Yönetmelik

            Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

             Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

             Madde 5 — Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

             a) Kocaeli Üniversitesinde, lazerin endüstriyel uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek,

             b) Çok geniş malzeme ve alana uygulanabilecek görüntü işleme ile geri beslemeli çalışan robot kumandalı bir sistemle başta ileri malzemeler olmak üzere alternatif kullanım alanlarını geliştirmek,

             c) Farklı disiplinlerden araştırmacıların yönlendireceği ve geliştireceği lazer ve ona kumanda eden robot mekanizmasından oluşan sistemde her parametrenin kontrolünü ve müdahale edilebilmesini sağlayarak, bu şekilde hareket kabiliyeti ve kapasitesi yüksek bir sistem oluşturmak ve günümüzdeki mevcut malzeme işleme sınırlarının üzerinde hassasiyetlerde ve kapasitelerde işleme kabiliyetlerini kazanmak,

             d) Akademik anlamda disiplinler arası eş güdüm sağlanarak lazer ve endüstriyel uygulamalar başlığı altında ortak bir vizyona odaklanmış geniş bir alt yapı oluşturulmasını sağlamak,

             e) Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının uygulamaya yönelik yapılmasını sağlamak,

             f) Disiplinler arası çalışmaların teşvik edildiği bilimsel platformda ulusal ve uluslar arası seviyede çalışmalar yapmak,

             g) Türkiye’de kendi konusunda öncü olmak ve lazerin endüstriyel uygulamaları konusunda tecrübe birikimine ve alt yapıya sahip olmak,

             h) Ulusal sorunlar başta olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda ve çalışma alanına giren tüm konularda;

             1) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulamalar yapmak, konuyla ilgili çalışmalara katılmak, desteklemek veya destek almak,

             2) Çalışmaların sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi için laboratuvarlar kurmak, ilgili kişiler ve ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             3) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs, sergi, gösteri ve yarışmalar gibi etkinlikler düzenlemek,

             4) Kamu ve özel kuruluşların sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin bilimsel ve teknik raporlar vermek,

             5) Bilimsel ve teknik bilgileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak,

             6) Eğitimi desteklemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 6 — Merkezin organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruludur.

             Merkez müdürü

             Madde 7 — Merkez Müdürü, konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün teklifi üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Rektör tarafından merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Merkez ile ilgili konularda Merkez Müdürünün vereceği görevleri yerine getirir. Merkez Müdürü Rektöre karşı sorumludur.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 8 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,

             c) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

             d) Her yılın sonunda o yıla ilişkin çalışma raporu ile bir sonraki yıla ait programı hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Akademik ve endüstriyel işbirliği ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili konularda kararlar almak,

             c) Çalışılacak konular, vizyon, gerçekleştirilecek aşamalar ile ilgili olarak planlamalar yapmak,

             d) Belirlenen vizyona uygun hareket edilip edilmediğini takip etmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.