Yönetmelik

             Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, 

Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, sarmalık kıyılmış tütün mamulünün üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin üretici ve dağıtıcılar tarafından alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, sarmalık kıyılmış tütün mamulünün üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin üretici ve dağıtıcılar tarafından alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun  hükümlerine dayanılarak  hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kurul: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,

             Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

             Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Genetik olarak değiştirilsin ya da değiştirilmesin tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan tütünün yanı sıra,  makaron ya da sigara kağıdını da içeren ambalaj içinde piyasaya arz edilen içme amaçlı ürünü,

             Sarmalık kıyılmış tütün: Genetik olarak değiştirilsin ya da değiştirilmesin tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan tütünü,

             Makaron: Sarmalık kıyılmış tütün mamulünde kullanılan boş filtreli sigara tüpünü,

             Yaprak sigara kağıdı: Sarmalık kıyılmış tütün mamulünde kullanılan yaprak halindeki sigara kağıdını,

             ifade eder.

İKİNCİ  BÖLÜM

Üretim ve İthalat, Ambalajlama ve Piyasaya Arz

             Üretim ve ithalat

             Madde 5 — Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, Kurumdan fabrika kurma, üretim ve satış izni alan firmalarca  üretilir.

             Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri, Kurumdan izin almak kaydıyla sarmalık kıyılmış tütün mamulünde kullanılacak  yaprak sigara kağıdı veya makaronu kendileri üretebilecekleri gibi iç veya  bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dış piyasadan da tedarik edebilirler.

             Makaron üreten makineler Kurumdan izin alınmak kaydıyla iç veya dış piyasadan temin edilebilir. Bu makinelerin nakli, devri ve ülke dışına çıkarılması Kurum iznine tabidir.

             Makaron veya yaprak sigara kağıdı ithal etmek isteyen firmalar ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce bu malzemelerle ilgili belgeleri vererek uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Kurum gerekli göreceği ek bilgi ve belgelerle birlikte inceleyerek ekspertiz yapılmak kaydıyla uygunluk belgesi (EK-1) verir. Bu belge ekspertiz belgesiyle mutabık olması halinde geçerlilik kazanır.

             Bu maddeye göre Kurumdan uygunluk belgesi ve/veya izin alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Gümrük idarelerince, ithal edilecek makaron imal makinesi, makaron veya yaprak sigara kağıdı için Kurumdan alınmış uygunluk belgesi ve/veya izin aranır.

             Sarmalık kıyılmış tütün mamulü içerisindeki yaprak sigara kağıdı veya makaronlarda kullanılan kağıt, ilgili mevzuatında belirtilen standartlara uygun olmak zorundadır. Makaronlarda  kullanılan filtreler, selüloz asetat (tow) dışında başka bir maddeden imal edilemez. Yaprak sigara kağıdı veya makaron üretiminde kullanılan boya maddeleri, gıda mevzuatına uygun gıda boyası cinsinden olmalıdır.

             Sarmalık kıyılmış tütün içine glikoz şurubu, invert şeker şeklinde tatlandırıcılar ile natürel ve sentetik meyve esansları ve benzeri şeklindeki aromatik koku maddeleri katılamaz.

             Ambalajlama ve piyasaya arz

             Madde 6 — Sarmalık kıyılmış tütün mamulünün  birim ambalajı içerisinde, tütün miktarı ile orantılı miktarda yaprak sigara kağıdı veya makaron bulunması zorunludur. Her 1 gram  tütün  için en fazla 2 adet yaprak sigara kağıdı veya 2 adet makaron bulunabilir.

             Sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim ambalajı içerisinde bulunan tütün miktarı 50 gramdan az 125 gramdan fazla olamaz.

             Diğer şartlar

             Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre sarmalık kıyılmış tütün mamullerini üretmek ve piyasaya arz etmek isteyen firmalar, 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün  Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar, İdari ve Cezai Hükümler

             Yasaklar

             Madde 8 — Toptan, perakende satıcılar ile tüketicilere arz amaçlı yaprak sigara kağıdı ve makaron üretim tesisi kurulamaz. Sadece yasal sarmalık tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla bu tesisleri kurmak isteyenler Kuruma bildirimde bulunmak ve izin almak zorundadır.

             Sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulmak veya yaprak sigara kağıdına  sarılmak suretiyle sigara benzeri şekilde piyasaya arz edilmesi yasaktır.

             Yaprak sigara kağıdı, makaron veya sarmalık kıyılmış tütün ayrı ambalajlarda veya bölünerek toptan ve perakende satıcılarla, tüketicilere satılamaz.

             İdari ve cezai hükümler

             Madde 9 — 4703 sayılı Kanunun, 4733 sayılı Kanunun, 4207 sayılı Kanunun ve 4926 sayılı Kanunun bu Yönetmelikle ilgili hükümlerinin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki idari ve cezai hükümler uygulanır.

             a) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadan üretilen ve/veya piyasaya arz edilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasına, tamamen veya kısmen bertaraf edilmesine Kurulca karar verilir.

             b) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadan sarmalık kıyılmış tütün mamullerini piyasaya arz eden üretici ve/veya dağıtıcılar hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına Kurulca karar verilir.

             Yukarıdaki  idari yaptırımların yanı sıra;

             a) Kurumdan izin almadan sarmalık kıyılmış tütün mamulü veya bu mamulün ayrılmaz parçasını oluşturan sarmalık kıyılmış tütün, makaron veya yaprak sigara kağıdını üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler, işyeri veya ikametgahlarında sözkonusu maddeleri üretenler, satış belgesi almadan bu maddeleri satanlar ile bu suçları işleyenlere  yardım edenler hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca,

             b) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü ambalajlarının üzerinde "Yasal uyarı:Sağlığa zararlıdır" ibaresini koymayanlar ile bu ürünlerin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımını yapanlar veya bunların kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenleyenler hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca,

             c) Kurumdan izin almadan makaron veya yaprak sigara kağıdı ithal edenler hakkında 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kanunun  3 üncü maddesi uyarınca,

             Adli mercilere suç duyurusunda bulunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son  Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             Madde 10 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve/veya bu mamulün ayrılmaz parçası olan sarmalık kıyılmış tütün, makaron veya yaprak sigara kağıdı üreten firmalar, bir ay içerisinde Kuruma müracaat etmek ve izin almak zorundadır. Firmalar, toptan ve perakende satıcılar ile tüketicilere arz edecekleri bu Yönetmelikte tanımlanan  ürün düzenlemeleri ile üretim tesisine ilişkin değişiklikleri 30/6/2006 tarihine kadar yapmak zorundadır. 30/6/2006 tarihinden itibaren yaprak sigara kağıdı, makaron ve sarmalık kıyılmış tütün ayrı ambalajlarda veya bölünerek toptan ve perakendeci satıcılarla, tüketicilere satılamaz. Ürün düzenlemelerini ve üretim tesisine ilişkin değişikliklerini yapmayan makaron veya yaprak sigara kağıdı üreticileri bu tarihten sonra ancak yasal sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla üretim yapabilirler.

             Geçici Madde 2 — Kurumdan satış belgesi alan toptan ve perakende satıcılar 30/6/2006 tarihinden itibaren bu yönetmeliğe uygun olmayan şekilde sarmalık kıyılmış tütün mamulü satışı yapamazlar.

             Yürürlük

             Madde  11 — Bu Yönetmelik,  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

                                                                                                           Ek-1

T.C.

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI

DÜZENLEME KURUMU

 

Belge No         :

 

 

 

 

 

Veriliş Tarihi:

 

 

 

 


(Logo)

 

 

TAPDK

 
                                                    

 

İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ

 

 

 

İTHALATÇI  FİRMANIN
 

 

 

Unvanı

:

 

 

Adresi

:

 

 

 

 

 

 

Vergi Dai.ve No

:

 

 

Kurum Sicil No

:

 

 

                          Beyanı aşağıda gösterilen ürün için; yapılan değerlendirme neticesinde “Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak işbu İzin Belgesi verilmiştir.

 

 

                                                                

                                                                                                                                                      Mühür/İmza

                                                                                                                       

 

İthal Edilecek Maddenin :

 

       Cinsi                           : 

       Miktarı                       :

       İthal Edileceği Ülke  :

       Özellikleri                  :

 

Ekspertiz Sonucu :

       ...................................................................................................

       ....................................................................................................                               

                                                                                                                                                         İmza

Eki : Ekspertiz Raporu