Yönetmelik

             Adalet Bakanlığından:

İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat,

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin İkinci Bölümünün başlığı "Atama Şartları, Sınav İlânı ve Başvuru Usulü" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Atama Şartları

             Madde 3 — İcra müdür ve yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

             a) Türk vatandaşı olmak,

             b) 18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

             c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

             d) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

             e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

             f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

             g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

             h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

             Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması aranır."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınav İlânı

             Madde 4 — Yazılı sınavlar, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca mutat usullerle ilan olunur.

             Bu ilanda;

             a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,

             b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,

             c) Başvuruda aranacak şartlar,

             d) Başvuru yeri ve şekli,

             e) Sınav yerleri ve zamanı,

             f) Sınav konuları,

             belirtilir."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Başvuru Mercii ve Şekli

             Madde 5 — İcra müdür ve yardımcılığı sınavına girmek isteyenlerin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden veya ağır ceza merkezlerindeki Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edecekleri Ek-1 Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak doldurup, son üç ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği ve 3 üncü maddenin (c) bendi uyarınca düzenlenen belgeler ile birlikte başvuru günü mesai bitimine kadar Bakanlığa veya bulundukları yer ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekir.

             Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınarak Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile Bakanlığa gönderilir."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Başvuruların İncelenmesi

             Madde 6 — Başvurular Personel Genel Müdürlüğünce incelenerek, şartları taşıyanlar için fotoğraflı sınava giriş kartı düzenlenir. Ankara’da sınava girecek olanlar anılan Genel Müdürlükten, diğer illerde sınava girecek olanlar ise o yer Cumhuriyet başsavcılıklarından sınav gününden üç gün önce bu kartları alırlar.

             Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmez ve durumları kendilerine bildirilir."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınavın Açılma Zamanı

             Madde 8 — İcra müdür ve yardımcılığı ihtiyacını karşılamak için Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en çok üç kez sınav açılabilir."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 11 — Yazılı sınav soruları, genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

             Genel yetenek ve genel kültür konuları:

             a) Türkçe-Kompozisyon,

             b) Matematik,

             c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

             d) Türkiye Coğrafyası,

             e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

             Alan bilgisi konuları:

             a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen Üçüncü Kitabı,

             b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği,

             c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu,

             d) Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü,

             e) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,

             f) Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği.

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 23 — İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren en çok on beş gün içinde;

             a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

             b) Öğrenim durumlarını gösteren diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek belge,

             c) İlgilinin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılıkları veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak iki adet belge,

             d) Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedek sınıfa geçirildiğine dair belge,

             e) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

             f) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair bildirim,

             g) 6x9 ebadında iki adet fotoğraf,

             h) Mal bildirimi,

             ı) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

             ile durumlarını belgelendirerek bunları Personel Genel Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri zorunludur.

             Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezaları ile sair bilgilerini içeren sicil özeti ve varsa son üç yıla ait gizli sicil raporları ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı kurumlarına iade edilir."

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 25 — Mülakata, yazılı sınavda başarı gösterenler arasından başarı sırasına göre ilân edilen kadroların en fazla iki katı kadar aday çağırılır. Ancak, aynı puanı paylaşarak son sırada kazananların hepsi mülâkata alınır.

             Yazılı sınavda başarı gösterenlerin bilinen adresine mülakat yeri ve zamanı bildirilir."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Atama Sırası

             Madde 32 — İcra müdür ve yardımcısı ihtiyacı öncelikle sınavları asil olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.

             Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

             Sınava girip başarılı olanların sınavda aranan şartları taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

             Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir. 

             Yedek kazananlar ise; yeniden yapılacak ilk sınavın ilân tarihine kadar ilân edilen kadroların, asîl olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre atanırlar. Bu şekilde atananlardan arta kalanlar, bir hak iddiasında bulunamazlar."

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 35 — Asgari hizmet süreleri beş  ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede  üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş  yıldır.

             Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdür ve yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

             Devlet Memurları Kanununa göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz."

             MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 36 — Atanmanın yapılabilmesi için yazılı sınav ve mülakatta başarılı olmak şarttır.

             Sınavı kazananlar kadro imkanları nazara alınarak beşinci, dördüncü veya üçüncü bölgedeki yerlerden birine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre icra müdür veya yardımcısı olarak, ikinci bölge yerlere de icra müdür yardımcısı olarak kur’a ile atanırlar.

             Hukuk fakültesi mezunları öncelikle üçüncü bölge yerlerdeki icra müdürlüklerine veya  ikinci bölge yerlerdeki icra müdür yardımcılıklarına kur’a ile atanabilirler.

             Kur’a ile icra müdürü atananlar ilk olağan nakile hak kazandıklarında kadro ve ihtiyaç durumuna göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

             İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlardan ataması yapılıp da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince atamaları iptal edilenler ile kur’a sonucu atamaları yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları yapılamaz."

             MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 37 — İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro ve ihtiyaç durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği ve mazerete dayalı nakiller her zaman yapılabilir.

             Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra müdürleri, istekleri halinde ya da dilekçelerinde açıkça reddetmedikleri taktirde kadro durumu itibariyle icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler."

             MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 38 — Bölgelerde zorunlu hizmet süresini bitirenlerden hâl kâğıtları ve sicilleri olumlu olanlar, sırası ile üst bölgelere naklen atanmaya hak kazanırlar; bu durumda olanlar ile bulunduğu birinci bölgedeki asgari hizmet süresini dolduranlar, kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde, talepleri olmasa da kıdemlerine uygun başka yerlere re’sen atanabilirler.

             Kur’a ile ilk defa veya naklen atandığı bir bölgede zorunlu hizmet süresini bitirenler, alt bölgelerdeki hizmetlerini yerine getirmemiş iseler, hizmet süreleri sonunda alt bölgelere re’sen atanırlar.

             Naklen atama yapılamayan hallerde, üst bölgelerde geçen fazla hizmet süreleri beşinci bölgeden başlamak suretiyle alt bölgelerde, alt bölgelerde geçen fazla hizmet süresi bir üst bölgede geçmiş sayılır.

             Hizmetin gerektirdiği durumlarda bölgelerinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst seviyedeki bölgelere atanabilirler.

             İhtiyaç durumunda tüm sicil raporları ve hâl kâğıtları iyi veya çok iyi derecede olan icra müdür ve yardımcılarından iki, üç, dört ve beşinci bölge yerlerde beş yılını dolduranlar istekleri halinde birinci bölge yerlere icra müdür yardımcısı olarak, sekiz yılını dolduranlar ise istekleri halinde veya re’sen icra müdürü olarak atanabilirler.

             Atamaların yapılabilmesi boş kadro bulunmasına, ilgilinin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek yetenek ve kıdemde olduğunun sicil ve hâl kâğıtlarıyla anlaşılmasına bağlıdır."

             MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             "d) Doğal afetler."

             MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Hayati tehlike teşkil etmemekle birlikte, tedavi ve kontrolün bir sağlık kurumunda yapılması zorunlu hastalık hallerinde görev yaptığı yerde veya yakın mahallinde tedavi imkanı bulunmadığının belgelenmesi şartıyla ve kadro durumunun elverdiği ölçüde, ilgilinin istekleri değerlendirilebilir.

             Usulüne uygun sağlık kurulu raporu alınmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz."

             MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Çocukların Öğrenim Durumları ve Doğal Afetler

             İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar, kadro durumunun elverişli olması şartı ile öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.

             Yukarıdaki fıkraya göre nakli yapılanlar, çocuklarının öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğrenim dönemi başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

             Çocukların öğrenimini tamamlaması veya öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin atanmadan önceki bölgede en az hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna uygun bir bölgeye atanması yapılır.

             Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlar, o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanabilirler."

             MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 43 — İcra müdür ve yardımcıları;

             a) Haklarındaki adli, idari veya disiplin soruşturması sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

             b) Son iki hâl kâğıdı veya sicil raporunun orta olması ya da son hâl kâğıdı veya sicil raporu orta olmak kaydıyla bulunduğu yerde ikiden fazla orta hâl kâğıdı veya sicil raporu bulunması,

             c) Sicil sonuçlarına göre olumsuzluğunun ortaya çıkması veya bulunduğu yerdeki başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu adalet müfettişi hâl kâğıtları ile tespit edilip başka yere atanmasının teklif edilmesi,

             d) Bağlı bulundukları ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları veya icra hakimleri tarafından, tutum ve davranışları itibarıyla lüzum gösterilmesi,

             hallerinin birinin varlığı halinde, mazeretlerine bakılmaksızın ve hizmet bölgelerindeki zorunlu süre dolmadan aynı bölgedeki diğer bir yere veya alt bölgelere nakledilebilirler.

             Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, eylemlerinin niteliğine göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

             Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar;

             a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az iki yıl görev yapması,

             b) Atandıkları yerdeki son iki yıla ait sicil raporları ve bu süre içinde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hâl kâğıdının iyi veya pekiyi olması,

             c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma dışında disiplin cezası almamış bulunması,

             d) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile bir hükümlülüğünün bulunmaması,

             e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması,

             şartıyla kendi isteği ile naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık süreden sayılmaz.

             Hizmet gereği naklen atananların önceki görev yerinin bağlı olduğu ilin mülkî hudutları ile bağlı olduğu adlî yargı adalet komisyonunun yargı çevresi içinde bir yere yeniden atamaları yapılamaz."

             MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1  İcra Müdür ve Yardımcılığı İçin Başvuru Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 21 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.