Yönetmelik

                Millî Savunma Bakanlığından:

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “3)  Anabilim ve bilim dalı ile diğer eğitim hastanelerinde kliniklerde görevli lisansüstü öğretim gören personel ile anabilim dalı, bilim dalı ve servis şeflikleri bünyelerindeki kadrolara atanan sivil memurların birinci sicil amiri olarak görev yapmak,”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür.