Tebliğ

 

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı

Maddeler Tebliğinin Yürürlükten

Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ

 

             Madde 1 — 12/3/1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.