Tebliğ

Sağlık Bakanlığından:

Çamaşır Suyu ve Mekanik Temizleme Tozu Etiketlenmesine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: TSHGM 2005/2 )

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Tebliğin amacı ve kapsamı; çamaşır suyu ve mekanik temizleme tozunun etiketlerinde yer alması gereken hususları belirlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 654 üncü maddesine ve 655 inci maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafına istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Üretici: Çamaşır suyu ve mekanik temizleme tozunu üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Çamaşır suyu: Nebati maddelerden yapılmış çamaşırları temizlemek ve beyazlatmak için kullanılan ve alkali hipoklorit halinde aktif klorü, bazen de sodyum perboratı ihtiva eden solüsyonları,

d) Mekanik temizleme tozu: Emaye, fayans, madensel eşya ve benzeri satıhlarının mekanik temizleme işleminde kullanılan geldepar, dolomit, kalsit ve benzeri minerallerin  tozlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Etiket Üzerinde Yer Alması Gereken Hususlar

 

Çamaşır suyunun etiketi üzerinde yer alması gereken hususlar

Madde 4- Çamaşır suyunun etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Üreticinin adı ve adresi,

b) Ürün adı ve markası,

c) Etken maddenin adı ve yüzde aralığı,

d) Varsa kütlece % O,2'den daha fazla olan diğer katkı maddeleri, 

e) Amaçlanan kullanım alanları,

f) Ürünün kullanım talimatı,

g) Nominal dolum miktarı ,

h) Üretim tarihi,

i) Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

j) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlike sembolleri ve korunma önlemleri,

k) “Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Zehir Danışma Merkezinin ücretsiz 0 800 314 79 00 (5 Hat) nolu telefonunu arayınız.” ibaresi,

l) Uyarılar,

   1- İçildiği takdirde zehirlidir. Derhal doktora başvurunuz,

   2- Kapalı yerlerde uzun süre solumayınız,

   3- Parfüm katılmış olması yukarıdaki zarar ve tehlikeleri kesinlikle önlemez (Bu madde yalnız parfüm katılmış çamaşır suları için geçerlidir.),

m) Var ise, kullanılmaması gereken alanlar.

 

Mekanik temizleme tozunun etiketi üzerinde yer alması gereken hususlar

Madde 5- Mekanik temizleme tozunun etiketinde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Üreticinin adı ve adresi,

b) Ürün adı ve markası,

c) Ürünün kullanma talimatı,

d) Nominal dolum miktarı,

e) Üretim tarihi,

f) Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

g) Uyarılar,

     1- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,

     2- El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız,

     3- Çocuklardan uzak tutunuz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Cezaî Müeyyide ve Çeşitli Hükümler

 

Denetim

Madde 6- Çamaşır suyu ve mekanik temizleme tozunun piyasa gözetimi ve denetimi, bu Tebliğ hükümleri ile birlikte 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ve 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

Piyasaya arz edilen çamaşır suyu ve mekanik temizleme tozu etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilânında yer alan somut iddiaları üretici, bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgelerle ispatlamak ve denetim sırasında istenmesi halinde Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

İkinci fıkrada sözü edilen belgelerin niteliği, Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde Bakanlıkça duyurulur.

 

Cezaî müeyyide

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile fiilin mahiyeti ve niteliğine göre diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Uygulanacak diğer hükümler

Madde 8- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11/3/2002 tarihli ve 24692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca çamaşır suyu üreticileri, NaOCl (sodyum hipoklorid) maddesinin Güvenlik Bilgi Formunu bulundurmak, bitmiş ürün güvenlik formunu hazırlamak ve bulundurmak zorundadır.

Çamaşır suları ve mekanik temizleme tozu ambalajları, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30/7/2004 tarihli ve 25538 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe konulan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.

 

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükteki mevzuata göre izne bağlanmış ürünler, Tebliğin yayımını müteakip iki yıl içinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

 

Yürürlük
Madde 9-
Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 10-
Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.