Yönetmelik

             Dicle Üniversitesinden:

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 28/2/2005 tarihli ve 25741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Lisansüstü eğitime başvuran adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için; Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’ndan en az 45 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden, Enstitü Yönetim Kurullarınca kararlaştırılan ÜDS veya KPDS’ndan alınması öngörülen 45 puana eşdeğer puan almış olmaları şarttır.

             Yabancı dil alanından mezun olan adaylar, mezun oldukları alandan lisansüstü programa başvururlarsa, yukarıda belirtilen sınavlara kendi alanları dışından Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği yabancı dillerden birinden girmek ve 45 puan almak zorundadırlar."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür