan 2000 ve 30 Haziran 2001 tarihleri arasında imzaya açıktır.

 

             Avrupa Topluluğu adına

 

             Bosna Hersek Adına                                          22.06.2001

 

             Bulgaristan Cumhuriyeti Adına                         14.06.2001

 

             Hırvatistan Cumhuriyeti Adına                          11.12.200

 

             Çek Cumhuriyeti Adına                                     27.04.2001

 

             Estonya Cumhuriyeti Adına                              26.06.2001

 

             Macaristan Cumhuriyeti Adına                         27.06.2001

 

             Letonya Cumhuriyeti Adına                              15.12.2000

 

             Litvanya Cumhuriyeti Adına                             29.09.2000

 

             Moldova Cumhuriyeti Adına                             28.09.2000

 

             Polonya Cumhuriyeti Adına                              11.12.2000

 

             Romanya Cumhuriyeti Adına                            02.10.2000

 

             Slovak Cumhuriyeti Adına                                 14.12.2000

 

             Slovenya Cumhuriyeti Adına                             22.12.2000

 

             Türkiye Cumhuriyeti Adına                              11.06.2001

 

 

EK-1

4. Madde Uyarınca Karayolu Yolcu Taşımacılarına Uygulanan Şartlar

 

             4. Maddede anılan Avrupa Topluluğu Yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

             29 Nisan 1996 tarihli 96/26/AT sayılı Konsey Yönetmeliği karayolu ile nakliye işletmecisi, karayoluyla yolcu taşımacılığı işletmecisi mesleğine kabul, diplomaların, sertifikaların ve bu işletmecilerin ulusal ve uluslararası taşımacılık için yerleşim özgürlüğü hakkını kolaylaştıracak diğer resmi özellikleri belirli belgelerin karşılıklı olarak tanınması ile ilgilidir (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi L 124, 23.5.1996,S.1) 98/76/AT sayılı 1 Ekim 1998 tarihli Konsey Yönetmeliği ile düzeltilmiştir (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi L 277, 14.1.1998 S,17)

 

 

EK-2

Otobüslere ve Otokarlara Uygulanan Teknik Standartlar

Madde 1

             INTERBUS Anlaşmasının her bir  Akit Taraf için, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren uluslararası arızi yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve otokarlar aşağıda belirtilen yasal metindeki kurallara uyacaktır:

             a) Motorlu taşıtlar ve römorkları için yol değerlilik testleri ile ilgili üye ülkelerin kanunlarının 20 Aralık 1996 tarih 96/96/AT sayılı Konsey Direktifine uyumlu hale getirilmesi (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi L 46  17.2.1997   s.1).

             b) Topluluk içindeki taşımalarda kullanılan motorlu taşıtların belirli kategorileri için hız sınırlaması cihazlarının tesisi ve kullanımı ile ilgili 10 Şubat 1992 tarih 92/6 sayılı (AEK) Konsey Direktifi (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi L 57, 2.3.1992, s.27)

             c) Topluluk  içinde dolaşımda olan belirli karayolu taşıtlarının ulusal ve uluslararası trafikte izin verilen azami boyutları ve uluslararası trafikte izin verilen azami ağırlıklarına ilişkin 25 Temmuz 1996 tarihli 96/53 AT sayılı Konsey Direktifi (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi L 235, 17.9.1996 s. 59).

             d) Karayolu taşımacılığında kayıt teçhizatı ile ilgili 20 Aralık 1985 tarih 3821/85 sayılı AEK Konseyi Yönetmeliği (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi 31.12.1985, L 370, s.8) 24.9.1998 tarih ve 2135/98 sayılı Komisyon Yönetmeliği ile son değişiklik (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi; L. 274, 9.10.1998, s.1) veya AETR Anlaşması ve Protokolünde yer alan kurallara eşdeğer kurallar.

Madde 2

             INTERBUS Anlaşmasının her bir Akit Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Avrupa Topluluğu dışındaki Akit Taraflar uluslararası arızi yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve otokarlar için yeni teçhizat ve taşıt tiplerinin onayları ile ilgili tek tip hükümlere ilişkin  BM-AEK  Yönetmelikleri veya ona eşdeğer Aşağıdaki Topluluk Yönetmeliği Teknik Şartlarına uymak zorundadır.

 

Madde

BM-AEK

Yönetmeliği/Son Değişikliği

AEK Yönetmeliği

(Orijinal-son)

AB içinde uygulama tarihi

Egzoz emisyonu

49/01

49/02, onay A

49/02, onay B

-88/77

-91/542 1.adım

-91/542 2.adım

-96/1

01/10/1993

01/10/1996

 

 

Duman

24/03

72/306

02/08/1972

Gürültü emisyonu

51/02

-70/157

-84/424

-92/97

01/10/1989

01/10/1996

Fren sistemi

13/09

-71/320

-88/194

-91/422

-98/12

01/10/1991

01/10/1994

Tekerlekler

54

92/23

01/01/1993

Aydınlatma tesisi

48/01

-76/756

-91/663

-97/28

01/01/1994

 

 

 Madde 3

             Aşağıda belirtilen servisleri yapan otobüsler ve otokarlar:

             a) Topluluk Üyesi herhangi bir ülkeden (Yunanistan hariç) herhangi bir INTERBUS Akit Tarafına yapılan servisler;

             b) INTERBUS Akit Tarafı ülkesinden herhangi bir  Topluluk Üyesi ülkeye (Yunanistan hariç);

             c) Herhangi bir INTERBUS Akit Tarafından başka bir INTERBUS Akit tarafında yerleşik taşımacılarca herhangi bir Topluluk Üyesi üzerinden transit olarak Yunanistan’a yapılan servisler

             aşağıda belirtilen kurallara uyacaktır.

             1- INTERBUS Anlaşması kapsamındaki arızi servisler için 1.1.1980 tarihinden önce ilk tescilleri yapılan otobüsler ve otokarlar kullanılamaz.

             2- 1.1.1980 ile 31.12.1981 tarihleri arasında ilk tescilleri yapılan otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2000 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             3- 1.1.1982 ile 31.12.1983 tarihleri arasında ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2001 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             4- 1.1.1984 ile 31.12.1985 tarihleri arasında ilk tescilleri yapılan otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2002 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             5- 1.1.1986 ile 31.12.1987 tarihleri arasında ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2003 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             6- Sadece 1.1.1988 ile 31.12.1989 tarihleri arasında ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar 31.12.2004 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             7- Sadece 1.1.1990 (EURO 0) tarihinden itibaren ilk tescilleri yapılan  otobüsler ve otokarlar 1.1.2005 tarihinden itibaren kullanılabilecektir.

             8- Sadece 1.10.1993 tarihinden itibaren ilk tescilleri yapılan (EURO 1) otobüsler ve otokarlar 1.1.2007 tarihinden itibaren kullanılabilecektir.

Madde 4

             Aşağıda belirtilen servisleri yapan otobüsler ve otokarlar;

             a) Yunanistan’dan INTERBUS Akit Taraflarına,

             b) INTERBUS Akit taraflarından Yunanistan’a yapılan servisler

             aşağıdaki kurallara tabii olacaklardır:

             1- 1.1.1980 tarihinden önce ilk tescilleri yapılan otobüsler ve otokarlar INTERBUS Anlaşması kapsamındaki arızi servisler için kullanılamaz.

             2- 1.1.1980 ile 31.12.1981 tarihleri arasında ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2000 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             3- 1.1.1982 ile 31.12.1983 tarihleri arasında ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2001 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             4- 1.1.1984 ile 31.12.1985 tarihleri arasında ilk olarak tescil edilen  otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2003 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             5- 1.1.1986 ile 31.12.1987 tarihlerinde ilk olarak tescilleri yapılan otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2005 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             6- 1.1.1988 ile 31.12.1989 tarihlerinde ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar sadece 31.12.2007 tarihine kadar kullanılabilecektir.

             7- Sadece 1.1.1990 (EURO 0) tarihinden itibaren ilk olarak tescil edilen otobüsler ve otokarlar  1.1.2008 tarihinden itibaren kullanılabilecektir.

             8- Sadece 1.10.1993 (EURO 1) tarihinden itibaren ilk tescilleri yapılan otobüsler ve otokarlar 1.1.2010 tarihinden itibaren kullanılabilecektir.

Madde 5

             Yunanistan ile diğer Topluluk üyesi Devletler arasında ikili trafikte kullanılan ve INTERBUS Anlaşması Akit Tarafları üzerinden transit geçen topluluk otobüsleri ve otokarları, teknik standartlarla ilgili mevcut kurallar kapsamında değildir. Ancak, Avrupa Topluluğu kurallarına tabiidirler.

Madde 6

             1. Topluluk üyesi Devletler ile INTERBUS Anlaşması Akit Tarafları arasındaki ikili anlaşma ve düzenlemelerde yer alan, ikili ve transit trafik ile ilgili bu Anlaşma kurallarından daha katı teknik standart kurallar 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanabilir.

             2. İlgili INTERBUS Anlaşması Akit Tarafları ve Topluluk Üyesi Devletler bu tip ikili anlaşma ve düzenlemelerin içeriği konusunda 23. Madde uyarınca oluşturulan Karma Komisyona bilgi verecektir.

Madde 7

             1. Aracın ilk tescil tarihini gösteren bir belge taşıtta muhafaza edilecek ve herhangi bir yetkili kontrol memuru tarafından istenildiği zaman gösterilecektir. Bu ekin amacına uygun olarak "aracın ilk tescil tarihi" aracın imalatından sonraki ilk tescil tarihine karşılık gelir. Bu tescil tarihi mevcut değil ise imal tarihi tescil tarihi olarak kabul edilir.

             2. Otobüsün orijinal motorunun yeni bir motorla değiştirildiği durumlarda bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belgenin yerine yeni motorun 3. Maddede belirtilen ilgili tip onayı kurallarına uyduğunu ispat eden bir belge kullanılır.

Madde 8

             1. Bu Ekin 1. maddesi a) paragrafında belirtilen şarta bakılmaksızın, Akit Taraflar ilgili otobüslerin ve otokarların 96/96/AT sayılı AT Yönetmeliği şartlarına uygunluğunu kontrol etmek için rasgele kontroller yapabilir. Bu Ekin amacına uygun olarak "rasgele kontroller" zamanı önceden bildirilmemiş  kontroller anlamındadır ve bu nedenle, bir Akit Taraf topraklarında seyreden otobüslerin ve otokarların beklenmeyen kontrolleri yol kenarındaki yetkililer tarafından yapılır.

             2. Bu Ekte açıklanan yol kenarı kontrolünü yerine getirmek için, Akit Tarafların yetkili idareleri EK-II a ve II b’ de yer alan kontrol listesini kullanacaktır. Bu kontrol listesinin bir nüshası kontrolü yapan tarafından, kısa vadede yapılması muhtemel başka kontrolleri kolaylaştırmak veya önlemek için otobüs veya otokar sürücüsüne verilecektir.

