Yönetmelik

                Telekomünikasyon Kurumundan:

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kullanımı ve işletmecilerin sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren işletmeci ve elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanıcılarının sorumluluklarını kapsar.

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil uluslararası dolaşım abonelerinin beyaz listede yer almayan cihazları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Bunun için gereken IMSI-IMEI eşleşmesi ve listelerin dışında bırakılması işletmecinin yükümlülüğündedir.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri: Elektronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen GSM için SIM kart, UMTS için USIM içerisinde yer alan özel bilgileri,

             Başvuru Süresi: Kanunun geçici 6 ncı maddesinde belirtilen 13/12/2005 tarihine kadar olan süreyi,

             Beyaz Liste: Piyasaya arzına izin verilen cihazların elektronik kimlik bilgilerine ait Kurum tarafından oluşturulan güncel listeyi,

             Cihaz: Telsiz ve/veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan ekipman veya ekipmanın ilgili parçasını,

             Elektronik Haberleşme: Ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini veya alınmasını,

             Elektronik Kimlik Bilgisi: Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

             Gri Liste: Beyaz ve Kara liste dışında kalan cihazların elektronik kimlik bilgilerine ait işletmeciler tarafından oluşturulan güncel listeyi,

             IMSI: Uluslararası mobil abone kimliğini,

             İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan veya telekomünikasyon alt yapısı işleten sermaye şirketini,

             Kanun: 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununu,

             Kara Liste: Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş, kayıp, çalıntı veya kaçak cihazların elektronik kimlik bilgilerine ait Kurum tarafından oluşturulan güncel listeyi,

             Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

             Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

             MCKS (CEIR): Merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

             UMCK (IMEI): Uluslararası mobil cihaz kimliğini,

             ifade eder.

             Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği

             Madde 5 — İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisi, abone kayıt işlemleri sırasında 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenmiş abonelik sözleşmesinin eksiksiz tanzim edilmesi ve sözleşmenin yanında;

             a) Bireysel aboneliklerde nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, basın kartı, avukatlık kimlik belgesi, askeri kimlik belgesi veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için işyeri kimlik belgesi, Evlilik Cüzdanı veya pasaportun,

             b) Kurumsal aboneliklerde yetkili kişinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile imza sirküsünün,

             c) Yabancı uyrukluların aboneliklerinde geçerlilik tarihi uygun pasaport, gemi adamı belgesi veya Nato kimlik belgesinin,

             birer suretinin abone sözleşmesi ile birlikte muhafaza edilmesiyle yükümlüdür.

             İşletmeciler

             Madde 6 — İşletmeciler;

                a) Kara listede yer alan cihazları hizmet dışı bırakarak, bu cihazları kullanmaya teşebbüs edenler hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına esas olmak üzere bu abonelerin isim, ünvan ve açık adresleri, abone kimlik ve iletişim bilgileri ile cihazın kullanıldığı tarih ve yer bilgilerini eşleşmesinin yapılmasını müteakip başvuru süresi sonu itibarıyla her gün MCKS’a göndermekle yükümlüdürler.

             b) Gri listeyi oluşturarak, bu listede yer alan cihazların UMCK bilgilerini resmi tatil günleri hariç olmak üzere her haftanın birinci işgünü MCKS’ne göndermek ve abonesine cihazın beyaz listede yer almadığına dair kısa mesaj göndermekle yükümlüdür. Gri listede bulunan cihazların kaçak, taklit veya elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olduğunun tespit edilmesini müteakip bu cihazları kullananlar hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına esas olmak üzere bu abonelerin isim, ünvan ve açık adresleri, abone kimlik ve iletişim bilgileri ile cihazın kullanıldığı tarih ve yer bilgilerinin eşleşmesinin yapılmasını müteakip başvuru süresi sonu itibarıyla her hafta MCKS’ne göndermekle yükümlüdür.

             c) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların Kurum tarafından tespit edilerek, MCKS’de listelenmesi bakımından İşletmeciler;

             1) kendi şebekelerindeki elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların tespitini yaparak elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz kullanan abonelerinin, isim, ünvan ve açık adresleri, abone kimlik ve iletişim bilgileri, elektronik kimlik bilgileri ile cihazın kullanıldığı tarih ve konum bilgilerini,

             2) tüm şebekelerdeki elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların tespit edilebilmesi açısından da Kurum tarafından belirlenerek işletmecilere bildirilecek zaman dilimi içindeki tüm abonelerinin UMCK, abone kimlik ve iletişim bilgileri, tarih ve konum bilgilerini,

             bu bilgilerin eşlemesinin yapılmasını müteakip başvuru süresi sonu itibarıyla her hafta MCKS’ne göndermekle yükümlüdürler.

