Yönetmelik

                Selçuk Üniversitesinden:

Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

             Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezini,

             Müdür: Merkezin Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; Uygulamalı matematik ve ona dayalı bilim dallarında ve bilgisayar yazılımları alanında bilime ve teknolojiye dönük, ülke kalkınmasına ve evrensel bilime katkıyı amaçlayan temel ve teknolojik - mühendislik problemlerinin çözümü açısından uygulamalı araştırmalara yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

             Merkezin faaliyetleri

             Madde 6 — Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Ülkemizde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak isteyen gençlere amaçlarını gerçekleştirecek ileri teknolojili iş sahası kurmak,

             b) Geliştirilen teknolojik metodların sanayiye tanıtılarak, özellikle bilgisayar, üretim, savunma, hava, otomotiv, elektronik gibi sanayi dallarındaki kontrol ve kararlılık problemleri ele alınarak, yeterli doğrulukta çözümler bulmak ve uygulamak. Sanayicilerin bu konuda yurt dışından eleman getirerek aradıkları çözümün ülkemizde daha kısa zamanda başarıyla yapılabildiğini göstermek, bu konuda kendi teknik elemanlarını yetiştirmek, Üniversite-sanayii işbirliğini kurarak ortak projelerle araştırmalar yapmak, sanayimize ileri ülkeler seviyesinde üretim sağlamak, sanayi ve devlet ekonomisine katkıda bulunmak,

             c) Dünya literatüründeki fen ve mühendislik dallarına uygulanan en son teknikler ve metotlar üzerinde araştırma, inceleme ve uygulama yapmak veya yaptırmak, yeni gelişmeleri izlemek, ulusal ve uluslar arası düzeylerde konferans, seminer, sempozyum, kurs, yayın ve benzeri bilimsel faaliyetlerde bulunmak. Kamu ve özel kesim kuruluşlarınca önerilecek konularda araştırma ve inceleme yapmak, danışma hizmeti sağlamak,

             d) Bilgisayar araştırma laboratuvarları kurarak Üniversite, sanayi ve diğer kesimlerin ihtiyacı olan teknolojik araştırmaların yapılabilmesi için platformlar oluşturmak, gerekli yazılımları temin etmek ve çözümler için araştırma merkezi bünyesinde yazılımlar geliştirmek,

             e) Ulusal ve uluslar arası diğer araştırma merkezleri ile bilimsel ve teknik bilgi alışverişi ve ortak hazırlanan projelerle uluslar arası kuruluşlardan maddi destek sağlamak.

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Genel Kurul.

             Müdür ve görevleri

             Madde 8 — Müdür, Merkezin amaçlarıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Yardımcıların görevi müdürün görevi bitince sona erer.

             Müdür geçici olarak görevinden ayrıldığında, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Görevden ayrılma ve vekalet altı ayı aşamaz.

             Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, çalışmaları denetlemek,

             b) Merkezin çalışmaları hakkında Rektöre bilgi sunmak,

             c) Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak gerekçeleriyle Rektörlüğe bildirmek.

             Müdür araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, çalışmaların denetlenmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin amacıyla ilgili bilim dallarını temsil edecek şekilde Müdür tarafından önerilen on aday arasından Genel Kurulun seçeceği ve Rektörün görevlendireceği beş üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır.

             Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yıllık bilimsel ve idari çalışmalarına ilişkin raporları hazırlamak, ilgili denetimleri yapmak,

             b) Merkeze sunulan projeleri değerlendirerek karara bağlamak,

             c) Amaçların gerçekleşmesi için gerekli kararları almak,

             d) Personel ihtiyacını belirlemek,

             e) Bilimsel yayınlarla ilgili karar almak,

             f) Merkezin yıllık yatırım ve çalışma programını hazırlamak.

             Genel kurul ve görevleri

             Madde 10 — Genel Kurul; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önereceği Üniversiteye bağlı Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, Fen Bilimleri Eğitimi, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Makine, Endüstri Mühendisliği bölüm başkanları ve Merkezin amaçları ile ilgili konularda çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen ve üç yıl süreyle görevlendirilen üç kişiden oluşur.

             Genel Kurul; her öğretim yılı başında Müdürün çağrısı üzerine en az bir defa toplanır. Bu toplantıda önceki işler hakkında bilgi verilir, ertesi yılın planı görüşülür. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimini yapar ve çalışmalara yön verir.

             Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel Kurula Rektör, Rektör bulunmaz ise Müdür başkanlık eder.

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 12 — 9/12/1994 tarihli ve 22136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İta amiri

             Madde 13 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Yürürlük

             Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.