             3. Eğer taşıtı kontrol eden kişi otobüs ya da otokar bakımında noksanlıklar bulursa veya başka kontroller gerektiğini belirlerse, otobüs veya otokar 96/96/AT sayılı Topluluk Yönetmeliğinin 2. Maddesi uyarınca geçerliliği kabul edilmiş bir test merkezinde yol değerlilik testine tabi tutulabilir.

             4. Rasgele kontroller sonucu otobüsün veya otokarın 96/96/AT Yönetmeliği hükümlerine uymadığı ve otobüste veya otokarda bulunanlar ve diğer karayolu kullanıcıları açısından risk teşkil ettiği saptanırsa otobüsün veya otokarın karayolunda kullanımı derhal yasaklanabilir.

             5. Yol kenarı kontrolleri, otobüs ve otokar ve sürücülerinin yerleşim ve kayıt yerleri veya tabiiyetleri ile ilgili herhangi bir ayırım gözetmeksizin yapılır.

EK-II a

KONTROL LİSTESİ

 

1. Kontrol yeri ............. 2. Tarih ........... 3. Süre ............

 

4. Taşıtın tabiiyetine ilişkin işaret ve kayıt numarası ............................

 

5. Taşıtın Sınıfı

otokar¹

 

6. Taşımacılığı yapan işletmecinin isim ve adresi

 

7. Tabiiyeti .....................

 

8. Sürücü ...................

 

9. Malı gönderen, adresi, yükleme yeri ...........................

 

10. Malı alan, adresi, yük boşaltma yeri ............................

 

11. Brüt birim ağırlık

 

12. Kusur nedeni

 

- Fren sistemi ve parçalar

- Dişli bağlantıları

- Lambalar, aydınlatma ve sinyal cihazları

- Tekerlek/lastikler/tekerlek göbeği

- Egzoz sistemi

- Duman şeffaflığı (dizel)

- Gaz emisyonu (petrol)

 

13. Çeşitli/hususlar

 

14. Kontrolü yapan memur/idare

 

15. Kontrol sonucu

- geçiş izni

- çok küçük kusurlarla geçiş izni

- ciddi kusurlar

- derhal yasak

 

Kontrolü yapan müfettişin/idarenin imzası

 

 

——————————

1   Sürücü koltuğu dahil sekizden fazla koltuk içeren yolcu taşımcılığı için kullanılan en az dört tekerlikli motorlu araç (M2, M3 kategorileri)

 

 

EK-II b

Yol Kenarı Kontrolünün Teknik Standartları

 

             Bu Anlaşmanın 3. maddesinde tanımlanan otobüsler ve otokarlar, kontrol yetkilileri tarafından yola uygun olarak kabul edilecek bir durumda muhafaza edilmelidir.

             Kontrol edilecek parçalara, otobüsün  veya otokarın güvenli ve temiz çalışması için önemli parçalar olarak dikkate alınacak parçalar da dahil edilmelidir. Temel fonksiyonel kontroller ile (aydınlatma, sinyal, tekerlek durumu vs.) birlikte aracın fren ve motorlu taşıt emisyonlarında da aşağıdaki şekilde belirlenen test ve/veya kontroller yapılmalıdır:

             1. Frenler

             Fren sisteminin her bir parçası ve çalıştırıcı araçlar iyi ve etkin olarak çalışır durumda ve düzgün bir şekilde korunacak ve ayarlanacaktır.

             Otobüs veya otokar frenleri aşağıda belirtilen üç frenleme  fonksiyonunu yerine getirebilecek kapasitede olacaktır.

             a) Otobüsler veya otokarlar ve onların römork ve yarı römorkları taşıtın yük kapasitesi ve taşıtın hareket ettiği yolun iniş ve yokuş eğimi ne olursa olsun taşıtın etkili, hızlı ve güvenli olarak yavaşlamasını ve durmasını sağlayacak kapasitede bir servis freni,

             b) Otobüsler veya otokarlar ve römork ve yarı römorkları için kayda değer bir yokuş ve iniş eğiminde, tamamıyla  mekanik hareketi olan bir cihaz ile fren yüzeylerinin tutulduğu ve otobüsü veya otokarı sabit hale getiren bir park etme fren kapasitesine sahip bir fren,

             c) Otobüs veya otokarlar için, servis freninin bozuk olduğu hallerde de  yük durumu ne olursa olsun bir servis freninin çalışmadığı durumlarda, makul bir mesafede yavaşlama ve durmayı sağlayacak ikinci bir (acil) fren sistemi bulunacaktır.

             Otobüsün veya otokarın bakımına ilişkin şüphelerin olduğu durumlarda, kontrol idareleri  otobüsün veya otokarın  fren performansını Ek-II 1. maddedeki 96/96/AT sayılı Konsey  Yönetmeliği hükümleri uyarınca test edebilir.

             2. Egzoz Emisyonları

             2.1. Egzoz emisyonu

             2.1.1. Pozitif-ateşleme tertibatlı (petrol) motor teçhizli otobüsler ve otokarlar.

             a) üç yoldan katalitik çevrici gibi mil kontrollü bir ileri emisyon kontrol sistemi ile egzoz emisyonu kontrolünün olmadığı durumlarda:

             1. Hiçbir zaman sızıntı olmadığını kontrol amacı ile egzoz sisteminin bakılarak kontrol edilmesi.

             2. Gerekli durumlarda, gerekli teçhizatın monte edilip edilmediğini kontrol için emisyon sisteminin bakılarak kontrol edilmesi.

             Geçerli bir motor çalıştırma döneminden sonra (otobüs veya otokar imalatçısının tavsiyelerini dikkate alarak) motor çalışmaz durumda iken (yüksüzken) egzoz gazının karbon monoksit içeriği (CO) ölçülür.

