Yönetmelik

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 4/3/2003 tarihli ve 25038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Dan sınavları ve vize seminerleri

             Madde 7 — Dan sınavları ve vize seminerlerinde uygulanacak esaslar şunlardır:

             a) Her stil için en az üçer kişilik, toplamda en fazla onsekiz kişilik sınav komisyonu görevlendirilir. Sınav komisyonunda görev alacak üyelerin ikisinin bir üst dan sahibi olması gerekir.

             b) 5 inci dan seviyesine kadar (5 inci dan dahil) teknik sınavlar ile terfi yapılır. 6 ncı dan ve üzeri danlar için aktif olduğunu belgeleyenler (il müdürlüğü veya çalıştığı kulüpten) hazırlayacakları tezleri Federasyona sunmaları halinde teknik kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile bir üst dan seviyesine terfi ettirilir.

             c) 55 yaş ve üzeri dan sahibi ile 5 inci kademe, 6 ncı dan ve üzeri antrenörler ile teknik direktörler yıllık vize seminerlerinden muaftırlar.

             d) Her stildeki sporcu sadece kendi sınav sorularından sorumludur. Stillerde bir üst seviyede dan sahibi yoksa, adaylar hazırlayacakları tezleri Federasyona sunarak teknik kurulun teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile bir üst dan seviyesine terfi ettirilirler.

             e) Dan sınavları için derece, yaş ve bekleme süreleri aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

 

             DERECE:                        YAŞ:                    BEKLEME SÜRESİ:

                                                                                                                   

             1. Dan                           En az 12                         2 Yıl

             2. Dan                           En az 14                         3 Yıl

             3. Dan                           En az 17                         4 Yıl

             4. Dan                           En az 21                         5 Yıl

             5. Dan                           En az 35                         6 Yıl

             6. Dan                           En az 41                         7 Yıl

             7. Dan                           En az 48                         8 Yıl

             8. Dan                           En az 56                         9 Yıl

             9. Dan                           En az 65

 

             f) Dan sınavlarına girebilmek için sınavın yapıldığı ay itibariyle güne bakılmaksızın dan derecesinin gerektiği yaşı bitirip bir üst yaştan gün almış olması gerekir.

             g) Bekleme süresi dolmadan terfi sınavına girilemez.

             h) Adaylar başarısız oldukları bir sınavdan en az altı ay sonra ikinci bir sınava girebilirler.”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.