Yönetmelik

             Devlet Bakanlığından:

Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına

İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 12/4/2002 tarihli ve 24724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Ancak, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan krediler, yabancı ülkelerin Resmi İhracat Sigorta Kuruluşlarınca doğrudan sağlanan ihracat kredileri ile yabancı ülkelerin Resmi İhracat Kuruluşlarının garantisi ile sağlanan ihracat kredileri kısmi garanti uygulamasından istisna tutulur.”

             Yürürlük

             MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.