7 Ocak 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26046
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5444 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM Kararı

866  Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9865 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2005/9880 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

— Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği

— Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

— Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2006 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/7Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/8Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8, K: 2006/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/2 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/3 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı