Milletlerarası Andlaşma

 

          Karar Sayısı : 2005/9675

             6/10/2005 tarihli ve 5404 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/10/2005 tarihli ve ÇEGY/431680 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

             A. GÜL                                            M.AYDIN                                   M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

 

       A. BABACAN                                      M. AYDIN                                   M.A. ŞAHİN                         K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

 

           C. ÇİÇEK                                       M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

 

           H. ÇELİK                                         F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                      Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

 

                                M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                      Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

                                M.H.GÜLER                                             H.ÇELİK                                         O. PEPE

                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.              Çevre ve Orman Bakanı

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında

Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde

Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması

             İşbu Anlaşmanın tarafları olan Hükümetler, bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır.

             Tarafların, kendi güçleri ve imkanları ile üstesinden gelemeyecekleri acil durum ihtimallerini ve aynı zamanda böyle durumlarda ortaya çıkacak acil önlem ve müdahale için eşgüdüm sağlanması talebini dikkate alarak;

             Gelişmiş bölgesel işbirliğinin acil durumlarda yardım konusuna da yaygınlaştırılması ve etkilenen nüfusa eşgüdüm halinde yardım sağlanmasını dileyerek;

             Uluslararası acil yardım alanında BM’nin çabalarını destekleyerek, çeşitli uluslar arası, bölgesel ve alt bölgesel örgütler çerçevesinde genel kabul gören yönetmelik ve kurallar ile uluslar arası sözleşme ve anlaşmaları tanıyarak ve bunlara saygı duyarak; ayrıca ilgili ulusal mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla;

             Uluslar arası acil yardım alanında Birinci Karadeniz Kızıl Haç ve Kızılay Toplulukları Konferansında (1997)  alınan girişimleri temel alarak ve daha ileri düzeyde işbirliğini destekleyerek;

             KEİ ülkeleri ve diğer benzer Uluslar arası Merkezler tarafından elde edilmiş tecrübelerden istifade ederek bir Uluslar arası Karadeniz Kurtarma Merkezi kurulması fikrine desteklerini ifade ederek;

             Aşağıda hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1

Uygulama Alanı

             1. Bu anlaşma, doğal ve insanlardan kaynaklanan afetlerde Tarafların eşgüdüm halindeki faaliyetleri için prensipleri ve çerçeveleri belirler.

             2. Bu anlaşma, Tarafların kendi güçleri ile üstesinden gelemeyecekleri doğal ve insanlardan kaynaklanan afetlerin meydana gelmesi halinde uygulanacaktır.

Madde 2

Tanımlar

             Bu anlaşmanın amaçları için, aşağıdaki tanımlar karşılarında gösterilen anlamlara sahip olacaktır:

             "Yardım"- Talep Eden Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yardım Eden Taraflarca sağlanan mallar, malzemeler, personel ve hizmetler;

             "Yardım Eden Taraf"-Yardım Sağlayan Taraf;

             "Yardım Ekibi"-Yardım Eden Tarafın uzmanlarından oluşan; yardım sağlamakla görevlendirilmiş ve tüm gerekli imkanlarla donatılmış grup;

             "Yetkili Organ"-bu anlaşmanın uygulaması ile ilgili, faaliyetlerin koordinasyonu ve uygulanması için herbir tarafça atanan birim;

             "Afet"-insan hayatına veya çevreye büyük ölçüde fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel zarar veren; belirli bir bölgede, bir kaza, zararlı doğal olgu, felaket, doğal veya insanlardan kaynaklanan bir olay;

             "Acil durum"-birdenbire ortaya çıkan ve anında müdahale gerektiren, çoğunlukla tehlikeli bir olay;

             "Acil Durum Bölgesi"-acil durum meydana gelen bölge;

             "Acil Durum Müdahalesi"-Acil durumlarda, acil durum bölgesindeki ikincil zararlı etkiler de dahil olmak üzere, çevresel, kültürel ve maddi kayıpların en aza indirgenmesi, halk sağlığının korunması ve hayat kurtarma amacına yönelik arama, kurtarma ve bölgedeki hayatın eski haline dönebilmesi için diğer faaliyetler;

             "Malzeme"-malzemeler, teknik ve ulaştırma imkanları, Acil Yardım Ekibinin aletleri ve üyelerin kişisel malzemeleri;

             "Yardım Malları"-Afetten zarar gören nüfus arasında ücretsiz ve vergisiz olarak dağıtılan maddi kaynaklar;

             "Kişisel veriler"-Bu anlaşmaya konu olan, belirli bir acil durum ile bağlantılı şahıslara ilişkin her tür bilgi;

             "Talep Eden Taraf"-Yardım için başvuran taraf;

             "Arama ve Kurtarma Faaliyetleri"-Acil Durum Bölgesinde yetkili uluslar arası kuruluşlarca belirlenen insanları kurtarmaya, maddi ve kültürel varlıkları ve çevreyi korumaya yönelik faaliyetler;

             "Transit Ülke"-"Talep Eden Taraf" ve "Yardım Eden Taraf" dışında, Hükümeti anlaşmaya taraf olan ve toprakları, hava sahası veya kıta sahanlığı üzerinden yardım malzemesi ve malları geçen herhangi bir ülke;

Madde 3

Prensipler

             1. Taraflar, doğal veya insanlardan kaynaklanan afetlerin meydana gelmesi veya meydana gelme ihtimali bulunması halinde en kısa sürede gerekli bilgi ve yardımın sağlanmasını teminen işbu Anlaşmanın hükümlerine olduğu kadar kabul edilmiş uluslararası düzenlemeler ve prensiplere uygun olarak işbirliği yapacaklardır.

             2.Taraflardan birinin topraklarında meydana gelen doğal veya insanlardan kaynaklanan afetler konusunda yardıma ihtiyacı olması halinde, bu Taraf diğer Taraf(lar)a ulusal çağrı göndererek yardım isteyebilecektir. Yardım eden Taraf(lar), afetin meydana getirdiği zararların önlenmesi veya ortadan kaldırılması için talepte bulunan Taraf(lar)a yardım edeceklerdir.

             3.Taraflar, imkanları ölçüsünde birbirlerine yardım edecektir. Yardım, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde ücretsiz olarak sağlanacaktır.

             4. Talep Eden Taraf yardım mallarının herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan teslim alınmasını ve münhasıran afetten etkilenen halk arasında dağıtılmasını sağlayacaktır. Yardım malları ırk, din, dil, siyasi veya diğer unsurlara bağlı ayrımcılık yapılmadan dağıtılacaktır.

Madde 4

Yardım Talebi ve Bilgi Değişimi

             1. Taraflar, Acil Durumlarda yardım istemeye yetkili organlar olacaklardır.

             2.Yardım, talep üzerine sağlanacaktır; Talep Eden Tarafın aşağıdaki hususları açıkça belirtmesi gerekmektedir:

             - Afetin yeri, zamanı, yapısı ve boyutları ve zarar gören bölgede o andaki acil durum,

             - Talep edilen afet yardımında önceliklerin belirlenmesi, talep edilen yardımın tanımlanması, o ana kadar yapılan faaliyetler,

             3. Yardım Eden Taraf, yardım sağlanması için anında bir karar alacak ve Talep Eden Tarafa sağlayabileceği yardım imkanlarını, boyutlarını ve koşullarını bildirecektir.

             4. İşbu maddenin 2 nci paragrafında yer alan bilgi, durumdaki gelişmeyi takiben yenilenecektir.

Madde 5

Transit geçiş

             Talep Eden Tarafın isteği üzerine, yapılan yardımın geçişi sırasındaki toprakları üzerinden transit geçiş yapılacak ülkenin Hükümeti, ulusal mevzuatına, uluslar arası hukuk ve uygulamalara uygun olarak gerekli tüm desteği sağlayacaktır.

Madde 6

Yetkili Makamlar ve odak noktaları

             1. Tüm taraflar, işbu anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili işlerin koordine edilmesi için bir veya daha çok yetkili makam belirleyeceklerdir (veya oluşturacaklardır).

             2.Yürürlükteki diğer ikili ve çok taraflı anlaşmalara halel gelmeksizin, tüm taraflar Acil Durumlarda Yardım temini ve bilgi verilmesi amacıyla bir veya birkaç yetkili odak noktası belirleyecek veya oluşturacaklardır.

             3. Taraflar, yetkili makamlar ve odak noktalarına ilişkin değişiklikleri birbirlerine yazılı olarak diplomatik kanallardan bildireceklerdir.

             4. Tüm taraflar yetkili makamların ve odak noktalarının sürekli olarak faaliyet göstermesini temin edecektir.

Madde 7

Acil Durumlar Çalışma Grubu (Komitesi)

             Bu anlaşmanın uygulanması için, yetkili ulusal makamlar bir temsilcilerini KEİ çerçevesinde kurulacak ilgili bir ortak organa (Acil Durumlar Çalışma Grubu-Komitesi) atayacaklardır.

Madde 8

Acil Durumlarda Yardımların Koordinasyonu ve İşletilmesi

             1. Talep Eden Tarafın yetkili makamı Yardım Ekiplerinin faaliyetlerini, ekiplerin liderleri aracılığı ile koordine edecek, işletecek ve denetleyecektir.

             2. Talep Eden Taraf, Yardım Eden Tarafın Ekiplerinin liderlerini Acil Durum Bölgesindeki durumdaki gelişmeler hakkında bilgilendirecek ve gerekli olduğu takdirde, bu ekiplere tercüman ve tüm arama, kurtarma ve diğer acil faaliyetleri uygulayan Merkez ile iletişim imkanları sağlayacaktır.

             3. Yardım ekiplerinin, ülkeye varış tarihlerinden itibaren en az 72 saat süresince Acil Durum Bölgesinde görev yapmak üzere yeterli şekilde donatılmış olmaları gerekmektedir. Bu sürenin hitamında, talepleri halinde, Talep Eden Taraf bu ekipler için gerekli tüm malzemeleri yenileyecektir.

             4. Talep Eden Taraf, ekiplerin güvenlik, ücretsiz sağlık yardımı, iaşe ve kalacak yerlerinin temini ve ekip üyelerinin kendi stoklarının tükenmesi halinde  öncelikli önemi olan malzemeleri sağlamakla yükümlüdür.

Madde 9

Sınır Geçişleri Usulü

ve Yardım Ekiplerinin İkamet Kuralları

             1. Yardım Ekiplerinin mensuplarının, Talep Eden Taraf veya Transit Ülkenin sınırlarından geçişlerinin usulü, Talep Eden Taraf veya Transit Ülkenin kendi ulusal mevzuatları, uluslar arası hukuk ve ikili anlaşmalar ile belirlenecektir.

             2. Arama köpekleri grubunun, Talep Eden Ülkenin sınırlarından geçiş usulü sırası ve Talep Eden Tarafın Ülkesinin topraklarında ikametleri, her defasında Talep Eden ülkenin topraklarında geçerli olan karantina kuralları uyarınca belirlenecektir.

             3. Yardım Ekiplerinin mensupları, Talep Eden ve/veya Transit Ülkenin kendi kanunları ve kurallarına uymakla yükümlüdür. Yardım Ekipleri, aynı zamanda çalışma ve diğer ilgili mevzuat bakımından Yardım Eden Tarafın yargı yetkisine tabidir.

             Bu ekiplerin, sivil savunma/sivil koruma para-militer personel ihtiva etmeleri halinde ikametleri ve faaliyetleri taraflar arasında daha önce kararlaştırılmış olacak ve Yardım Eden Tarafın bu tür personelin statüsünü düzenleyen ulusal mevzuat ve kurallarına tabii olacaktır.

             4. Yardım Ekiplerinin, malzemelerinin ve gıda yardımlarının sevkiyatlarının sağlanması amacıyla, uygun her tür araç en kısa sürede olay yerine ulaşmak için kullanılabilecektir.

             Yardımı sevk etmek için belirlenmiş ulaştırma araçlarının kullanma sırası Tarafların yetkili makamlarınca belirlenecektir.

