Yönetmelik

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.