             Bilgi ve ihbar merkezi

             Madde 7 — Aboneler; çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkması ihtimaline karşı cihazlarının haberleşme şebekesinden hizmet almasının engellenmesi için, öncelikle Kurum bilgi ve ihbar merkezine bu cihazdan kısa mesaj göndererek kayıt yaptırırlar.

             Rızası dışında elinden çıkan cihazlarını haberleşmeye kapattırmak isteyen aboneler;

             a) Kurumun bilgi ve ihbar merkezine kayıt yaptırmışlarsa, doğrudan ihbar merkezini aramak suretiyle,

             b) Kurumun bilgi ve ihbar merkezine önceden kayıt yaptırmamışlarsa, Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla,

             başvuruda bulunurlar.

             Diğer hususlar

             Madde 8 — Kurum kayıtlarında yer almayan ancak, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş, standartlara uygunluk açısından Kurum tarafından onaylanmış marka ve modeldeki cihazlar için; cihazın faturasına sahip olan cihaz sahipleri ya da kullanıcıları faturaları ile birlikte Kurum ya da Kurum Bölge Müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla müracaat etmek suretiyle, kayıt ücreti ödemeksizin cihazlarını beyaz listeye kaydettirebilirler.

             Yurtdışından yolcu beraberinde veya kesin dönüşle getirilen veya bireysel olarak ithal edilen veya posta ile gelen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz sahipleri ya da kullanıcıları, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş, standartlara uygunluk açısından Kurum tarafından onaylanmış marka ve modeldeki cihazlar için; yurtdışı faturası ile birlikte cihaz bilgilerini işletmecilerin abone kayıt merkezleri aracılığıyla kayıt altına aldırmakla, işletmeciler de güncellenen cihaz bilgilerini beyaz listeye kaydedilmek üzere MCKS’ne göndermekle yükümlüdürler.

             12/7/2005 tarihinden sonra yurda kaçak, izinsiz ve benzeri kanuni olmayan şekilde ithal edilen ve bu sebeple Kurum kayıtlarında yer almadığı veya elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen veya Kurum tarafından onaylanmamış marka ve modeldeki cihazlar bir daha kullanıma sokulmamak üzere başvuru süresi sonu itibarıyla elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kesilerek, devre dışı bırakılır ve ilgililer hakkında Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Geçici Madde 1 – İşletmeciler, Kurum tarafından elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da kayıt dışı cihaz kullandığı belirlenen abonelere bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ve Kanunda belirlenen süre sonuna kadar en az iki defa kısa mesaj gönderirler. Ayrıca elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği belirlenen cihazların UMCK numaralarının başvuru süresi içerisinde Kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla düzeltilmesini ve Kurumun beyaz listesine kayıt edilmesini sağlarlar.

             Geçici Madde 2 – İşletmeciler veya Kurumun mutabık kalacağı yerler gerek elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş gerekse faturası bulunmayan kayıt dışı cihazlardan tahsil edilecek beş YTL miktarındaki ücretin dört YTL’sını tahsilatı mütakip on gün içerisinde Kurum hesaplarına aktarırlar.

             Geçici Madde 3 – Kanunun yürürlük tarihi öncesi Kurum kayıtlarında yer almadığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz sahiplerinden veya kullanıcılarından başvuru süresi dahilinde yurtdışında bulunmaları, tedavi görmeleri, cezaevinde bulunmaları gibi mücbir sebeplerle kayıtlarını yaptıramamış bulunanlar, durumlarını belgelendirerek, Kurum ya da Kurum Bölge Müdürlüklerine doğrudan veya posta yoluyla müracaat etmek suretiyle beş YTL kayıt ücreti karşılığında cihazlarının beyaz listeye kaydedilmesini sağlayabilirler.

             Geçici Madde 4 – Başvuru süresi dahilinde mahkemelerden gelen kararlarla kara listeye alınan cihazlar, bu Yönetmeliğin 8, Geçici 1 ve 2 nci maddelerinden yararlanamazlar.

             Geçici Madde 5 – Başvuru süresi dahilinde ilgili Kurum ve kuruluşların yasal takip istem ve kararları ile kara listede yer alan elektronik kimlik bilgilerinin çakışması hallerinde, işletmeci kara listedeki UMCK numarasına sahip cihazın haberleşme şebekesinden bağlantısını kesmeyip kanuni takibinin sonlanmasını müteakip cihazın haberleşme bağlantısı kesilir.

             Yürürlük

             Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.