Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 9/3/1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.