             Egzoz gazlarının izin verilen azami karbon içeriği otobüs veya otokar imalatçısı tarafından belirtilir. Bu bilginin mevcut olmadığı durumlarda veya Üye  Devletlerin yetkili idarelerinin bu değeri referans olarak kullanmamayı kararlaştırdığı durumlarda karbon monoksit içeriği aşağıdakileri aşmamalıdır:

             - Akit Tarafların otobüs ve otokarlarının uymaları istenen 70/220/AEK¹ sayılı Direktif ile 1 Ekim 1986 tarihleri arasında ilk tescilleri yapılan veya hizmete giren otobüs ve otokar için:

             - % 4,5 hacminde CO

             - 1 Ekim 1986 tarihinden sonra tescil edilen veya hizmete giren otobüsler için  %3,5 hacminde CO

             b) L mili kontrollü üç yönlü bir katalitik çevirici gibi gelişmiş bir emisyon kontrol sistemi tarafından ölçülen egzoz emisyonlarında:

             1. Sızıntı olup olmadığını ve tüm parçaların tam olup olmadığını için kontrol in egzoz sisteminin görsel kontrolü,

             2. Gerekli teçhizatın monte edilip edilmediğini saptamak amacı ile egzoz emisyonunun görsel  kontrolü

             3. Egzoz gazlarının CO içeriği ve mil değerini ölçmek sureti ile veya imalatçı tarafından önerilen ve tip onayı sırasında onaylanan prosedürlerle otobüsün veya otokarın emisyon kontrol sisteminin etkinliğinin 4. bölüme uygun olarak saptanması

             4. Egzoz borusu emisyonları-limit değerler

             Motor boşta iken hız ölçümü:

             İzin verilen azami egzoz gazları CO  içeriği otobüs veya otokar imalatçısı tarafından ifade edilen orandır. Bu bilginin mevcut olmadığı durumlarda maksimum CO içeriği % 0,5 hacmini aşmamalıdır.

             Motor boşta iken en yüksek hız  2000 dak. -1 olmalıdır.

             Karbon monoksit içeriği: maksimum %0,3 hacminde olmalıdır.

             Mil: imalatçının şartlarına göre 1 ± 0,03 olmalıdır.

——————————

¹   Motorlu araçlarda emisyon ile hava kirliliğine karşı alınan önlemlerle ilgili üye Devletlerin kanunlarının birbirine uyumlu hale getirilmesi konusunda 20 Mart 1970 tarih 70/220/AEK sayılı Konsey Direktifi (OJL 76, 9.3.1970 sayfa 1) ve düzeltme (OJ L81, 11.04.1970 sayfa 15) Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 94/12/AK ile son değişiklik (OJL 100, 19.04.1994 sayfa 42)

 

             2.1.2 Kompresör ateşleme tertibatlı (dizel) motorla çalışan otobüsler veya otokarlar

             Hız artarken (yüksüz, boştan itibaren hızı kesene kadar) egzoz gazı kirliliği ölçümü, Konsantrasyon seviyesi, 72/306/AEK¹ sayılı Yönetmeliğe uygun olarak plakada kaydedilen seviyeyi aşmamalıdır. Bu bilgi mevcut olmadığında veya Akit Tarafların yetkili idareleri bu bilgiyi referans olarak kullanmamayı kararlaştırdığında; emme katsayısı limit değerleri aşağıdaki gibidir:

             Aşağıdakiler için maksimum emme katsayısı:

             - Doğal aspirasyonlu dizel motorlar              : 2,5 m-1

             - türbo şarjlı dizel motorlar                           : 3,0 m-1

             veya AB tip onayı için kullanılandan farklı tipteki bir teçhizat için eşdeğerdeki oranlar kullanılır

             2.1.3 Test Teçhizatı

             Otobüs ve otokar emisyonları, imalatçı tarafından belirtilen ve açıklanan limit değerlere tam olarak uyulup uyulmadığını belirlemek üzere tasarlanan teçhizatlar kullanılarak test edilir.

             2.2. Gerektiğinde, taşıt dolu iken taşıttaki emisyon izleme (OBD) sisteminin doğru işleyip işlemediğinin kontrolü yapılır.

——————————

¹   Araçlarda kullanmak üzere dizel motorlarda hava kirliliği emisyonuna karşı alınacak önlemlerle ilgili üye devletlerin kanunlarının birbirine yaklaştırılması konusunda 2 Ağustos 1972 tarih ve 72/306/AEK sayılı Konsey Direktifi (OJL 190, 20.08.1972, sayfa 1) Direktif, Komisyonun 89/491/AEK sayılı Direktifi ile son kez değişiklik yapılmıştır. (OJL 238, 15.08.1989, sayfa 43)

 

 

 

 

 

 

 

EK 3

 

İzin Belgesinden Muaf Tutulan Arızi Servisler İçin Kontrol Belgesi Örneği

(Ön sayfa Recto)

 

 

                                                                                                                    (Yeşil renkli Kağıt:

                                                                                                                    DIN A4=29.7X21cm)

 

Taşımacının yerleşik olduğu akit Tarafın resmi dilinde ya da resmi dillerinden birinde yazılacaktır.

 

Kontrol Belgesini basan                             Yetkili İdare veya                          Karne No:

Ülke-Ülkeyi belirleyici                               Tam yetkili acente

İşaret¹

 

 

- Otobüsle ve otokarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması, INTERBUS anlaşmasının 6. ve 10. maddelerine uygun olarak tesis edilen Otobüsle ve otokarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı için

 

 

 

INTERBUS

YOLCU MANİFESTOSU KARNESİ

 

 

Taşımacının İsmi veya Ticari İsmi ..............................................

