Yönetmelik

 

                İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Sanat, Kültür ve

Müzecilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Santral İstanbul Sanat, Kültür ve Müzecilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Santral İstanbul Sanat, Kültür ve Müzecilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

             Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Santral İstanbul Sanat, Kültür ve Müzecilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (Santral İstanbul)’ni,

             Müdür: Merkezin Müdürünü,

             Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

             Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             Madde 5 —  Merkezin amacı; sanat, kültür ve müzecilik konularında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak; "Santral İstanbul" adıyla kurulacak çağdaş sanatlar ve enerji müzesi ile kültür merkezinin oluşturulmasını ve işletilmesini sağlamak, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             Madde 6 — Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,

             b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal veya uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek,

             c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

             d) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

             e) Sergi, gösteri, konser, festival gibi her türlü sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak,

             f) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

             g) Yurt dışında ve yurt içindeki resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

             h) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek,

             i) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları ile yerli ve yabancı bilim adamları ve sanatçıların birlikte veya öğrencilerle çalışmalarda bulunabileceği uluslararası programlar oluşturmak,

             j) Araştırma, inceleme, eğitim ve sergileme çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

             k) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,

             l) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,

             m) Türkiye’deki zengin kültür mirasının, canlı sanat üretimi ile bir arada sergileneceği ve endüstri-toplum-sanat ekseninde faaliyet gösterecek, bünyesinde bir enerji ve tabii kaynaklar müzesinin de bulunacağı "Santral İstanbul" adıyla kurulacak çağdaş sanatlar müzesinin oluşturulmasını ve işletilmesini sağlamak,

             n) Kültür ve sanat eserlerinden oluşan koleksiyonlar oluşturmak ve koleksiyonlarda bulunan yapıtları bilimsel ölçütler doğrultusunda sağlıklı bir biçimde korumak ve onarmak,

             o) Müzelerden, kurumlardan ve özel koleksiyonlardan bedelli veya bedelsiz olarak eserler alarak sergilemek ve koleksiyonlarında bulunan eserleri sergilenmek üzere bedelli veya bedelsiz olarak müzelere, kurum ve kuruluşlara vermek,

             p) Amacına  yönelik  olarak  kütüphane,  bilgi  merkezi  ve dokümantasyon merkezi kurmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Genel Kurul,

             d) Danışma Kurulu.

             Müdür

             Madde 8 — Müdür; Üniversitenin, konuyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir.              Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekaleten yürütmek üzere Üniversitenin öğretim elemanlarından birine verebilir.

             Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Üniversite öğretim elemanlarından biri müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, merkez müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

             Müdürün görevleri

             Madde 9 — Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

             b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

             c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

             d) Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             e) Merkezin idari işlerini yürütmek,

             f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Genel Kurula sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak,

             g) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin amaçları çerçevesinde ve Genel Kurul kararları doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak,

             b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporları hakkında görüş bildirmek.

             Genel kurul

             Madde 12 — Genel Kurul; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Fen ve Edebiyat Fakültesinin ve İletişim Fakültesinin öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ikişer ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen dört olmak üzere toplam on üyeden oluşur.

             Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

             Genel Kurul olağan olarak her yarı yıl başında ve sonunda Müdürün daveti üzerine ve belirlediği gündemle toplanır. Müdür veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu ayrıca toplantıya çağırabilir.

             Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Genel kurulun görevleri

             Madde 13 — Genel Kurulun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile yıllık faaliyet programları da dahil olmak üzere plan ve programları karara bağlamak,

             b) Yarıyıl sonu toplantılarında, o yarıyılın faaliyetlerini değerlendirmek,

             c) Merkezi ilgilendiren akademik konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

             d) Yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

             Danışma kurulu

             Madde 14 — Yönetim Kurulu; Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişileri Danışma Kurulunda görevlendirebilir. Danışma Kurulunda resmi veya özel kuruluş elemanları da görevlendirilebilir, bunlar en az bir en çok üç üyeyle temsil edilirler.

             Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

             Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.

             Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantılarına davet edebilir.

             Danışma kurulunun görevleri

             Madde 15 — Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine yönelik, özellikle faaliyet programlarına, koleksiyon oluşturulmasına ve kullanılmasına, yurt içi ve yurt dışı sanat ve kültür etkinliklerine, bu konulardaki projelere, ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.