Madde 10

Yardım Malzemesi ve Malların

İhracat, İthalat ve Transit Geçişleri

             1. İşbu anlaşma uyarınca ithal veya ihraç edilecek yardım malzemesi ve malları her tür gümrük vergisi, resim ve ücretten muaf olacaktır.

             2. Yardım Malzemesi ve Ürünlerin gümrük denetlemesi ve kontrolü, Tarafların Yetkili Makamları tarafından Yardım Ekiplerinin yapısı, ve ithal ve ihraç edilen malzemenin listesi ve yardım mallarının belirlendiği bildirimlerin verilmesini takiben, öncelikli olarak ve basitleştirilmiş bir şekilde yapılacaktır.

             3. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler sadece tıbbi yardım amacıyla gerekli miktarlarda ithal edilebilir ve uzman tıbbi personel tarafından kullanılabilir. Bu durumda, yardım ekibinin lideri, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin nomenklatürlerini ve miktarlarını belirten listeleri gümrük kontrol yetkililerine deklare edecektir.

             Talep Eden Tarafın ilgili makamları, yukarıda bahse konu malzemenin kullanımı ve muhafazasını kontrol edebileceklerdir.

             Görev süresi içinde kullanılmayan uyuşturucu ve psikotrop maddeler Talep Eden Tarafın topraklarından dışarıya çıkarılacaktır. Kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin belgesi, görevin tamamlanmasını takiben, yardım ekibinin lideri ve hekimi tarafından imzalanmış ve Talep Eden Tarafın Yetkili Makamı tarafından tasdiklenmiş olarak Talep Eden tarafın gümrük kontrol yetkililerine sunulacaktır.

Madde 11

Uçaklar

             1. Yardım ekiplerinin, yardım malzemesinin ve yardım mallarının sevkiyatı uçak ile yapılabilecektir.

             2. Yardım Eden Tarafın Yetkili Makamı, Talep Eden Tarafın Yetkili Makamına, yardım sağlamak amacıyla uçak kullanma kararını, havadan indirme yapılacak bölge, uçuşların rotası, uçağın tipi ve çağrı işaretleri, mürettebatın sayısı, kargonun niteliği, uçuşların saatleri ve yolcuların listesi (personel, teknik personel, gazeteciler vb) ile birlikte bildirecektir.

             3. Sivil veya devlet uçaklarının uçuşları, Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Tarafların yasal düzenlemelerine uygun olarak düzenlenecektir. Devlet uçakları için ayrıca diplomatik klerans gerekli olacaktır.

             4. Yardım Eden Taraf, bu anlaşma uyarınca, acil yardım taşıyan uçak için üst uçuş, parketme, kalkış ve seyrüsefer hizmetleri için ücret ödemekten muaf olacaktır.

             5. Acil Yardım taşıyan uçuşlarda, uçağın yakıt ikmali ve bakım hizmetlerine ilişkin giderlerin karşılanması, bu anlaşmanın ilgili taraflarının yetkilileri tarafından her durumda ayrı ayrı sonuçlandırılacaktır.

Madde 12

Yardım

             1.Yardım sağlanması, işbu anlaşmanın 3 üncü maddesinde açıklanan prensipler çerçevesinde yerine getirilecektir.

Madde 13

Acil Durumlarda Yardım Giderlerinin Telafi Bazında

Geri Ödenmesi

             1. Talep Eden Taraf, yardım talebini istediği zaman iptal edebilir. Talep Eden Taraf, Yardım Eden Tarafı bu kararı hakkında derhal bilgilendirecek ve Yardım Eden taraf o zamana kadar yapılan masrafların geri ödenmesini talep edebilecektir.

             2. Yardım Eden Taraf, Yardım Ekibinin üyelerinin sigortalanmasını sağlayacak ve sözkonusu giderler yardıma ilişkin olarak düzenlenecek genel faturaya dahil edilecektir.

             3. Görevin sonunda, Yardım Eden Tarafın yetkili makamları yapılan yardımın boyutları hakkında talep eden tarafın yetkili makamına yazılı olarak bilgi verecektir.

             4.Talep Eden Tarafın Yetkili Makamları Yardım Eden Tarafın yetkili makamlarına acil durumun nitelikleri ve nedenleri, yapılan yardımın şekli ve miktarı ve tamamlanan görevin sonuçları hakkında nihai bilgi verecektir.