 

Adres............................................................................................

 

(Karnenin veriliş yeri ve sayısı)                                         (Karneyi veren idarenin imza ve mührü)

 

 

 

 

 

 

 

 

————————

¹   Belçika (B), Danimarka (DK), Almanya (D), Yunanistan (GR), İspanya (E), Fransa (F), İrlanda (IRL), İtalya (I), Lüksemburg (L), Hollanda (NL), Portekiz (P), İngiltere (UK), Finlandiya (FIN), Avusturya (A), İsveç (S), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Estonya (EST), Macaristan (H), Litvanya (LT), Letonya (LV), Polonya (PL), Romanya (RO), Slovak Cumhuriyeti (SK), Slovenya (SLO)

 

 

(yeşil renkli kağıt: DIN A4=329.7x21 cm)

 

(Manifesto karnesinin üst sayfası-recto)

 

Taşımacılık işletmecisinin yerleşik olduğu ülkenin resmi dilinde (dillerinde) veya dillerinin birinde yazılacaktır.

 

 

ÖNEMLİ BİLDİRİ

 

             1) INTERBUS Anlaşması servisleri aşağıdakileri kapsar:

             1. Herhangi bir tabiiyetteki yolcuların karayolu ile arızi olarak uluslararası taşımacılığı:

             - İki Akit Taraf toprakları arasında veya ayni Akit Taraf topraklarında başlayan ve sona eren ve bu servislerde ihtiyaç duyulduğu taktirde diğer Akit Taraf toprakları üzerinden veya Akit taraf olmayan bir Devletin toprakları üzerinden transit,

             - Bir Akit Taraf topraklarında yerleşik ve o  ülke kanunlarına uygun olarak ücretli veya kira karşılığında otokar ve otobüslerle uluslararası arızi servisler vasıtasıyla  taşımacılık yapmak üzere izin belgesine sahip bir taşımacı tarafından gerçekleştirilen,

             - Taşımacılık işletmesinin yerleşik olduğu Akit Tarafta kayıtlı, teçhizat ve yapım özellikleri ile sürücü dahil dokuz kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan ve bu amaçla tasarlanan otobüsler  ve otokarlar kullanılarak,

             2. Bu servislerle ilgili otobüslerin boş seyahatlerine.

             3. INTERBUS Anlaşması amaçlarına uygun olarak "Akit Taraf Toprakları" terimi Avrupa Topluluğu ile ilgili olarak Topluluğu oluşturan Anlaşma ve bu anlaşma altındaki şartların uygulandığı toprakları kapsar.

             4. Başka bir Akit Tarafta yerleşik bir taşımacı tarafından ulusal arızi servis taşımacılığı bu INTERBUS Anlaşması kapsamına girmez.

             5. Yolcu taşımak üzere tasarlanan otobüslerin veya otokarların  ticari amaçlarla yük taşımacılığı için  kullanılması bu Anlaşma kapsamına girmez.

             6. INTERBUS Anlaşması kendi hesabına arızi servis taşımacılığı ile ilgili değildir.

             2. INTERBUS Anlaşmasının 6. maddesine uygun olarak taşımacının yerleşik bulunduğu topraklar dışındaki herhangi bir Akit Taraf topraklarında izin belgesinden muaf tutulan arızi servisler aşağıdakilerdir:

             1. Kapalı-kapı Turları, yani, seyahat boyunca aynı yolcu grubunun aynı otobüs ya da otokarla taşındığı ve hareket yerine geri getirildiği servisler. Hareket yeri taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarındadır.

             2- Çıkış seyahati dolu; geri dönüş seyahati boş olarak yapılan servisler. Hareket yeri taşımacının yerleşik bulunduğu Akit Taraf topraklarıdır.

             3- Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin yerine getirilmesi şartı ile; çıkış seyahatinin boş olarak yapıldığı ve tüm yolcuların aynı yerden alındığı servisler;

             a) Yolcular taşımacının yerleşik olmadığı bir Akit Taraf veya Akit Taraf olmayan topraklarda veya yolcuların alındığı yerden sonraki Akit Taraf topraklarına varıştan önce, taşımacılık sözleşmesi ile grup oluşturur. Yolcular taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf  topraklarına taşınır.

             b) 2. Maddede belirtilen şartlarda tekrar alındıkları Akit Taraf topraklarına aynı taşımacı tarafından önceden götürülmüş olan yolcular, taşımacının yerleşik olduğu Akit taraf topraklarına taşınır.

             c) Yolcular, taşıma masrafının davet eden kişi tarafından ödendiği diğer Akit Taraf topraklarında seyahat için davet edilmişlerdir. Söz konusu yolcular, sadece bu özel  seyahati gerçekleştirmek amacı ile oluşturulmamış homojen bir gruptur ve taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarına taşınır.

             4. Arızi servislerle bağlantılı olarak Akit Taraf toprakları üzerinden izin belgesinden muaf tutularak gerçekleştirilen transit servisler.

             5. Bu Anlaşma kapsamında uluslararası bir servisi gerçekleştirirken bozulan veya hasar gören bir otobüs veya otokarın yerine kullanılacak  boş otobüsler veya otokarlar da izin belgesinden muaf tutulacaktır.

             Avrupa Topluluğu içinde yerleşik taşımacılar tarafından sağlanan servisler için, hareket noktası ve/veya varış noktası, otobüs veya otokarın kayıtlı olduğu veya taşımacılık işletmecisinin yerleşik olduğu üye ülkeden bağımsız olarak herhangi bir Avrupa Topluluğu üyesi ülke içinde bulunabilir.

             3.Otokarlara ve Otobüslere Uygulanan Şartlar:

             INTERBUS Anlaşması kapsamındaki uluslararası arızi servislerde kullanılacak otobüsler ve otokarlar bu Anlaşmanın 5. maddesi ve EK-2’de belirtilen teknik şartlara uyacaktır.

             4.Yolcu Manifestosunun doldurulması ile ilgili bilgi

             1. Arızi servislerle yapılan her seyahat için taşımacı seyahat başlamadan önce çift nüsha halinde bir yolcu manifestosunu doldurmalıdır.

             Yolcuları ismininin temini amacı ile, taşımacı ayrı sayfa halinde önceden doldurulmuş bir yolcu listesini yolcu manifestosuna ekleyerek kullanabilir. Taşımacının mührü veya taşımacılık işletmecisinin imzası ya da sürücünün imzası hem yolcu listesi hem de yolcu manifestosunda olmalıdır.

             Dışarı seyahati boş olan servislerde, yolcu listesi yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak yolcuların alındığı sırada doldurulabilir.

             Yolcu manifestosunun üst sayfası seyahat boyunca otobüste muhafaza edilmeli ve kontrol memurlar tarafından istenildiği zaman gösterilmelidir.

             2. Yolcu manifestosunun 4c maddesinde belirtilen dışarı çıkış seyahatinin boş olarak yapıldığı servisler için taşımacılık işletmecisi, yolcu kontrol belgesine aşağıda belirtilen destekleyici belgeleri iliştirilmelidir.

             - 4 C1 altında belirtilen durumlarda: şimdiye kadar bazı ülkeler tarafından şart koşulduğundan taşımacılık mukavelesi nüshası veya bu mukavele ile ilgili temel  bilgileri içeren eşdeğerde diğer bir belge nüshası (özellikle, mukavele tarihi, ülkesi, yolcuların alındığı ülke tarih, yer ve varış yeri ve ülkesi)

             - 4 C2 kapsamındaki servislerde: Yolcuların tekrar alındığı Akit Taraf topraklarına yolcuları götürmek için dışarı seyahati dolu, dönüş seyahat boş olarak yapılan seyahatler boyunca otobüste yolcu manifestosu.

             - 4 C3 kapsamına giren servislerde; Daveti yapan kişi tarafından verilen davet mektubu veya fotokopisi

             3. Arızi servisler sırasında, yetkili idareler tarafından istisnai izin verildiği durumlar dışında seyahat boyunca yolcu indirilip bindirilmeyebilir. Bu durumda izin belgesi alınması gerekir.

             4. Taşımacılık işletmecisi yolcu manifestolarının tam ve doğru olarak doldurulmasından sorumludur. Manifestolar, büyük harflerle ve akmayan bir dolma kalemle doldurulur.

             5. Manifesto karneleri başkasına aktarılamaz.

 

 

 

 

 

INTERBUS                  YOLCU MANIFESTOSU (RECTO)    (Yeşil kağıt DIN A4=29.7X21 cm)

Taşımacı firmanın yerleşik olduğu Akit Tarafın resmi dilinde/dillerinde veya resmi dillerinin birinde yazılacaktır.

 
 


                                                                                                                Karne No:……………

                                                                                                                Manisfesto No:………

 

Belgenin Hangi ülkede

Verildiğini belirtin

-Ülkenin belirleyici işareti

 

 

 

 

 

1

 

Taşıt Tescil No:

 

 

 

Mevcut Yolcu koltuğu sayısı

 

2

 

 

Taşımacılık işletmecisinin ismi veya ticari

ismi

…………………………..........

…………………………..........

…………………………..........

 

3

 

 

Sürücü ismi veya isimleri

1)     …………………………..........

2)     …………………………..........

3)     …………………………..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Servis Tipi (Kutuya bir çarpı işareti koyunuz ve gerekli ek bilgileri yazınız)

 

A

 

 

 

Kapalı kapı turları

 

 

B

 

 

 

Gidiş Seyahati dolu/dönüş seyahati boş

Yolcuların indirildiği yer ve ülkenin belirleyici işareti

 

C

 

Gidiş seyahati boş olan ve tüm yolcuların aynı yerden alınıp

Taşımacı firmanın yerleşik olduğu ülkeye taşındığı seyahatlar

 

 

*Yolcuların alındığı yer ve ülkenin belirleyici işareti

 

C1

 

 

 

 

a)       Yolcular bir taşımacılık mukavelesi ile ……. Tarihinde ……..(seyahat acentesi, birliği vs.) ile grup oluşturmuştur.

b)       Yolcular beraber aşağıdaki topraklarda grup oluşturmuştur.

a)       Akit Taraf olmayan ……………………………………………(bu ülkenin ismi)

b)       Taşımacı firmanın yerleşik olmadığı Akit Tarafta …………….(bu ülkenin ismi)

c)         Yolcuların alındığı yer ve Akit Tarafta ……………………..............(bu ülkenin ismi)

d)         Taşımacı firmanın yerleşik olduğu Akit Tarafa…………….. ………(bu ülkenin ismi)

 

 

·   Taşımacılık mukavelesi veya buna eşdeğer bir belge ilişiktedir. (Önemli bildiri Madde 4)

C2

Yolcuların tekrar alınacağı taşımacı firmanın yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarına taşındığı B’de belirtilen bir serviste yolcular alındıkları yere aynı firma tarafından önceden götürülmüştür.

 

 

·   Bir önceki  dolu çıkış seyahati ve boş dönüş seyahati için yolcu manifestosu ektedir.

 

C3

Yolcular ………………. Ya seyahate davet edilmiştir. (ülke ve yer ismi)

 

Taşımacı ücretinin davet eden kişi tarafından karşılandığı ve yolcuların bu belirli seyahati üstlenmek amacı ile teşkil edilmediği ve homojen bir gruptan oluştuğu servisler. Davet mektubu (bir fotokopisi) ilişiktedir.

 

Grup taşımacı firmanın yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarına götürülür.

 

 

 

 

 

 

 

EK-18

 

 

 


Yolcu Manifestosu-Veso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Güzergah

Günlük Safhalar

Tarihler

Yer/Ülkeden

Yer/Ülkeye

Km Dolu

Km

Boş

Sınır Geçiş Noktaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Yolcu Listesi

1

22

43

2

23

44

3

24

45

4

25

46

5

26

47

6

27

48

7

28

49

8

29

50

9

30

51

10

31

52

11

32

53

12

33

54

13

34

55

14

35

56

15

36

57

16

37

58

17

38

59

18

39

60

19

40

61

20

41

62

21

42

63

7

Manifestonun Dolduruluş Tarihi

Taşımacı İşetmecinin İmzası

 

8

Beklenmeyen değişiklikler

 

9

Varsa kontrol mühürleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Madde 6 gerekirse bu dökümana eklenecek ayrı bir sayfa halinde doldurulabilir.

 

 

 

EK 4

Uluslararası Bir Arızi Servis İçin

İzin Belgesi Başvuru Modeli

 

(Beyaz Kağıt A4)

 

Talebin yapıldığı yerdeki Akit Tarafın resmi dilinde (dillerinde) veya dillerinin birinde yazılacaktır.

 

 

INTERBUS Anlaşması

Otobüsle veya Otokarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının

7. Maddesine uygun olarak Akit Taraflar Arasında Otobüs veya Otokarlarla

Yapılan

 

BİR ULUSLARARASI ARIZİ SERVİSE BAŞLAMAK İÇİN

İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

 

(Servisin hareket ettiği, yani yolcuların ilk alındıkları noktadaki Akit tarafın yetkili idaresi)

 

1. İzin belgesi başvurusu ile ilgili bilgi

             İsim veya Ticari Unvan:……………………..

             Adres:…………………………………………

             Ülke:…………………………………………..

             Tel:…………………………………………….

             Faks:…………………………………………..

 

 

 

 

(Başvurunun İkinci Sayfası)

 

2. Arızi servisin, amacı, nedeni, tanımı:

 

 

3. Güzergah ile ilgili bilgi

a) Servisin hareket yeri ............................Ülke......................

b) Servisin varış yeri.................................Ülke......................

 

             Servisin başlıca güzergahları ve sınır geçiş noktaları

             .......................................

             .......................................

             Yolcular bindirilip indirilmeden geçilen ülkeler

             ……………....                   ………………..

            

4. Servisin yapıldığı tarih:

5. Otobüs(ler) veya otokar(lar)ın plaka numaraları

6. Herhangi bir ilave bilgi:

      ......................................

 

7.   ………………………                           ……………………………

            (Yer ve tarih)                                                (başvuranın imzası)

 

 

 

(Başvurunun üçüncü sayfası)

 

Önemli Bildiri

 

             1. Taşımacılık işletmecileri başvuru formunu dolduracak ve başvuru formuna, başvuranın INTERBUS anlaşmasının (1) (a) maddesi ikinci paragrafında belirtilen otobüsle uluslararası yolcu taşımacılığı taşıtları ile taşımacılık yapma lisansına sahip olduğuna dair belgeyi ekleyecektir.

             2. INTERBUS Anlaşmasının 6.maddesinde belirtilen arızi servisler dışındaki servisler aşağıda belirtilen servisler dışında izin belgesine tabi olacaktır.

             2.1.  Kapalı kapı turları: seyahat boyunca aynı grup yolcuların aynı otobüsle taşındığı ve hareket yerine geri götürüldüğü servislerdir. Hareket yeri taşımacılık işletmecisinin yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarındadır.

             2.2.  Çıkış seyahati dolu dönüş seyahati boş olarak yapılan servisler: hareket yeri  taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarıdır.

             2.3. Çıkış seyahati boş olarak yapılan ve aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek  sureti ile tüm yolcuların aynı yerden alındığı servisler:

             a) Yolcular, taşımacının yerleşik olmadığı bir Akit Taraf  ya da Akit Taraf olmayan topraklarda ya da yolcuların sonraki Akit Taraf topraklarına varışlarından önce bir taşımacılık mukavelesi ilk alındıkları yerde grup oluştururlar. Yolcular taşımacının yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarına taşınır.

             b) Yolcular 2.madde altında tekrar alındıkları Akit Taraf topraklarına aynı taşımacı tarafından önceden götürülmüşlerdir ve taşımacının yerleşik             olduğu Akit Taraf topraklarına götürülürler.

             c) Yolcular diğer Akit Taraf topraklarına seyahat için seyahat masrafları davet eden tarafından karşılanmak sureti ile davet edilirler. Yolcular bu özel seyahati üstlenmek için oluşturulmamış olan ve taşımacılık işletmecisinin yerleşik olduğu Akit Taraf topraklarına götürülen homojen bir gruptan oluşmalıdır.

             2.4. Arızi servislerle bağlantılı olarak Akit Taraflar üzerinden yapılan yetki belgesiz transit faaliyetlerde yetki belgesinden muaf tutulur.

             2.5. Bu Anlaşma kapsamında uluslararası servisi yaparken hasarlanan veya bozulan taşıtların yerine kullanılacak boş otobüslerde izin belgesinden muaf tutulur.

             3. Başvuru, servisin hareket ettiği, yani yolcuların ilk olarak otobüse bindirildiği Akit Tarafın yetkili idaresine yapılmalıdır.

             4. Kullanılacak otobüsler, taşımacılık işletmecisinin yerleşim yeri olan Akit Taraf topraklarında kayıtlı olmalıdır.

             5. INTERBUS Anlaşması kapsamında uluslararası arızi servislerde kullanılacak otobüsler, bu Anlaşma Ek-2’de belirtilen teknik standartlara uyacaktır.

 

 

EK-5

Serbestleştirilmemiş Arızi Servisler için İzin Belgesi Modeli

 

(Belgenin İlk Sayfası)

(Pembe kağıt A4)

 

Yetkiyi veren Akit Tarafların resmi dilinde(dillerinde) veya dillerinin birinde yazılacaktır.

 

 

-Veren AKİT N TARAF                                                                     YETKİLİ İDARE

-Uluslararası belirleyici işareti¹                                                                    (mühür)

 

(INTERBUS Anlaşması)

 

Otobüsle Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 7.maddesine uygun olarak Akit Taraflar arasında gerçekleştirilen uluslararası arızi bir otobüs servisi için

 

İZİN NO:....................

 

 

 

(taşımacılık işletmecisinin, Soyadı ismi

veya ticari ismi, unvanı)

 

Adres   :

Ülke     :

Tel       :

Faks     :

 

 

 

 

 

........................                                                                                     .............................

veriliş yeri ve tarihi                                                                             veren idarenin imza

                                                                                                           ve mührü

 

 

 

 

 

—————————

¹   Belçika (B), Danimarka (DK), Almanya (D), Yunanistan (GR), İspanya (E), Fransa (F), İrlanda (IRL), İtalya (I), Lüksemburg (L), Hollanda (NL), Portekiz (P), İngiltere (UK), Finlandiya (FIN), Avusturya (A), İsveç (S), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Estonya (EST), Macaristan (H), Litvanya (LT), Letonya (LV), Polonya (PL), Romanya (RO), Slovak Cumhuriyeti (SK), Slovenya (SLO)

 

(İzin Belgesinin 2. Sayfası)

 

1. Arızi servisin, amacı, nedeni, tarifi:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

2. Güzergah ile ilgili bilgi

 

a) Servisin hareket yeri ............................Ülke......................

b) Servisin varış yeri.................................Ülke......................

 

Servisin başlıca güzergah ve sınır geçiş noktaları

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

3. Servis başlama tarihi:

 

4. Otobüs(ler)in kayıt numarası ..........................................

 

5. Diğer şartlar

 

6. Yolcu listesi ilişiktedir.

 

 

                                                                                                           (İzin belgesini veren

                                                                                                               İdarenin Mührü)

 

 

 

 

(İzin Belgesinin 3. Sayfası)

 

(Belgeyi veren Akit Tarafın Resmi dilinde(dillerinde) veya dillerinin birinde hazırlanacaktır.

 

Önemli Bildiri

 

             1. İzin belgesi tüm seyahat boyunca geçerlidir. Belge sadece, üzerinde adı yazılı taşımacılık işletmecisi kayıt numarası belirtilen otobüs tarafından kullanılabilir.

             2. İzin belgesi, seyahat boyunca otobüsle muhafaza edilecek ve resmi uygulama görevlilerine talep edildiği zaman sunulacaktır.

             3. Yolcu listesi bu izin belgesinin ekindedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4 EK-1’E UYGUN OLARAK INTERBUS AKİT TARAFLARINCA VERİLECEK BEYANAT ÖRNEĞİ

 

Karayolu Yolcu Taşımacılarına Uygulanan Şartlar

 

MADDE 4 VE EK-1 İLE İLGİLİ

 

.............................. TARAFINDAN (Akit Taraf İsmi) BEYANAT

 

 

MADDE 4  EK-1

 

             1. 29 Nisan 1996 tarih ve 96/26/AK Konsey Yönetmeliğinin 1 nolu başlığı altında, oluşturulan 3 şart karayolu taşımacılığı işine kabul edilme, diplomaların, belgelerin ve ulusal ve uluslararası taşımacılık için yerleşim özgürlüğü hakkını kolaylaştıracak diğer resmi özellikleri belirli belgelerin karşılıklı olarak kabulü, (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi no:L 124 23.5.1996 sayfa 1) 1 Ekim 1998 tarihli Konsey Direktifi 98/76/AT ile son değişiklik (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi 14.1.1998 tarih ve L277 sayı sayfa 17)

 

a) ulusal mevzuata girmiştir.

…………………………………………………(kanuna ilgi)

 

b) ulusal mevzuata henüz girmemiştir.

…………………………………………………(tarih)

 

c) "Uygun mali yeterlilik" ile ilgili şart konusunda, mevcut mevzuat, taşımacılık işletmecisinin en az aşağıdaki sermaye ve kaynağa sahip olmasını zorunlu kılar:

 

- kullanılan her taşıt için .............................. EURO (veya ulusal para birimi)

 

- taşımacılık işletmecisi tarafından kullanılan yolcu otobüslerinin her bir koltuğu için ...................... EURO (veya ulusal para birimi karşılığı)

 

"Uygun mali durum" meblağının AT/96/26 sayılı Yönetmelik şartlarına ........................ tarihinde (veya 1.1.2005’den önce) uyumlaştırılması planlanmıştır.

(Başvurunun üçüncü sayfası)

 

Bu andlaşmanın İngilizce  dilindeki metni 30/1/2006  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.