Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9247

             Ekli “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 8/7/2005 tarihli ve 15711 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M.AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. ŞENER

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

F. N.ÖZAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Her

Derecedeki Kurs,  Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde

Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi

Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Esasların amacı, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları bünyesinde düzenlenen kurs, seminer ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Esaslar, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları bünyesinde düzenlenen kurs, seminer ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerinde görevlendirileceklerin ücretle okutacakları ders saatlerine yönelik hususları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 176 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Esaslarda geçen;

             a) Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını,

             b) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini,

             c) En Üst Amir: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile   Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Kurul Başkanlarını; üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde rektörleri,

             d) Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminer: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Bazı  Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen  faaliyetler ile kurs, seminer ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerini,

             e) Ücretli Ders Görevi: Hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri hizmet içi eğitim etkinliklerinde ders vermekle görevlendirilen eğitim görevlilerine verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini,

             f) Eğitim Görevlisi: Kurs, seminer ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerinde ücretli ders görevi verilenleri

             ifade eder.

             Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler

             Madde 5 — Kurs, seminer ve benzeri hizmet içi eğitim etkinliklerinde görev alacakların;

             a) Yüksek öğrenimli olmaları,

             b) Uygulanacak eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olmaları,

             c) Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya okutman olmaları,

             d) Üzerinde resmî görevi  bulunmayanlardan görevlendirilenlerin, eğitim  programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olmaları

             şartları aranır.

             Ücretle okutulabilecek ders saatleri sayısı

             Madde 6 — Kurs,  seminer ve benzeri  hizmetiçi eğitim etkinliklerinde ücretli  ders görevi  alacak olanlardan;

             a) Kurum içi personele; günde 5, haftada 25 ve yılda 250 saati,

             b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele; haftada 15 saati,

             c) Üniversite öğretim elemanlarına; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

             d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki personele; çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

             e) Üzerinde resmî görevi bulunmayanlara; haftada 25 saati

             aşmayacak şekilde ek ders görevi verilebilir.

             Görevin fiilen yapılması

             Madde 7 — Bu Esaslara göre ek ders ücreti ödenebilmesi için ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.

             Kurs, seminer ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerinde yönetici olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.

             Ücretli ders görevi verileceklerin tespiti

             Madde 8 — Aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli ders görevi verilecekler, ilgili kurumun en üst amirinden alınacak makam onayı ile görevlendirilir. Alınacak onayda ders görevi verileceklerin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saat sayıları ile ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen ödenecek ek ders ücreti miktarı belirtilir.

             Diğer eğitim-öğretim birimlerindeki öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders saatleri

             Madde 9 — Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim birimleri dışındaki eğitim-öğretim birimlerinde görevli öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders saatleri ile ilgili olarak "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"a göre işlem yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan esaslar

             Madde 10 — a) 28/11/1999 tarihli ve 99/1226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde Açılacak Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar",

             b) 13/4/1995 tarihli ve 95/6793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce Açılacak Hizmetiçi Eğitim Kurs, Seminer Faaliyetleri ve Anaokullarında Görev Alacak Öğretmen ve Diğer Personelin Ücretle Okutacakları ve Okutmuş Sayılacakları Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar",

             e) 16/8/2000 tarihli ve 2000/1213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Anadolu Üniversitesinin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğretim Birimleri Dışındaki Eğitim, Öğretim Birimlerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"

             yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 11 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Esasları; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Kurul Başkanları, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde ise rektörler yürütür.