31 Aralık 2005 CUMARTESİ - Sayı : 26040 3. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

— Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

— Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

— Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği