Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yüksekokullarda okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Akademi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı, Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü ve İçişleri Bakanının onayı; derslerin müfredatı ise Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesi, Geçici 1inci ve 3 üncü maddeleri ile EK-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.