Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9222

             “Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanan Ulaştırma Bakanlığı’nın 5/8/2005 tarihli ve 3945 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M.AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A.ŞENER

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

F. N.ÖZAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan,

Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve

Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

Madde l – 23/06/2000 tarihli ve 2000/1006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarının eki Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Niteliklerinin belirlendiği (I) sayılı Listede yer alan “Başkanlık Müşaviri” unvanının sayı ve niteliği aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı listenin sonuna ekli listede sayısı ve nitelikleri belirtilen unvanlar  eklenmiştir.

 

 

 

Başkanlık Müşaviri

5

Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik alanında: elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar ve işletme mühendisliği, iktisadi, idari ve sosyal alanda; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, iktisat, işletme ile iletişim bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları veya bu bölümlerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları veya Kurumda Daire Başkanı ve üstü kadrolarda çalışmış olmaları şartları aranır.

 

Madde 2 - Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Esasları Telekomünikasyon Kurumu Başkanı yürütür.

 


 

L İ S T E

 

Unvan

Savı

Nitelikleri

Telekomünikasyon İletişim Başkanı

1

En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olma şartı aranır.

 

Hukuk Uzmanı

1

Türkiye'de ya da denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı ülkelerdeki hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranır.

 

İdari Uzman

1

En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Devlet memuru olma ve bu kadroya atanma şartlarını taşıması gerekir.

 

Teknik Uzman

1

En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Devlet memuru olma ve bu kadroya atanma şartlarını taşıması gerekir.

 

Kurul Büro Müdürü

1

Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrenimi veren iktisadi, idari ve sosyal alanda; iktisat, hukuk, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, iletişim fakülteleri veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanan yabancı fakülte veya yüksek okullardan yahut lisans öğrenimine bakılmaksızın belirtilen bölümlerin birinde yüksek lisans yapma şartı aranır.