Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

               

Madde 1- 19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, aşağıdaki Tabloda yer alan, Fas Krallığı menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, karşılarında gösterilen “bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını” aşmamak üzere başvuru sırası esas alınarak  yapılır.

 

                Aşağıdaki Tabloda yer alan tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyenlerin, tarife kontenjanı dönemi başlangıcından itibaren, EK-I’de yer alan başvuru formunu ithal lisansı talebinde bulundukları her bir tarife kontenjanı kapsamı ürün için ayrı ayrı  eksiksiz düzenleyerek, EK-II’de belirtilen belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunludur. Başvuruların değerlendirilmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

 

                EK-I ve EK-II’de belirtilen bilgi ve belgeleri tam olarak içermeyen veya tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapılmayan müracaatlar ile tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

 

Aynı ithalatçı tarafından aynı tarife kontenjanı kapsamı ürün için birden fazla başvuru yapılamaz. Ancak, kullanılabilir kontenjan mevcut olması halinde, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce adına ithal lisansı düzenlenen ve söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az  %50’sinin ithalini gerçekleştiren ithalatçılara, talepte bulunmaları durumunda aşağıdaki Tabloda gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

 

Tablo

 

 

 

G.T.P.

 

 

 

Madde İsmi

 

Tarife

Kontenjanı

Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

06.02 (1)

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri

01.01-31.12

5 Ton

0603.10.30

Orkideler

01.01-31.12

500 Kg

0704.90.10

Beyaz lahana ve kırmızı lahana

01.01-31.12

2 Ton

0706.90

Diğerleri

01.01-31.12

2 Ton

0709.20

Kuşkonmazlar

01.01-31.12

1 Ton

0709.51

Agaricus cinsi mantarlar

01.01-31.12

5 Ton

0709.60

Capsicum veya Pimenta cinsi meyvalar

01.01-31.12

1 Ton

0710.40

Tatlı Mısır

01.01-31.12

1 Ton

0711.30

Kebere

01.01-31.12

8,5 Ton

0711.40

Hıyarlar ve kornişonlar

01.01-31.12

5 Ton

2001.10

Hıyarlar ve kornişonlar

0713.50

Baklalar ve at baklası

01.01-31.12

1,5 Ton

0804.40

Avokado armudu

01.01-31.12

5 Ton

0909.20

Kişniş tohumları

01.01-31.12

500 Kg

09.10

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat

01.01-31.12

500 Kg

1211.90

Diğerleri

01.01-31.12

1 Ton

1212.10

Keçiboynuzu (Keçiboynuzu tohumları dahil)

01.01-31.12

1 Ton

2008.50

Kayısılar (zerdali dahil)

01.01-31.12

1 Ton

2101.11

Hülasa, esans ve konsantreler

01.01-31.12

1 Ton

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

01.01-31.12

50 HL

23.02

Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ("pellet" halinde olsun olmasın)

01.01-31.12

100 Ton

 

 

Madde 2- İthalatçıların, tarife kontenjanı talebinde bulundukları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalatçılarda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablonun G.T.P. sütununda ( (1)  ) işareti bulunan ürünler için bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk yazısı ile belgelenir. 

 

İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen ithal lisansları, anılan Bakanlıktan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

 

Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma’da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır.

 

Madde 3- Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

 

Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünün, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

 

Madde  5- İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

 

Madde 6- İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğin ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. Bu hususa ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

 

Madde 7- İthal lisanslarının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

 

Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 


EK-I

 

Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin

Başvuru Formu Örneği

 

                                                                                                       Başvuru Tarihi: ..../.../......

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

                19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”a istinaden hazırlanan “Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

 

                Müsteşarlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulmaktadır.

 

 

 

Firma Yetkilisinin:

 

Adı-Soyadı, Unvanı

 

İmza-Kaşe

                                              

I- İthalatçının;

 

                1) Adı/Unvanı:

                2) Açık adresi:

3) Telefon ve faks numaraları:

4) Vergi numarası:

5) Mevcut ise  e- posta adresi:

 

II- İthal edilecek maddenin;

               

                1) Menşe ülkesi:

                2) Türkiye’ye ihracı amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke:

 

III- İthal edilecek maddenin;

 

                1) Ticari tanımı:

                2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi :

               3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

               

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre madde ismi yürürlükteki Gümrük Giriş Tarife  Cetvelinden tespit edilecektir.)

 

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

                1) Rakam ile:

                2) Yazı ile:

 

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

 

 

 

Rakam ile

Yazı ile

Mal bedeli

:

 

 

Sigorta     

:

 

 

Navlun

:

 

 

Toplam    

:

 

 

 

VI- İthalatın yapılacağı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün açık ismi:

 

 

EK-II

 

 

Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler

 

I-  Tüm Başvurular için;

 

1-       Fatura veya proforma faturanın bir adet sureti

2-       Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti

3-       Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter onaylı sureti.

4-       Son üç yıla ait vergi levhasının ilgili vergi dairesi veya noter  onaylı sureti.

5-       Taahhütname.

6-       Bu Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablonun G.T.P. sütununda ( (1)  ) işareti bulunan ürünlere ilişkin olarak ithalatçıların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olduklarına dair Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan aldıkları uygunluk yazısının aslı.

7-       Aynı tarife kontenjanı döneminde aynı madde için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunan ithalatçılar için, söz konusu maddeye ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı veya noter onaylı sureti.

 

 

 

EK-II/1

 

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

                19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile bu Karara istinaden hazırlanan “Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ithal lisansının aslını ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Firma Yetkilisinin:

 

Adı-Soyadı, Unvanı

 

İmza-Kaşe

 

Firma Unvanı:

 

Firma Adresi:

Vergi Numarası: