31 Aralık 2005 CUMARTESİ - Sayı : 26040
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9836  Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2006 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

2005/9839  Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşılanması, Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2005/9841  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına ve 4603 Sayılı Kanuna Tabi Bankaların Yeniden Yapılandırma ve Hisse Satış İşlemlerine Dair Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

2005/9843  Çeşitli Kanunlara Göre Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

2005/9857  631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve  Sosyal  Haklarına  İlişkin  Karar'da  Değişiklik Yapılması  Hakkında  Karar

2005/9860  Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespitine İlişkin Karar

2005/9861  Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2005/9862  Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyette İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2005/9835  Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2005/9864  Vali Atamaları Hakkında Karar

— Devlet, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2005/9859  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliği

— Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik

— Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

— Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

— Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/464/AB)

— Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

— Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme  Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Esas ve Usul

— Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller

 

İlke Kararları

— Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler ile İlgili 709 Sayılı İlke Kararı

— 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Davalar ile İlgili 710 Sayılı İlke Kararı

— Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami,Mescit vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi ile İlgili 711 Sayılı İlke Kararı

 

Tebliğler

— Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 2006/1-2)

— Bazı Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması Hakkında Tebliğ

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/1)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/2)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/4)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/5)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/6)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/7)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/3 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/15 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/13 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2005/6Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/154 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/155 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/156 Sayılı Kararı

— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun  16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2006 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

— Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)

— İş Ortaklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)

— Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)

— Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 16)

— İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/36 Sayılı Kararı