Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve

Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

                MADDE 1 — 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik eki listenin "01" sıra nolu "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet koluna;

                ""49" kurum kodu ile "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu""

                ifadesi eklenmiştir.

                Yürürlük

                MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.