Madde 14

Zararın Karşılanması

             1. Talep Eden Taraf, Yardım ekipleri mensuplarının, işbu anlaşmanın uygulanması ile ilgili faaliyetler sırasında yaralanmaları veya ölmeleri halinde, bunlara ilişkin giderleri karşılayacaktır. İlgili Taraflar, ödenmesi gereken meblağ üzerinde anlaşmaya varacaklardır.

             2. Yardım Ekiplerinin bir mensubu, işbu anlaşmanın uygulanması ile ilgili faaliyetler sırasında, Talep Eden Tarafın topraklarında hükmü şahsiyetlere veya kişilere zarar verirse, Talep Eden Taraf, yürürlükteki yasal mevzuatı uyarınca, söz konusu zararı, kendi vatandaşlarınca yapılan zararlarda yapıldığı gibi tazmin edecektir.

             3. Yardım Ekibi mensupları tarafından kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu verilen zarar, Talep Eden Tarafın ulusal mahkemesince kanıtlandığı takdirde, Yardım Eden Tarafça tazmin edilecektir.

Madde 15

Kişisel Verilerin Transferi

             Bu Anlaşma kapsamında kişisel verilerin diğer Taraflara transferi işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü oluşturan Ek 1’e göre yürütülecektir.

Madde 16

Uluslar arası ve Ulusal Örgütler/Kurumlar ile işbirliği

             Karşılıklı düzenlemeler temelinde, ilgili Taraflar, ilgi duyan uluslar arası ve ulusal örgütler/kurumları işbu Anlaşmanın uygulaması ile ilgili faaliyetlere katılmaya davet edebilirler.

Madde 17

İmza

             İşbu Anlaşma, her KEİ üyesi ülkenin imzasına açıktır.

Madde 18

Onaylama, Kabul Etme, Tasdik Etme, Uygun Bulma veya Katılma

             1. İşbu Anlaşma, onaylama, kabul, tasdik, uygun bulma ve katılmaya tabi olacaktır. Onaylama, kabul, tasdik, uygun bulma ve katılma belgeleri işbu Anlaşmanın tevdi merciine iletilecektir.

             2. İşbu Anlaşmanın Tevdi Mercii Rusya Federasyonu Hükümeti olacaktır ve yukarıda maruz belgelerin onaylı örneklerini Taraflara iletecektir.

Madde 19

Yürürlüğe girme ve geçerlilik süresi

             1. İşbu Anlaşma, en az altı ülkenin onay, kabul, tasdik, uygun bulma ve katılma belgeleri tevdi edildiğinde yürürlüğe girecek ve süresiz geçerli olacaktır.

             2. İşbu Anlaşmayı onaylayan, kabul eden, tasdik eden altı ülkenin onay, kabul, tasdik, uygun bulma belgelerinin tevdi edilmesini takiben katılan her ülke için bu Anlaşma söz konusu ülkenin onay, kabul, tasdik, uygun bulma belgesini tevdi ettiği gün yürürlüğe girecektir.

Madde 20

Anlaşmadan Çekilme

             1. Herhangi bir Taraf, işbu Anlaşmadan, tevdi merciine yazılı bildirimde bulunarak çekilebilir. Tevdi Mercii diğer Tarafları bu konuda bilgilendirecektir.

             2. Çekilme, Tevdi Merciine bu tür bir bildirimin yapıldığı tarihten 90 gün sonra geçerli olacaktır.

             3. İşbu Anlaşmadan daha erken bir tarihte çekilmek isteyen Herhangi bir Taraf, keyfiyeti tevdi merciine yazılı olarak bildirecektir. Bildirim, çekilme başvurusunun yapıldığı tarihten sonra en az 30 gün içerisinde yapılmalıdır.

