Bakanlar Kurulu Kararı

 

             Karar Sayısı : 2005/9692

             Ekli “2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 10/10/2005 tarihli ve 5607 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                            A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

         B.ATALAY                                      M. A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                        M.V.GÖNÜL

      Devlet Bakanı V.                                Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                      Devlet  Bakanı  V.

           C. ÇİÇEK                                       M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                         F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                      Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                        M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                              Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                        M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı

Hakkında Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar

 

             Madde 1 — 30/5/2005 tarihli ve 2005/8871 sayılı Kararnamenin eki “2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar”ın 1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) TMO- Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 2005 yılında kayıt yaptıran hububat üreticilerinden ve hububat üreticilerinin ortağı olduğu kooperatiflerden doğrudan veya birlikler aracılığıyla alım yapar.Ancak, TMO tarafından gerçekleştirilen çeltik alımları 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu hükümleri doğrultusunda Çeltik Ekim Ruhsatı almış kişilerden yapılır.”

             Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Karar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Bakanlıklar tarafından müştereken yürütür.