Yönetmelik

            Kamu İhale Kurumundan:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personel ile anahtar personelin tamamı değerlendirilir. İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde iş ortaklığının çalıştırmış olduğu personel, iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik

             Ek Madde 1 — İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

             a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

             b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

             İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesindeki "1/1/2006" ibaresi "1/1/2007" olarak değiştirilmiştir.

             Başlanmış olan ihaleler

             Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilân edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 4 — Bu Yönetmeliğin, 2 nci maddesi 15/12/2005 tarihinden, 3 üncü maddesi 2/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.