Yönetmelik

                Sağlık Bakanlığından:

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.