Madde 21

Anlaşmaya Getirilecek Değişiklikler

             1. Taraflar, işbu Anlaşmada değişiklik yapılmasını önerebilir.

             2. Değişikliklere ilişkin tüm öneriler yazılı olarak işbu Anlaşmanın 7 nci maddesinde bahse konu Acil Durumlar Çalışma Grubu (Komitesi)ne iletilecektir. Söz konusu Komite bu önerileri tüm Taraflara bildirecektir. Bu çerçevede yapılacak müteakip işler, Taraflar tarafından verilecek yetki çerçevesinde Acil Durumlar Çalışma Grubu (Komitesi) tarafından belirlenecektir.

Madde 22

Diğer Uluslararası Anlaşmalar ile İlişkiler

             İşbu Anlaşma, Tarafların diğer uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

Madde 23

Uyuşmazlıkların Çözümü

             İki veya daha çok taraf arasında işbu anlaşmanın yorumu veya uygulaması konusunda bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, ilgili Taraflar anlaşmazlığı müzakereler yoluyla ve gerekli görüldüğü takdirde Diplomatik Kanallardan çözeceklerdir.

Madde 24

Anlaşmanın Dili

             İşbu Anlaşmanın asıl metni İngilizce olarak hazırlanmıştır.

             ……….……199…..……. tarihinde ……………… imzalanmıştır.

             Yukarıdaki hususları tasdiken, usulüne uygun olarak, yetkili kılınmış aşağıda belirtilenler bu anlaşmayı imzalamışlardır.

 

             İmzacı Taraflar:

             Arnavutluk Cumhuriyeti

             Ermenistan Cumhuriyeti

             Azerbaycan Cumhuriyeti

             Bulgaristan Cumhuriyeti

             Gürcistan

             Yunanistan Cumhuriyeti

             Moldova Cumhuriyeti

             Romanya

             Rusya Federasyonu

             Ukrayna

Ek 1

 

Kişisel Verilerin Teatisi

 

             İşbu Anlaşma çerçevesinde ve Tarafların Ülkelerinin mevzuatlarına uygun olarak, kişisel verilerin teatisine ilişkin kurallar aşağıdaki şekildedir:

             1. Kabul Eden Tarafın kişisel verileri kullanmasına Gönderen Tarafça belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde izin verilecektir.

             2. Kabul eden taraf gönderen tarafın talebi üzerine kişisel verilerin nasıl kullanıldığı ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verecektir.

             3. Kişisel verilerin alıcısı sadece Yetkili Makamdır. Kişisel verilerin yeniden teatisi gönderen tarafın yazılı izni ile mümkün olabilecektir.

             4. Gönderen Taraf, ulusal mevzuatları da dikkate alarak, transfer amaçlarına uygun olarak doğru veri transfer edecektir. Alan taraf, doğru olmayan veya gruplandırılmış veri transfer edilmesi halinde, hataları düzeltecek veya verileri tümüyle imha edecektir.

             5. Herhangi bir kişi kendisini ilgilendiren kişisel veri nedeniyle zarar görürse, kullanılma amaçlarını bildirdikten sonra bir belge temini için başvuruda bulunabilecektir. Eğer kamunun çıkarları mağdur kişinin çıkarlarını geçerse, mağdur kişi yukarıda maruz hakkını kaybedecektir. Diğer kurumlarda, bu kişi, talep eden ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca belge almaya hak kazanabilecektir.

             6. İşbu Anlaşma çerçevesindeki bilginin transferinin bir kişiye kişisel fiziksel zarar veya moral zarar vermesi halinde, alan taraf milli mevzuatı uyarınca aynısından sorumlu olacaktır. Bu tür zarara maruz kalan kişiler konusunda işlem yaparken, kabul eden taraf sorumluluktan kaçınmaktan veya sorumluluğu gönderen tarafa yüklemekten imtina edecektir.

             7. Kişisel verilerin geçerlilik süreleri, gönderen tarafça, kendi milli mevzuatına uygun olarak bildirilmelidir.

             8. Taraflar gönderilen ve alınan kişisel verileri resmi belge olarak kaydetmek zorundadır.

             9. Taraflar, kişisel verileri, ulusal sınıflandırmalarına uygun olarak, yetkisiz kişilerin bilgiye ulaşması, değişiklik yapılması ve ortaya çıkarılmasına karşı korumakla yükümlüdür.

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metinleri 11/12/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.