27 Aralık 2005 SALI - Sayı : 26036
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/9753 Özelleştirme Programı’nın Sosyal Açıdan Desteklenmesi Amacıyla Oluşturulan “İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi”nin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2005/9800 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırım Özerk Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik ve Kültürel İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Toplantı Notları’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2005/9813 Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan,Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ekİkinci İhtiyari Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9785 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Görev Verilmesine İlişkin Karar

2005/9786 Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Sağlık Yüksekokulu’nun Adının “Hemşirelik Yüksek-okulu” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Muhasebe Yönetmeliği

—  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği

—  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)

— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

— Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/40)

— Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

— Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (No: 2006/3)

— İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2006/4)

— İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No:12)

— Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