Tebliğ

             Telekomünikasyon Kurumundan:

EK-2

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere

İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

             Madde 1 — 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve  Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in "Algoritmalar ve Parametreler" başlıklı 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "Algoritmalar ve Parametreler

             Madde 6 — İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmaları, ETSI TS 102 176-1 standardına ve aşağıda yer alan şartlara uygun olmalıdır:

             a) İmza sahibinin imza oluşturma ve doğrulama verileri

                     i.    RSA için en az 1024 bit veya

                     ii.   DSA için en az 1024 bit veya

                     iii.  DSA Eliptik Eğrisi için en az 163 bit

             b) ESHS’nin imza oluşturma ve doğrulama verileri

                     i.    RSA için en az 2048 bit veya

                     ii.   DSA için en az 2048 bit veya

                     iii.  DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit

             c) Özetleme algoritması

                     i.    RIPEMD – 160 veya

                     ii.   SHA – 1 veya

                     iii.  SHA-224 veya

                     iv.  SHA-256 veya

                     v.   WHIRLPOOL

             Yukarıda belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2008 tarihine kadar geçerlidir."

             Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Tebliğ  hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.