Yönetmelik

             İçişleri Bakanlığından:

İl  Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve  Belediyelerin

Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler  ile Bunlara Bağlı 

Döner Sermayeli  Kuruluşlardaki Memurların Görevde

Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılması Hakkında

Yönetmelik

             MADDE 1 — 2/2/2000  tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına  Dair  Yönetmeliğin adı "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 2 — Bu Yönetmelik, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden Müdür ve daha alt kadrolarda istihdam edilen  personelden  görevde yükselme ve unvan değişikliği  suretiyle atanacakları kapsar.”

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965  tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak  hazırlanmıştır."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında  görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

             Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

             a) Yönetim hizmetleri grubu;

             1) İlçe Özel İdare Müdürü, Birlik Müdürü, İtfaiye Müdürü, Zabıta Müdürü ile bunlar dışında kalan diğer Müdürler;

             2) İtfaiye Müdür Yardımcısı, Zabıta Müdür Yardımcısı ile bunlar dışında kalan  diğer Müdür Yardımcıları

             3) Başkatip, Şef, Amir,

             b) Hukuk  Hizmetleri Grubu;

             1) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı.

             c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

             1) APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Spor Eğitmeni, Eğitmen.

             d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

             1) Çözümleyici,

             2) Sistem Programcısı.

             e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

             1) Baş Hemşire

             f) İdari hizmetler grubu

             1) Ayniyat Saymanı, Muhasip, Muhasebeci, İşletme Saymanı, Döner Sermaye Saymanı,

             2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Emlak Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Memur ve Diğer Unvanlı Memurlar, Şoför.

             Unvan  değişikliğine   tabi kadrolar:

             Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, İstatistikçi, Fizikçi, Arkeolog, Avukat, Matematikçi, Ekonomist, Biyolog, Veteriner, Psikolog, Pedagog, Yönetici Öğretmen, Öğretmen, Kütüphaneci, Sosyolog, Mütercim, Tercüman, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru, Tekniker, Teknisyen, Programcı."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, Ek-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uymak suretiyle, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin, sicil şartları açısından değerlendirilerek eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının üç katına indirilir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır." ibaresi  "Ancak, kurumlar tarafından, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "g) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile  kurum ve kuruluşları ilgilendiren ve yürürlükte bulunan tüzük,  yönetmelik ve genelgeler."

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin  Üçüncü Bölümün "Görevde Yükselme Sınavının Usul ve Esasları"  başlığı "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar"  olarak değiştirilmiş ve 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 10 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine  yaptırılır."

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 12 — Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve eğitim  birimi temsilcileri  ile atamaya  yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder.

             Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak  personelden öğrenim, görev veya  unvanlarından  daha düşük seviyede olamaz.

             Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

             Sınav kurulu, adayların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri yürütür.

             Sınav kurulunu kendi bünyelerinde oluşturamayan kurumlar, talepleri halinde belirtilen niteliklere sahip memurlardan mahalli mülki amir tarafından bildirilecek üye/üyeler almak suretiyle sınav kurulunu oluşturabilirler."

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin  14 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 14 — Bu Yönetmeliğe tabi personelde öğrenim düzeyi;

             a) Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler için atanacağı kadroyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim bitirmiş veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

             b) Müdür kadrolarına atanabilmek için kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal ve idari bilimler dallarında yüksek öğrenim bitirmiş veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,

             c) Müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için (a) ve (b) bendinde yazılı okullardan mezun olmak,

             d) Başkatip, şef, muhasip, amir, muhasebeci, ayniyat saymanı, sayman, işletme saymanı, döner sermaye saymanı kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve en az bir işletim sistemini bilmek,

             f) Sistem  Programcısı kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak  ve en az bir program dilini bilmek,

             g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak,

             h) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı  kadrolarına atanabilmek için  hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

             ı) APK Uzmanı, Uzman kadrolarına atanabilmek için fakültelerin  işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye veya  mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı  bölümlerinden mezun olmak,

             i) Eğitmen, Eğitim  Uzmanı, Spor Eğitmeni kadrolarına atanabilmek için  fakültelerin  öğretmen formasyonu veren bölümlerinden  mezun olmak,

             j) 5 inci maddenin (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara atanabilmek için  en az orta öğrenim mezunu olmak,

             şarttır."

             MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

             "Madde15 — Bu Yönetmeliğe tabi personelde hizmete ilişkin olarak;

             a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 Sayılı Kanunun  68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmeti bulunmak,

             2) En az 2 yıl müdür yardımcısı  kadrosunda bulunmak, müdür yardımcılığı kadrosu  yoksa 3 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda  bir kadroda  bulunmak, hiçbiri yoksa  biriminde 4 yıl çalışmış olmak,

             b) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 Sayılı  Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı  süreler kadar, 5 ve daha  aşağı  dereceli  kadrolar için en az  6  yıl hizmeti bulunmak,

             2) En az  2 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, şef ve benzeri kadrolar bulunmuyorsa biriminde en az 4 yıl çalışmış olmak,

             c) Şef, Amir, Başkatip kadrolarına atanabilmek için;

             1) Üniversitelerin, dört yıllık teknik yüksekokul mezunlarının  en az üç yıl, diğer dört yıllık yükseköğrenim  mezunlarının en az dört yıl, dört yıldan az süreli yükseköğrenim mezunlarının  en az  beş yıl  hizmeti bulunmak,

             şarttır."

             MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin  16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sicil

             Madde 16 — İstihdam edilen personelin, bu Yönetmelikte yer alan hizmet gruplarına atanabilmeleri için son yıl sicili notu olumlu olmak kaydıyla son  üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 olması şartı aranır.”

             MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

             "Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları

             Madde 18 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kurum personelin atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

             Unvan değişikliği sınavları, kurumunca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgili bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

             Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

             a) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Kütüphaneci, Biyolog, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, Fizikçi, Arkeolog, Matematikçi, Ekonomist, Veteriner, Yönetici Öğretmen, Programcı, kadrolarına atanabilmek için;

             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,     

             2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

             1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

             2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

             3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             c) Mütercim, Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

             2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

             3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             d) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             e) Teknik Ressam, Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakültelerin, yüksek okulların meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

             2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             g) İmam, Din Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

             1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

             2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             gerekir."

             MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 19 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler  aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

             a) Aynı ana görev grubunun  alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın  ilgili personelin  isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak  şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler  ve alt  gruptan  üst gruplara geçişler  görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

             c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen  unvan değişikliği  sınavı sonucuna göre yapılır.”

             Yürürlük

             MADDE 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.