31 Aralık 2005 CUMARTESİ - Sayı : 26040 Mükerrer

YASAMA BÖLÜMÜ

 

 

Kanunlar

5437  2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

      —     Cumhurbaşkanlığı

      —     Türkiye Büyük Millet Meclisi

      —     Anayasa Mahkemesi

      —     Yargıtay

      —     Danıştay

      —     Sayıştay

      —     Başbakanlık

      —     Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

      —     Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

      —     Devlet Personel Başkanlığı

      —     Basın-Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

      —     Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

      —     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

      —     Hazine Müsteşarlığı

      —     Dış Ticaret Müsteşarlığı

      —     Gümrük Müsteşarlığı

      —     Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

      —     Diyanet İşleri Başkanlığı

      —     Özürlüler İdaresi Başkanlığı

      —     Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

      —     Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

      —     Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. Genel Müdürlüğü

      —     Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

      —     Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

      —     Adalet Bakanlığı

      —     Milli Savunma Bakanlığı

      —     İçişleri Bakanlığı

      —     Jandarma Genel Komutanlığı

      —     Emniyet Genel Müdürlüğü

      —     Sahil Güvenlik Komutanlığı

      —     Dışişleri Bakanlığı

      —     Maliye Bakanlığı

      —     Gelir İdaresi Başkanlığı

      —     Milli Eğitim Bakanlığı

      —     Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

      —     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

      —     Karayolları Genel Müdürlüğü

      —     Sağlık Bakanlığı

      —     Ulaştırma Bakanlığı

      —     Denizcilik Müsteşarlığı

      —     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

      —     Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

      —     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

      —     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

      —     Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

      —     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

      —     Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

      —     Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

      —     Kültür ve Turizm Bakanlığı

      —     Çevre ve Orman Bakanlığı

      —     Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

      —     Orman Genel Müdürlüğü

      —     Yüksek Öğretim Kurulu

      —     Ankara Üniversitesi

      —     Ortadoğu Teknik Üniversitesi

      —     Hacettepe Üniversitesi

      —     Gazi Üniversitesi

      —     İstanbul Üniversitesi

      —     İstanbul Teknik Üniversitesi

      —     Boğaziçi Üniversitesi

      —     Marmara Üniversitesi

      —     Yıldız Teknik Üniversitesi

      —     Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

      —     Ege Üniversitesi

      —     Dokuz Eylül Üniversitesi

      —     Trakya Üniversitesi

      —     Uludağ Üniversitesi

      —     Anadolu Üniversitesi

      —     Selçuk Üniversitesi

      —     Akdeniz Üniversitesi

      —     Erciyes Üniversitesi

      —     Cumhuriyet Üniversitesi

      —     Çukurova Üniversitesi

      —     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

      —     Karadeniz Teknik Üniversitesi

      —     Atatürk Üniversitesi

      —     İnönü Üniversitesi

      —     Fırat Üniversitesi

      —     Dicle Üniversitesi

      —     Yüzüncü Yıl Üniversitesi

      —     Gaziantep Üniversitesi

      —     İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

      —     Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

      —     Harran Üniversitesi

      —     Süleyman Demirel Üniversitesi

      —     Adnan Menderes Üniversitesi

      —     Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

      —     Mersin Üniversitesi

      —     Pamukkale Üniversitesi

      —     Balıkesir Üniversitesi

      —     Kocaeli Üniversitesi

      —     Sakarya Üniversitesi

      —     Celal Bayar Üniversitesi

      —     Abant İzzet Baysal Üniversitesi

      —     Mustafa Kemal Üniversitesi

      —     Afyon Kocatepe Üniversitesi

      —     Kafkas Üniversitesi

      —     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

      —     Niğde Üniversitesi

      —     Dumlupınar Üniversitesi

      —     Gaziosmanpaşa Üniversitesi

      —     Muğla Üniversitesi

      —     Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

      —     Kırıkkale Üniversitesi

      —     Osmangazi Üniversitesi

      —     Galatasaray Üniversitesi

      —     Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

      —     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

      —     Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

      —     Türkiye Bilimsel  ve Teknolojik Araştırma Kurumu

      —     Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı

      —     Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

      —     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

      —     Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

      —     Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

      —     Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

      —     Vakıflar Genel Müdürlüğü

      —     Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

      —     Türk Akreditasyon Kurumu

      —     Türk Standartları Enstitüsü

      —     Milli Prodüktivite Merkezi

      —     Türk Patent Enstitüsü

      —     Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

      —     Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

      —     Savunma Sanayi Müsteşarlığı

      —     Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

      —     İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

      —     Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

      —     Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

      —     GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

      —     Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

      —     Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

      —     Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

      —     Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

      —     Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

      —     Telekomünikasyon Kurumu

      —     Sermaye Piyasası Kurulu

      —     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

      —     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

      —     Kamu İhale Kurumu

      —     Rekabet Kurumu

      —     Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

5438  2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu

5439  2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu