Tebliğ

 

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi

Enerji İçecekleri Tebliği

(Tebliğ No: 2006/5)

             Amaç

             Madde l — Bu Tebliğin amacı, enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Tebliğ sıvı ve toz formdaki enerji içeceklerini kapsar, sporcu içeceklerini kapsamaz.

             Hukuki dayanak

             Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

             Enerji içeceği: Bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen  maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder.

             Ürün özellikleri

             Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

             a) Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri en az 45 kcal/100 mL olmalıdır.

             b) Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmez.

             c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin  kafein miktarı 150 mg/L'den fazla olmamalıdır.

             d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan enerji içeceklerinin  bileşiminde;

             - Inositol                   :    200   mg/L,

             - Glukoronolakton    :  2400   mg/L,

             - Taurin                     :  4000   mg/L

den fazla olmamalıdır.

             e) Alkol miktarı hacmen % 0,05’den fazla olmamalıdır.

             Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

             Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme" bölümünde yer alan kurallara uygun olmalıdır. Buna ilave olarak;

             a) Enerji içeceklerinin etiketinde, besin öğesi tablosu yer almalıdır.

             b) Enerji içeceklerin etiketinde kafein miktarı litrede miligram olarak yer almalıdır.

             c) Bu Tebliğ kapsamındaki enerji içeceklerinin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte, ambalaj rengiyle kontrast teşkil edecek renkte, marka puntosunun en az 1/4 büyüklüğünde punto ile yazılmak üzere aşağıdaki ifadeler yer almalıdır;

             - Alkol ile birlikte tüketilmemelidir.

             - Gebe ve emzikli kadınlar ile yaşlı kişiler için ise tavsiye edilmez.

             - Diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez.

             - Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktîvite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir.

             - 18 yaş altı kişilere satılamaz.

             d) Etiket  üzerinde ürün adı ile aynı yüzde, farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte "Günlük 500 mL'den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez." ifadesi yer almalıdır.

             e) Bilimsel gelişmeler ışığında, yukarıda belirtilen uyarılar genişletilebilir.

             Katkı maddeleri

             Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Gıda Katkı Maddeleri" bölümüne uygun olmalıdır.

             Bulaşanlar

             Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Bulaşanlar" bölümüne uygun olmalıdır.

             Hijyen

             Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Gıda Hijyeni" bölümüne uygun olmalıdır.

             Taşıma ve depolama

             Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Gıdaların Taşınması ve Depolanması" bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

             Numune alma ve analiz metotları

             Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Numune Alma ve Analiz Metodları" bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve bunlara uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

             Tescil ve denetim

             Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5/6/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

             Denetim

             Madde 13 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5/6/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             Madde 14 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 9/3/2004 tarih ve 25397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Türk Gıda Kodeksi - Enerji İçecekleri Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

             Yürürlük

             Madde 15 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 16 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.