Yönetmelik

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

             MADDE 1 — 17/7/2004 tarihli ve 25525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 9 — İşleme ve iletim hatları ile bağlantılı olmayan lisanslı depolama faaliyetlerine ilişkin tarifeler ile rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerinin tavan fiyat tarifelerindeki değişiklikler Kuruma bildirildikten sonra uygulanır.

             Bildirime tabi tarifeler onay gerektirmez."

             MADDE 2 — Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin ekinde yer alan, "Ek-2: Tarife Değişikliği Bildirim Formu" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.